Khóa luận Xây dựng thương hiệu tại Bưu Điện thành phố Hồ Chí Minh

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU Trang 1.1 Cơ sở lý luận 04 1.1.1 Khái niệm về thương hiệu 04 1.1.2 Các yếu tố cấu thành thương hiệu 05 1.1.3 Đặc điểm thương hiệu 081.1.4 Các loại thương hiệu 081.1.5 Vai trò của thương hiệu 091.2 Xây dựng thương hiệu 10 1.2.1 Tiến trình xây dựng thương hiệu 10 1.2.2 Thành phần của thương hiệu 11 1.2.3 Giá trị của thương hiệu 121.2.4 Định vị thương hiệu 13 1.2.5 Xây dựng chiến lược thương hiệu 13 1.2.6 Xây dựng chiến lược truyền thông 13 1.2.7 Đo lường và hiệu chỉnh thương hiệu 14Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂNTHƯƠNG HIỆU TẠI BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Giới thiệu về Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh 152.2 Cơ cấu tổ chức, quản trị nhân sự 162.3 Nhận diện xây dựng thương hiệu cho Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh 182.4 Ý thức phát triển thương hiệu tại Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh 20 2.5 Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu tại Bưu điện Thành Phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua 21 2.5.1 Xây dựng các thành phần thương hiệu 212.5.2 Xây dựng hệ thống truyền thông Marketing 232.5.3 Các hoạt động quảng bá thương hiệu 242.6 Định hướng phát triển thương hiệu các dịch vụ 252.7 Phân tích thị trường 27 2.7.1 Ảnh hưởng bởi các chính sách của nhà nước và một số yếu tố vĩ mô khác 272.7.2 Phân tích các thương hiệu cạnh tranh 27 2.7.3 Phân tích khách hàng 322.7.4 Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu 33 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH3.1 Định hướng phát triển và thị trường mục tiêu 353.1.1 Định hướng phát triển 353.1.2 Thị trường mục tiêu 353.2 Mục tiêu marketing của việc xây dựng thương hiệu 35 3.2.1 Căn cứ xây dựng mục tiêu 35 3.2.2 Mục tiêu 363.3 Mô hình xây dựng thương hiệu 36 3.3.1 Tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu 36 3.3.2 Mô hình xây dựng thương hiệu 373.4 Định vị thương hiệu 38 3.4.1 Chiến lược định vị về sản phẩm 383.4.2 Chiến lược định vị về giá 383.4.3 Chiến lược phân phối 393.5 Đề xuất chiến lược kiến tạo, truyền thông thương hiệu 403.5.1 Chiến lược truyền thông quảng bá thương hiệu 40 3.5.1.1 Mục tiêu truyền thông 40 3.5.1.2 Thông điệp truyền thông 41 3.5.1.3 Hoạt động truyền thông tĩnh 41 3.5.1.4 Hoạt động truyền thông động 42KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - Kết luận 45 - Kiến nghị 46 - Một số giải pháp giải quyết các vấn đề thương hiệu của nước ta hiện nay 47Tài liệu tham khảo 50

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Trang

1.1 Cơ sở lý luận 04

1.1.1 Khái niệm về thương hiệu 04

1.1.2 Các yếu tố cấu thành thương hiệu 05

1.1.3 Đặc điểm thương hiệu 08

1.1.4 Các loại thương hiệu 08

1.1.5 Vai trò của thương hiệu 09

1.2 Xây dựng thương hiệu 10

1.2.1 Tiến trình xây dựng thương hiệu 10

1.2.2 Thành phần của thương hiệu 11

1.2.3 Giá trị của thương hiệu 12

1.2.4 Định vị thương hiệu 13

1.2.5 Xây dựng chiến lược thương hiệu 13

1.2.6 Xây dựng chiến lược truyền thông 13

1.2.7 Đo lường và hiệu chỉnh thương hiệu 14

Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂNTHƯƠNG

HIỆU TẠI BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2.1 Giới thiệu về Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh 15

2.2 Cơ cấu tổ chức, quản trị nhân sự 16

2.3 Nhận diện xây dựng thương hiệu cho Bưu Điện Thành Phố

Hồ Chí Minh 18

2.4 Ý thức phát triển thương hiệu tại Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh 20

2.5 Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu tại Bưu điện Thành Phố Hồ

Chí Minh trong thời gian qua 21

2.5.1 Xây dựng các thành phần thương hiệu 21

2.5.2 Xây dựng hệ thống truyền thông Marketing 23

2.5.3 Các hoạt động quảng bá thương hiệu 24

2.6 Định hướng phát triển thương hiệu các dịch vụ 25

2.7 Phân tích thị trường 27

2.7.1 Ảnh hưởng bởi các chính sách của nhà nước và một số yếu tố vĩ

mô khác 27

2.7.2 Phân tích các thương hiệu cạnh tranh 27

2.7.3 Phân tích khách hàng 32

2.7.4 Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu 33

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3.1 Định hướng phát triển và thị trường mục tiêu 35

3.1.1 Định hướng phát triển 35

3.1.2 Thị trường mục tiêu 35

3.2 Mục tiêu marketing của việc xây dựng thương hiệu 35

3.2.1 Căn cứ xây dựng mục tiêu 35

3.2.2 Mục tiêu 36

3.3 Mô hình xây dựng thương hiệu 36

3.3.1 Tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu 36

3.3.2 Mô hình xây dựng thương hiệu 37

3.4 Định vị thương hiệu 38

3.4.1 Chiến lược định vị về sản phẩm 38

3.4.2 Chiến lược định vị về giá 38

3.4.3 Chiến lược phân phối 39

3.5 Đề xuất chiến lược kiến tạo, truyền thông thương hiệu 40

3.5.1 Chiến lược truyền thông quảng bá thương hiệu 40

3.5.1.1 Mục tiêu truyền thông 40

3.5.1.2 Thông điệp truyền thông 41

3.5.1.3 Hoạt động truyền thông tĩnh 41

3.5.1.4 Hoạt động truyền thông động 42

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Kết luận 45

- Kiến nghị 46

- Một số giải pháp giải quyết các vấn đề thương hiệu của nước ta

hiện nay 47

Tài liệu tham khảo 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY