Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao

I. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 1

1. Khái niệm, bản chất kiểm toán 1

2. Phân loại kiểm toán 1

2.1. Căn cứ vào mục đích, kiểm toán có 3 loại: 1

2.2. Căn cứ vào hình thức tổ chức, kiểm toán có 3 loại: 3

3. Kiểm toán viên và kiểm toán viên hành nghề 4

4. Hình thức tổ chức, điều kiện thành lập và hoạt động DNKT 7

4.1. Hình thức tổ chức 7

4.2. Điều kiện thành lập và hoạt động của DNKT: 7

4.4. Điều kiện thành lập và hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán:. 12

5. Đối tượng kiểm toán (Nghị định 105/2004/NĐ-CP; Thông tư 64/2004/TT-BTC) 13

6. Quản lý hoạt động kiểm toán độc lập: Nghị định 105/2004/NĐ-CP quy định nội dung quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập, gồm: 14

II. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIẾM TOÁN VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN 15

1. Tổng quan về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và các quy định khác liên quan đến KTV hành nghề và DNKT 15

1.1. Đối với KTV hành nghề 15

1.2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của DNKT 17

2. Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán toán BCTC (CM 200) 20

3. Hợp đồng kiểm toán (CM 210) 21

3.1. Khái niệm 21

3.2. Các yếu tố của hợp đồng kiểm toán 21

3.3. Hợp đồng kiểm toán nhiều năm 22

3.4. Chấp nhận sửa đổi hợp đồng 22

4. Trách nhiệm của KTV và DNKT đối với gian lận, sai sót và các hành vi không tuân thủ pháp luật (CM 240 và CM 250) 22

4.1. Trách nhiệm của KTV và DNKT đối với gian lận, sai sót (CM 240) 22

4.2. Trách nhiệm của KTV và DNKT đối với hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định (CM 250) 24

5. Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm toán với ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán (CM 260) 26

5.1. Khái niệm 26

5.2. Trách nhiệm 27

5.3. KTV và doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện 27

6. Đạo đức nghề nghiệp của KTV (QĐ 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005) 28

6.1. Quy định chung 28

6.2. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán áp dụng cho tất cả mọi người làm kế toán và người làm kiểm toán, gồm: 29

6.3. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp áp dụng cho KTV hành nghề và nhóm kiểm toán độc lập 30

6.4. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán áp dụng cho những người có chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ hành nghề kế toán làm việc trong các doanh nghiệp và đơn vị 42

7. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán (CM 220) 43

7.1. Khái niệm 43

7.2. Trách nhiệm kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 43

III. BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 44

A. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN (CM 500) 44

1. Khái niệm và yêu cầu đối với bằng chứng kiểm toán (CM 500) 44

1.1. Khái niệm 44

1.2. Yêu cầu đối với bằng chứng kiểm toán 44

2. Cơ sở dẫn liệu của BCTC (CM 500) 46

3. Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán (CM 500) 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY