Luận án Ðánh giá tình hình chăn nuôi và một số giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất của dê nuôi tại Lào

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ðOAN . i

LỜI CẢM ƠN .ii

MỤC LỤC .iii

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT . vi

DANH MỤC CÁC BẢNG. vii

DANH MỤC CÁC HÌNH . ix

DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ, ðỒ THỊ VÀ SƠ ðỒ . ix

ðẶT VẤN ðỀ . 1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2

2.1. Mục tiêu tổng quát. 2

2.2. Mục tiêu cụ thể. 2

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI . 2

3.1. Ý nghĩa khoa học. 2

3.2. Ý nghĩa thực tiễn . 3

3.3. Những đóng góp mới của luận án . 3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4

1.1. ðẶC ðIỂM SINH HỌC CỦA DÊ . 4

1.1.1. ðặc điểm sinh trưởng và phát triển . 4

1.1.2. ðặc điểm sinh sản. 5

1.1.3. ðặc điểm về khả năng sản xuất thịt và chất lượng thịt . 8

1.2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA SỰ LAI GIỐNG. 12

1.2.1. Sự di truyền các tính trạng số lượng. 12

1.2.2. Lai giống . 17

1.3. DÊ BÁCH THẢO VÀ DÊ LẠT. 30iv

1.3.1. Dê Bách Thảo. 30

1.3.2. Dê Lạt. 34

1.4. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI DÊ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở LÀO. 34

1.4.1. Tình hình chăn nuôi dê trên thế giới . 34

1.4.2. Tình hình chăn nuôi dê ở Lào . 41

CHƯƠNG 2. ðỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU. 43

2.1. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 43

2.2. ðỊA ðIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU. 44

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 44

2.3.1. ðiều tra khảo sát tình hình chăn nuôi dê tại Lào . 44

2.3.2. Lai giống và đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của dê

lai so với dê địa phương nuôi trong điều kiện chăn nuôi

nông hộ. 44

2.3.3. ðánh giá ảnh hưởng của phẩm giống và chế độ nuôi dưỡng

đến năng suất và phẩm chất thịt của dê. 45

2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 45

2.4.1. ðiều tra khảo sát tình hình chăn nuôi dê tại Lào . 45

2.4.2. Lai giống và đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của dê

lai so với dê Lạt nuôi tại nông hộ. 46

2.4.3. ðánh giá ảnh hưởng của phẩm giống và chế độ nuôi dưỡng

đến năng suất và phẩm chất thịt của dê. 49

2.4.4. Phương pháp phân tích thành phần hóa học của thức ăn. 56

2.4.5. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế . 56

2.4.6. Xử lý thống kê. 56

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 58

3.1. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI DÊ TẠI LÀO . 58v

3.1.1. Số lượng và phân bố đàn dê trong cả nước . 58

3.1.2. ðặc điểm chăn nuôi dê nông hộ tại Lào. 60

3.2. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA DÊ LAI SO

VỚI DÊ LẠT NUÔI TẠI NÔNG HỘ. 67

3.2.1. Kết quả phối giống . 67

3.2.2. ðặc điểm ngoại hình của dê lai và dê Lạt. 67

3.2.3. Khả năng sinh trưởng của dê lai F1 (BT x L) và dê Lạt . 70

3.2.4. Khả năng sinh sản của dê cái lai F1 (BT x L) và dê cái Lạt. 74

3.3. ẢNH HƯỞNG CỦA PHẨM GIỐNG VÀ CHẾ ðỘ NUÔI

DƯỠNG ðẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT THỊT CỦA DÊ . 76

3.3.1. Thu nhận thức ăn . 76

3.3.2. Tốc độ sinh trưởng. 77

3.3.3. Tỷ lệ thịt xẻ và các phần thân thịt . 81

3.3.4. Thành phần cơ thể và thân thịt. 83

3.3.5. Chất lượng thịt. 88

3.3.6. Hiệu quả kinh tế. 92

KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ . 96

1. KẾT LUẬN . 96

1.1. Tình hình chăn nuôi dê tại Lào . 96

1.2. Khả năng sinh trưởng và sinh sản của dê lai và dê Lạt nuôi tại

nông hộ. 96

1.3. Ảnh hưởng của phẩm giống và chế độ nuôi dưỡng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY