Khóa luận Xây dựng và hoàn thiện chiến lược marketing tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu Quảng Bình

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHIẾN

LưỢC MARKETING . 3

1.1 Định nghĩa về Marketing . 3

1.2. Chiến lược Marketing . 4

1.2.1. Khái niệm về chiến lược . 4

1.2.2 Khái niệm về chiến lược Marketing. 4

1.2.3 Quy trình xây dựng chiến lược Marketing. 4

1.3 Thế nào là Marketing Mix?. 6

1.4 Xây dựng chiến lược Marketing Mix. 7

1.4.1 Chiến lược sản phẩm. 7

1.4.2 Chiến lược giá . 7

1.4.3 Chiến lược phân phối . 9

1.4.4. Chiến lược chiêu thị . 10

1.5 Hoạch định chiến lược Marketing cho doanh nghiệp . 11

1.5.1 Phân tích hoạt động Marketing của doanh nghiệp. 11

1.6 Ma trận S.W.O.T . 13

1.6.1 Khái niệm . 13

1.6.2 Tiến trình phân tích S.W.O.T. 14

1.6.3 Mục đích và ứng dụng của phân tích S.W.O.T trong đề tài nghiên cứu. 14

CHưƠNG 2. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH. 16

2.1 Thông tin chung về công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình . 16

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần Xuất nhập khẩuQuảng Bình. 16

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình . 18

2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. 18

2.2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. 18

2.2.2 Chức năng và trách nhiệm của các phòng ban trong công ty xuất nhập khẩuQuảng Bình. 20

2.3 Vị thế của Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình so với các doanh nghiệptrong ngành. 24

2.4 Thuận lợi và khó khăn của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. 252.4.1 Thuận lợi . 25

2.4.2 Khó khăn chung. 26

2.5 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩuQuảng Bình. 27

2.5.1 Đặc điểm sản phẩm của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình . 27

2.5.2 Tình hìnhhoạt động sản xuất kinh doanh 2016 . 28

2.5.3 Khách hàng của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. 28

2.5.4 Đối thủ cạnh tranh của công ty XNK Quảng Bình. 29

2.5.5 Nhà cung ứng. 29

2.6. Phân tích một số rủi ro lớn ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của

công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình . 30

2.7 Phân tích môi trường bên ngoài . 33

2.7.1. Môi trường vĩ mô . 33

2.7.2 Phân tích môi trường ngành phân bón , hóa chất . 34

2.8 Phân tích môi trường bên trong . 35

2.8.1 Phân tích nguồn lực. 35

2.8.2. Phân tích năng lực cốt lõi. 36

CHưƠNG 3. PHÂN TÍCH S.W.O.T VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LưỢC

MARKETING MIX . 39

3.1 Phân tích S.W.O.T . 39

3.1.1 Ma trận S.W.O.T . 39

3.2 Phân tích các nhóm chiến lược SWOT. 40

3.2.1 Nhóm S-O. 40

3.2.2 Nhóm chiến lược S-T . 41

3.2.3 Nhóm chiến lược W-O. 42

3.2.4 Nhóm chiến lược W-T . 42

3.3 Xây dựng chiến lược Marketing Mix. 43

3.3.1 Chiến lược sản phẩm. 43

3.3.2 Chiến lược giá . 43

3.2.3 Chiến lược phân phối. 45

CHưƠNG 4. HOÀN THIỆN CHIẾN LưỢC MARKETING CỦA CÔNG

TY XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH . 46

4.1 Đánh giá tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của công ty . 46

4.1.1 Tầm nhìn, sứ mệnh. 46

4.1.2 Xác định mục tiêu . 464.2 Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu. 46

4.2.1 Phân tích tiềm năng thị trường trong thời gian tới . 46

4.2.2 Phân đoạn thị trường . 47

4.3. Hoàn thiện các chính sách marketing . 47

4.3.1 Hoàn thiện công tác thông tin Marketing và hoạch định chiến lược . 48

4.3.2 Hoàn thiện tổ chức Marketing và tổ chức quy hoạch nguồn nhân lực

Marketing . 49

KẾT LUẬN . 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY