Khóa luận Xây dựng ngành công nghiệp phần mềm như một động lực phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam

MỤC LỤC Lời nói đầu . 1 Chương I: Công nghiệp phần mềm trong chiến lược phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam . 3  I. Khái quát về nền kinh tế tri thức và hội nhập nền kinh tế tri thức . 3 1. Khái niệm nền kinh tế tri thức . . 3 2. Một số đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế tri thức . 5 3. Hội nhập nền kinh tế tri thức là một xu thế tất yếu đối với Việt Nam . 8  II. Khái quát về công nghiệp phần mềm và vai trò của nó trong chiến lược phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam . 11 1. Khái niệm sản phẩm phần mềm. . 11 2. Ngành công nghiệp phần mềm. 12 3.Vai trò của công nghiệp phần mềm trong chiến lược phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam . . 14  Chương II: Thực trạng ngành công nghiệp phần mềm ở Việt Nam. . 21  I. Cơ sở hạ tầng của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam 21 1. Cơ sở hạ tầng pháp lý 21 2. Cơ sở hạ tầng viễn thông . 24  II. Thực trạng phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam . 26 1. Năng lực kinh doanh của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam 26 2. Quy mô và cơ cấu thị trường phần mềm hiện tại và tiềm năng của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. 47 3. Vấn đề bảo vệ bản quyền phần mềm ở Việt Nam và sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềmViệt Nam. 54  III. Ảnh hưởng của quá trình hội nhập đến sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. .  59 1. Nội dung quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. . 59 2. Những tác động của hội nhập quốc tế tới sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. 60  Chương III: Một số kiến nghị về chính sách và biện pháp phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. . 64  I. Mô hình và định hướng phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam . 64  II. Một số kiến nghị về chính sách và biện pháp phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. .  68 1. Về phía doanh nghiệp phần mềm. . 68 2. Về phía nhà nước. 75  Kết luận . 84 Tài liệu tham khảo . 86

MỤC LỤC

Lời nói đầu . 1

Chương I: Công nghiệp phần mềm trong chiến lược phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam .

3

I. Khái quát về nền kinh tế tri thức và hội nhập nền kinh tế tri thức .

3

1. Khái niệm nền kinh tế tri thức . . 3

2. Một số đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế tri thức . 5

3. Hội nhập nền kinh tế tri thức là một xu thế tất yếu đối với Việt Nam . 8

II. Khái quát về công nghiệp phần mềm và vai trò của nó trong chiến lược phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam .

11

1. Khái niệm sản phẩm phần mềm. . 11

2. Ngành công nghiệp phần mềm. 12

3.Vai trò của công nghiệp phần mềm trong chiến lược phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam . .

14

Chương II: Thực trạng ngành công nghiệp phần mềm ở Việt Nam. . 21

I. Cơ sở hạ tầng của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam

21

1. Cơ sở hạ tầng pháp lý 21

2. Cơ sở hạ tầng viễn thông . 24

II. Thực trạng phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam .

26

1. Năng lực kinh doanh của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam 26

2. Quy mô và cơ cấu thị trường phần mềm hiện tại và tiềm năng của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam.

47

3. Vấn đề bảo vệ bản quyền phần mềm ở Việt Nam và sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềmViệt Nam.

54

III. Ảnh hưởng của quá trình hội nhập đến sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. .

59

1. Nội dung quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. . 59

2. Những tác động của hội nhập quốc tế tới sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. 60

Chương III: Một số kiến nghị về chính sách và biện pháp phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. .

64

I. Mô hình và định hướng phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam .

64

II. Một số kiến nghị về chính sách và biện pháp phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. .

68

1. Về phía doanh nghiệp phần mềm. . 68

2. Về phía nhà nước. 75

Kết luận . 84

Tài liệu tham khảo . 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY