Luận án Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc của các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 01

NỘI DUNG 06

Chương 1 : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 06

1.1.Các công trình liên quan đến Đông Nam Á trong chiến lược của

Mỹ và Trung Quốc 06

1.2. Các công trình liên quan đến ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược

Mỹ - Trung tại Đông Nam Á tới các nước trong khu vực 9

1.3.Các công trình liên quan đến đối sách của các nước Đông Nam

Á trước ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung 19

Chương 2 : NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HưỞNG CẠNH TRANH

CHIẾN LưỢC MỸ - TRUNG TẠI ĐÔNG NAM Á TỪ NĂM 2001ĐẾN NĂM 201524

2.1. Một số quan niệm về cạnh tranh chiến lược và độc lập dân tộc 24

2.2. Nhân tố quốc tế và khu vực châu Á - Thái Bình Dương 32

2.3. Đông Nam Á trong lợi ích chiến lược của Mỹ và Trung Quốc 39

2.4. Diễn biến quan hệ Mỹ - Trung 45

Chương 3 : THỰC TRẠNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC NưỚC

ĐÔNG NAM Á TRONG CẠNH TRANH CHIẾN LưỢC MỸ -

TRUNG TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 201551

3.1. Diễn biến cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại Đông Nam Á 51

3.2. Ảnh hưởng đến độc lập dân tộc của các nước Đông Nam Á 69

3.3. Ảnh hưởng đến độc lập dân tộc của Việt Nam 97

Chương 4 : NHẬN XÉT VỀ ẢNH HưỞNG CẠNH TRANH CHIẾN

LưỢC MỸ - TRUNG TẠI ĐÔNG NAM Á TỪ NĂM 2001 ĐẾN

NĂM 2015 VÀ ĐỐI SÁCH CỦA CÁC NưỚC KHU VỰC NHẰM

BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC

1094.1. Nhận xét về ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đối

với độc lập dân tộc của các nước Đông Nam Á 109

4.2. Đối sách của ASEAN và các nước Đông Nam Á trước ảnh

hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đến độc lập dân tộc của

các nước trong khu vực113

4.3. Kinh nghiệm về đối sách của các nước Đông Nam Á và đề xuất

đối sách với Việt Nam trước ảnh hưởng từ cạnh tranh chiến lược

Mỹ - Trung tại Đông Nam Á nhằm bảo vệ độc lập dân tộc hiện nay137

KẾT LUẬN 153

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 157

TÀI LIỆU THAM KHẢO 158

PHẦN PHỤ LỤC 183

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY