Khóa luận Xây dựng kênh phân phối tối ưu cho Công ty TNHH Thương mại Chấn Phong

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1PHẦN I . 4NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING . 4VÀ KÊNH PHÂN PHỐI . 41.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING . 41.1.1.ĐỊNH NGHĨA MARKETING . 41.1.2.QUAN ĐIỂM MARKETING . 41.1.3. CHÍNH SÁCH 4P . 51.2.KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI . . 81.2.1.Khái niệm kênh phân phối . . 81.2.2. Bản chất hệ thống kênh phân phối . . 91.2.3. Cấu trúc và các thành viên của kênh phân phối . . 122.3.3. Các thành viên của kênh: . 121.2.4. QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ MẠNG LưỚI KÊNH PHÂN PHỐI . . 141.3.QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MẠNG LưỚI KÊNH PHÂN PHỐI . 251.3.1. Khái niệm về quản lý kênh phân phối . 251.3.2. Đánh giá hoạt động của các thành viên của kênh. . 261.3.3. Tuyển chọn thay thế các thành viên của kênh . . 271.3.4. Quản lý mâu thuẫn và cạnh tranh trong kênh . . 281.3.5. Khuyến khích, khen thưởng các thành viên của kênh . . 29PHẦN II . 32GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH Tư VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO LÊ MẠNH VÀ NHIỆM VỤ Tư VẤN CHO CÔNG TY TNHH TM CHẤN PHONG . 322.1.Giới thiệu về Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh. . 322.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Đào tạo Lê Mạnh. . 322.1.2.Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: . 332.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Đào tạo Lê Mạnh. . 34 2.2.Nhiệm vụ tư vấn cho công ty TNHH TM Chấn Phong. . 35PHẦN III . 38THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH TM CHẤN PHONG. . 383.1.GIỚI THIỆU LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH TM CHẤN PHONG. . 383.1.1.Giới thiệu chung về Công ty TNHH TM Chấn Phong. . 383.1.2. Đặc điểm về lao động. . 403.1.3.Tổ chức quản lý Công ty TNHH TM Chấn Phong. . 443.1.4.Đặc điểm về vốn kinh doanh . 463.1.5.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty . 463.1.6. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH TM Chấn Phong trong giai đoạn hiện nay. . 493.2.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI . 523.2.1 . Nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kênh phân phối . 523.2.2.Thực trạng về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty . 60CÔNG TY TNHH TM CHẤN PHONG . 623.3.Nhận xét đánh giá . 653.3.1 Những mặt đã đạt được . 653.3.2 Những mặt còn tồn tại . 65PHẦN IV . 68PHưƠNG HưỚNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM XÂY DỰNG HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHO CÔNG TY . 68TNHH TM CHẤN PHONG . 684.1.PHưƠNG HưỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH TM CHẤN PHONG GIAI ĐOẠN 2010- 205 . 684.2.MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM XÂY DỰNG HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHO CÔNG TY TNHH TM CHẤN PHONG . 694.2.1 Đề xuất xây dựng hoàn thiện kênh phân phối trực tiếp bằng cách bổ sung thêm hình thức bán hàng nguyên hộp tại xưởng . . 69 KẾT LUẬN . 89DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

PHẦN I . 4

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING . 4

VÀ KÊNH PHÂN PHỐI . 4

1.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING . 4

1.1.1.ĐỊNH NGHĨA MARKETING . 4

1.1.2.QUAN ĐIỂM MARKETING . 4

1.1.3. CHÍNH SÁCH 4P . 5

1.2.KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI . . 8

1.2.1.Khái niệm kênh phân phối . . 8

1.2.2. Bản chất hệ thống kênh phân phối . . 9

1.2.3. Cấu trúc và các thành viên của kênh phân phối . . 12

2.3.3. Các thành viên của kênh: . 12

1.2.4. QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ MẠNG LưỚI KÊNH PHÂN PHỐI . . 14

1.3.QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MẠNG LưỚI KÊNH PHÂN PHỐI . 25

1.3.1. Khái niệm về quản lý kênh phân phối . 25

1.3.2. Đánh giá hoạt động của các thành viên của kênh. . 26

1.3.3. Tuyển chọn thay thế các thành viên của kênh . . 27

1.3.4. Quản lý mâu thuẫn và cạnh tranh trong kênh . . 28

1.3.5. Khuyến khích, khen thưởng các thành viên của kênh . . 29

PHẦN II . 32

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH Tư VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO LÊ

MẠNH VÀ NHIỆM VỤ Tư VẤN CHO CÔNG TY TNHH TM CHẤN PHONG . 32

2.1.Giới thiệu về Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh. . 32

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Tư vấn Quản lý và

Đào tạo Lê Mạnh. . 32

2.1.2.Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: . 33

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Đào tạo Lê Mạnh. . 34

2.2.Nhiệm vụ tư vấn cho công ty TNHH TM Chấn Phong. . 35

PHẦN III . 38

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH TM CHẤN PHONG. . 38

3.1.GIỚI THIỆU LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

TNHH TM CHẤN PHONG. . 38

3.1.1.Giới thiệu chung về Công ty TNHH TM Chấn Phong. . 38

3.1.2. Đặc điểm về lao động. . 40

3.1.3.Tổ chức quản lý Công ty TNHH TM Chấn Phong. . 44

3.1.4.Đặc điểm về vốn kinh doanh . 46

3.1.5.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty . 46

3.1.6. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH TM Chấn Phong

trong giai đoạn hiện nay. . 49

3.2.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI . 52

3.2.1 . Nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kênh phân phối . 52

3.2.2.Thực trạng về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty . 60

CÔNG TY TNHH TM CHẤN PHONG . 62

3.3.Nhận xét đánh giá . 65

3.3.1 Những mặt đã đạt được . 65

3.3.2 Những mặt còn tồn tại . 65

PHẦN IV . 68

PHưƠNG HưỚNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM XÂY DỰNG HOÀN THIỆN

KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHO CÔNG TY . 68

TNHH TM CHẤN PHONG . 68

4.1.PHưƠNG HưỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH TM CHẤN

PHONG GIAI ĐOẠN 2010- 205 . 68

4.2.MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM XÂY DỰNG HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN

PHỐI SẢN PHẨM CHO CÔNG TY TNHH TM CHẤN PHONG . 69

4.2.1 Đề xuất xây dựng hoàn thiện kênh phân phối trực tiếp bằng cách bổ sung

thêm hình thức bán hàng nguyên hộp tại xưởng . . 69

KẾT LUẬN . 89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY