Luận án Âm nhạc nghi lễ dân gian trong văn hóa của người Khmer ở Sóc Trăng

MỤC LỤC

Trang bìa phụ Trang

Lời cam đoan

Mục lục 1

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắc 3

Danh mục các bảng 4

MỞ ĐẦU 5

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỂN CHO VIỆC

NGHIÊN CỨU ÂM NHẠC NGHI LỄ DÂN GIAN

NGƢỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG 14

1.1. Một số cơ sở lý thuyết nghiên cứu âm nhạc nghi lễ dân gian 14

1.2. Tổng quan về nền văn hóa truyền thống và nhạc lễ dân gian của

người Khmer ở Sóc Trăng 19

1.3. Những thực hành âm nhạc trong nghi lễ dân gian của người Khmer

ở Sóc Trăng 30

1.4. Giá trị văn hóa thể hiện qua nhạc lễ dân gian của người Khmer

ở Sóc Trăng 31

1.5. Nhạc lễ dân gian của người Khmer ở Sóc Trăng giao lưu, tiếp biến

những yếu tố văn hóa âm nhạc các cộng đồng dân tộc ở Nam bộ 39

Chƣơng 2: ÂM NHẠC TRONG LỄ CƢỚI TRUYỀN THỐNG

CỦA NGƢỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG 49

2.1. Những thành tố của âm nhạc trong lễ cưới truyền thống người Khmer

ở Sóc Trăng 49

2.2. Múa thiêng trong lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng 79

2.3. Văn hóa nhận thức thể hiện qua thực hành lễ cưới truyền thống của người

Khmer ở Sóc Trăng 80

Chƣơng 3: ÂM NHẠC TRONG LỄ TANG TRUYỀN THỐNG

CỦA NGƢỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG 84

3.1. Những thành tố của âm nhạc trong lễ tang truyền thống của người2

Khmer ở Sóc Trăng 85

3.2. Thực hành âm nhạc lễ tang truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng 96

3.3. Múa thiêng trong lễ tang truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng 103

3.4. Văn hóa nhận thức thể hiện qua thực hành lễ tang truyền thống

của người Khmer ở Sóc Trăng 104

3.5. Văn hóa ứng xử thể hiện qua thực hành lễ tang truyền thống

của người Khmer ở Sóc Trăng 110

Chƣơng 4: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ÂM NHẠC CỦA NHẠC LỄ

DÂN GIAN NGƢỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG 117

4.1. Đặc điểm về phong cách biểu hiện trong Nhạc lễ dân gian của người

Khmer ở Sóc Trăng 118

4.2. Đặc điểm quy định cơ cấu tổ chức dàn nhạc trong Nhạc lễ dân gian

của người Khmer ở Sóc Trăng 126

4.3. Đặc điểm Thang âm – điệu thức trong Nhạc lễ dân gian của người

Khmer ở Sóc Trăng 129

4.4. Tương đồng và dị biệt giữa nhạc khí trong dàn nhạc lễ dân gian

của người Khmer với dàn nhạc lễ của cộng đồng các dân tộc ở Nam bộ 133

4.5. Thực hành nhạc lễ dân gian của người Khmer ở Sóc Trăng trong

xã hội hiện đại 139

4.6. Vai trò, giá trị của Nhạc lễ dân gian trong văn hóa của người Khmer ở

Sóc Trăng 145

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 153

CHÚ THÍCH 159

TÀI LIỆU THAM KHẢO 164

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 174

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 176

PHỤ LỤC BÀI BẢN ÂM NHẠC 2003

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY