Khóa luận Xây dựng chiến lược sản phẩm ba trong một SPI cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phước Kiển

MỤC LỤC MỤC LỤC. 0 DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VÀ SƠ ĐỒ. 2 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ. 3 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 6 U1.1 Cơsởhình thành đềtài. 6 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 7 1.3 Phương pháp nghiên cứu. 7 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 7 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu . 7 1.6 Cấu trúc nội dung nghiên cứu . 8 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG. 10 2.1 Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng. 10 2.2 Cơcấu tổchức và các chức năng các bộphận của NHNo&PTNT Phước Kiển. 11 2.2.1 Cơcấu tổchức. 11 2.2.2 Chức năng của các phòng. 12 2.2.3 Cơcấu tổchức nhân sự. 13 2.3 Lĩnh vực hoạt động. 15 2.4 Kết quảhoạt động kinh doanh của ngân hàng. 15 2.5 Định hướng phát triển của ngân hàng . 17 CHƯƠNG 3: CƠSỞLÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU . 19 U3.1 Giới thiệu vềsản phẩm mới SPI của ngân hàng Phước Kiển . 19 3.2 Khái niệm dịch vụvà các đặc trưng của dịch vụ. 19 3.2.1 Khái niệm dịch vụ. 19 3.2.2 Các đặc trưng của dịch vụ. 20 3.3 Khái niệm mong muốn, nhu cầu . 20 3.4 Khái niệm định vịsản phẩm và chiến lược sản phẩm. 21 3.5 Chiến lược marketing. 21 3.5.1 Khái niệm . 21 3.5.2 Chiến lược sản phẩm. 23 3.6 Sơ đồnghiên cứu. 29 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 31 U4.1 Vấn đềnghiên cứu. 31 4.2 Nội dung nghiên cứu . 31 4.3 Phương pháp nghiên cứu. 31 4.4 Phương pháp chọn mẫu . 32 4.5 Phương pháp phân tích. 32 4.6 Kết quảdựkiến . 33 4.7 Quy trình nghiên cứu. 34 4.8 Tiến độthực hiện. 34 CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM MỚI CHO NGÂN HÀNG PHƯỚC KIỂN 36 5.1 Tầm nhìn sứmệnh và mục tiêu phát triển . 36 5.2 Môi trường Marketing. 36 5.2.1 Môi trường vĩmô. 36 5.2.2 Môi trường vi mô. 39 5.3 Tính khảthi của sản phẩm mới . 49 5.4 Xác định khách hàng mục tiêu và thịtrường mục tiêu. 50 5.5 Định vịsản phẩm. 52 5.6 Chiến lược sản phẩm. 53 5.6.1 Mục tiêu cho chiến lược sản phẩm mới . 53 5.6.2 Thiết kếsản phẩm. 53 5.6.3 Chu kỳsống và định hướng phát triển sản phẩm mới của sản phẩm . 56 5.6.4 Đềxuất thương mại hóa cho sản phẩm . 59 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ. 61 6.1 Kết luận . 61 6.2 Hạn chế. 64

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 0

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VÀ SƠ ĐỒ. 2

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ. 3

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 6 U

1.1 Cơsởhình thành đềtài. 6

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 7

1.3 Phương pháp nghiên cứu. 7

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 7

1.5 Ý nghĩa nghiên cứu . 7

1.6 Cấu trúc nội dung nghiên cứu . 8

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG. 10

2.1 Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng. 10

2.2 Cơcấu tổchức và các chức năng các bộphận của NHNo&PTNT Phước Kiển. 11

2.2.1 Cơcấu tổchức. 11

2.2.2 Chức năng của các phòng. 12

2.2.3 Cơcấu tổchức nhân sự. 13

2.3 Lĩnh vực hoạt động. 15

2.4 Kết quảhoạt động kinh doanh của ngân hàng. 15

2.5 Định hướng phát triển của ngân hàng . 17

CHƯƠNG 3: CƠSỞLÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU . 19 U

3.1 Giới thiệu vềsản phẩm mới SPI của ngân hàng Phước Kiển . 19

3.2 Khái niệm dịch vụvà các đặc trưng của dịch vụ. 19

3.2.1 Khái niệm dịch vụ. 19

3.2.2 Các đặc trưng của dịch vụ. 20

3.3 Khái niệm mong muốn, nhu cầu . 20

3.4 Khái niệm định vịsản phẩm và chiến lược sản phẩm. 21

3.5 Chiến lược marketing. 21

3.5.1 Khái niệm . 21

3.5.2 Chiến lược sản phẩm. 23

3.6 Sơ đồnghiên cứu. 29

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 31 U

4.1 Vấn đềnghiên cứu. 31

4.2 Nội dung nghiên cứu . 31

4.3 Phương pháp nghiên cứu. 31

4.4 Phương pháp chọn mẫu . 32

4.5 Phương pháp phân tích. 32

4.6 Kết quảdựkiến . 33

4.7 Quy trình nghiên cứu. 34

4.8 Tiến độthực hiện. 34

CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM MỚI CHO NGÂN HÀNG PHƯỚC KIỂN 36

5.1 Tầm nhìn sứmệnh và mục tiêu phát triển . 36

5.2 Môi trường Marketing. 36

5.2.1 Môi trường vĩmô. 36

5.2.2 Môi trường vi mô. 39

5.3 Tính khảthi của sản phẩm mới . 49

5.4 Xác định khách hàng mục tiêu và thịtrường mục tiêu. 50

5.5 Định vịsản phẩm. 52

5.6 Chiến lược sản phẩm. 53

5.6.1 Mục tiêu cho chiến lược sản phẩm mới . 53

5.6.2 Thiết kếsản phẩm. 53

5.6.3 Chu kỳsống và định hướng phát triển sản phẩm mới của sản phẩm . 56

5.6.4 Đềxuất thương mại hóa cho sản phẩm . 59

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ. 61

6.1 Kết luận . 61

6.2 Hạn chế. 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY