Khóa luận xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý quá trình phát triển dự án phần mềm, gắn kết với hệ thống phần mềm Microsoft Office Project

Mục lục: Danh sách các từviết tắt :. 3 Chương 1: Mở đầu. 4 1.1. Mục đích và lý do chọn đềtài. 4 1.2. Đối tượng và phạm vi của đềtài :. 5 Chương 2 : Khảo sát và phân tích hiện trạng. 6 2.1. Mô tảhiện trạng :. 6 2.2. Phân tích hiện trạng :. 9 2.2.1. Lược đồbusiness usecase cho nghiệp vụhiện tại :. 9 2.2.2 Mô hình chi tiết hiện trạng – sơ đồactivity:. 12 2.2.3 Những khó khăn trong qui trình nghiệp vụhiện tại và một sốyêu cầu đối với hệthống mới:. 18 Chương 3 : Phương án xây dựng hệthống mới. 22 3.1 Lược đồkiến trúc tổng quan. 22 3.2 Mô tảkiến trúc hệthống mới. 22 3.2.1. Lập kếhoạch với MS Office Project. 23 3.2.2 Quản lý kếhoạch với công cụmới PMA:. 23 3.3 Sơ đồnghiệp vụtổng quan với hệthống mới. 26 3.4 Khảo sát hệthống phần mềm Microsoft Project Server. 28 3.4.1. Sơlược vềhoạt động của MS Project Server. 28 3.4.2. Các lý do của việc chọn Project Server cho hệthống mới. 28 3.4.3. Lược đồCSDL của Project Server. 29 Chương 4 : Phân tích hệthống. 34 4.1. Chi tiết yêu cầu chức năng. 34 4.1.1 Lưu trữvà quản lý thông tin. 34 4.1.2. Đồng bộthông tin với Project Server. 35 4.1.3. Khai thác dữliệu - thực hiện thống kê. 36 4.1.4. Một sốchức năng khác:. 36 4.2. Mô hình hoá hệthống. 37 4.2.1. Lược đồuse case :. 37 4.2.2. Các lớp đối tượng chính bên trong hệthống:. 44 4.2.3. Sơ đồtuần tựcho một sốluồng sựkiện phức tạp :. 55 Chương 5 : Thiết kếphần mềm. 60 5.1. Thiết kếdữliệu. 60 5.1.1 Lược đồcơsởdữliệu quan hệ. 60 5.1.2 Các chỉmục được cài đặt. 62 5.1.3 Một sốràng buộc toàn vẹn :. 63 5.2. Thiết kếphần mềm PMA. 64 5.2.1. Hệthống các lớp đối tượng. 64 5.2.2. Một sốhàm xửlý quan trọng của các đối tượng:. 68 5.3. Thiết kếgiao diện :. 73 5.3.1. Sơ đồcác màn hình giao diện:. 73 5.3.2. Thiết kếmột sốmàn hình tiêu biểu:. 74 Chương 6 : Cài đặt và thửnghiệm. 83 6.1. Một sốcông thức tính toán được sửdụng :. 83 6.2. Một sốXML request và reply cung cấp bởi PDS :. 84 6.2.1. ProjectsStatus. 84 6.2.2. ProjectData. 86 6.3. Môi trường thực hiện và các phần mềm liên quan:. 88 6.3.1. Môi trường thực hiện :. 88 6.3.2. Các thưviện khác :. 88 6.3.3. Các phần mềm liên quan :. 89 6.4. Các trường hợp thửnghiệm:. 89 Chương 7 : Tổng kết. 91 7.1. Tổng kết quá trình thực hiện và các kết quả đạt được. 91 7.2. Hướng phát triển :.

Mục lục:

Danh sách các từviết tắt :. 3

Chương 1: Mở đầu. 4

1.1. Mục đích và lý do chọn đềtài. 4

1.2. Đối tượng và phạm vi của đềtài :. 5

Chương 2 : Khảo sát và phân tích hiện trạng. 6

2.1. Mô tảhiện trạng :. 6

2.2. Phân tích hiện trạng :. 9

2.2.1. Lược đồbusiness usecase cho nghiệp vụhiện tại :. 9

2.2.2 Mô hình chi tiết hiện trạng – sơ đồactivity:. 12

2.2.3 Những khó khăn trong qui trình nghiệp vụhiện tại và một sốyêu cầu đối với hệ

thống mới:. 18

Chương 3 : Phương án xây dựng hệthống mới. 22

3.1 Lược đồkiến trúc tổng quan. 22

3.2 Mô tảkiến trúc hệthống mới. 22

3.2.1. Lập kếhoạch với MS Office Project. 23

3.2.2 Quản lý kếhoạch với công cụmới PMA:. 23

3.3 Sơ đồnghiệp vụtổng quan với hệthống mới. 26

3.4 Khảo sát hệthống phần mềm Microsoft Project Server. 28

3.4.1. Sơlược vềhoạt động của MS Project Server. 28

3.4.2. Các lý do của việc chọn Project Server cho hệthống mới. 28

3.4.3. Lược đồCSDL của Project Server. 29

Chương 4 : Phân tích hệthống. 34

4.1. Chi tiết yêu cầu chức năng. 34

4.1.1 Lưu trữvà quản lý thông tin. 34

4.1.2. Đồng bộthông tin với Project Server. 35

4.1.3. Khai thác dữliệu - thực hiện thống kê. 36

4.1.4. Một sốchức năng khác:. 36

4.2. Mô hình hoá hệthống. 37

4.2.1. Lược đồuse case :. 37

4.2.2. Các lớp đối tượng chính bên trong hệthống:. 44

4.2.3. Sơ đồtuần tựcho một sốluồng sựkiện phức tạp :. 55

Chương 5 : Thiết kếphần mềm. 60

5.1. Thiết kếdữliệu. 60

5.1.1 Lược đồcơsởdữliệu quan hệ. 60

5.1.2 Các chỉmục được cài đặt. 62

5.1.3 Một sốràng buộc toàn vẹn :. 63

5.2. Thiết kếphần mềm PMA. 64

5.2.1. Hệthống các lớp đối tượng. 64

5.2.2. Một sốhàm xửlý quan trọng của các đối tượng:. 68

5.3. Thiết kếgiao diện :. 73

5.3.1. Sơ đồcác màn hình giao diện:. 73

5.3.2. Thiết kếmột sốmàn hình tiêu biểu:. 74

Chương 6 : Cài đặt và thửnghiệm. 83

6.1. Một sốcông thức tính toán được sửdụng :. 83

6.2. Một sốXML request và reply cung cấp bởi PDS :. 84

6.2.1. ProjectsStatus. 84

6.2.2. ProjectData. 86

6.3. Môi trường thực hiện và các phần mềm liên quan:. 88

6.3.1. Môi trường thực hiện :. 88

6.3.2. Các thưviện khác :. 88

6.3.3. Các phần mềm liên quan :. 89

6.4. Các trường hợp thửnghiệm:. 89

Chương 7 : Tổng kết. 91

7.1. Tổng kết quá trình thực hiện và các kết quả đạt được. 91

7.2. Hướng phát triển :.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY