Khóa luận Xây dựng chiến lược phát triển cho xí nghiệp xuất khẩu lương thực của công ty AFIEX giai đoạn 2006-2010

MỤCLỤCDANHMỤC CÁC BIỂUĐỒ. vDANHMỤC CÁC HÌNH. vDANHMỤC CÁC BẢNG. viChương 1. MỞĐẦU. 11.1. Lý do chọn đềtài. 11.2. Mụctiêu . 11.3. Phạmvinghiên cứu. 11.4. Phương pháp vànộidung nghiên cứu. 11.4.1. Phương pháp nghiên cứu. 11.4.2. Nộidung nghiên cứu. 2Chương 2. CƠSỞLÝTHUYẾT. 32.1. Kháiniệmchiến lượcvàquản trịchiến lược. 32.2. Quátrình xây dựng chiến lược. 32.3. Giaiđoạn hình thành chiến lược:Phân tích cácảnh hưởng củamôitrường đếnhoạtđộng củadoanh nghiệp đểxácđịnh cơhộivàđedọa;nhận diện những điểmmạnh vàđiểmyếu:. 42.3.1. Môitrường nộibộ:tìmnhững điểmmạnh vàđiểmyếu củacông ty. 42.3.2. Môitrường tácnghiệp:. 52.3.3. Phân tích môitrường vĩmô tìmnhững cơhộivàđedọacủadoanh nghiệp. 52.4. Giaiđoạn nhập vào:gồmcácmatrận tómtắtnhững thông tin cơbản. 62.4.1. Matrận đánh giánộibộ ( IFE). 62.4.2. Matrận đánh giácácyếu tố bên ngoài(EFE). 72.4.3. Matrận hình ảnh cạnh tranh. 72.5. Giaiđoạn kếthợp gồm:. 82.5.1. Matrận SWOT(S:strengths:điểmmạnh, W:weaknesses:điểmyếu, O:opportunities:cơhội, T:threatens:đedọa). 82.5.2. Matrận chiến lượcchính. 92.6. Giaiđoạn quyếtđịnh gồmcáccông cụ lựachọn chiến lược. 92.7. Giaiđoạn thựcthichiến lược. 102.8. Đánh giáchiến lược. 10Chương 3. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY AFIEX VÀ XÍ NGHIỆP XUẤTKHẨULƯƠNGTHỰC AFIEX. 113.1. Quátrình hình thành vàpháttriển củaxínghiệp xuấtkhẩu lương thựcAFIEX.113.2. Cácthông tin chung . 113.3. Giớithiệu vềhoạtđộng vàkếtquảhoạtđộng thờigian quacủađơn vịchủ quảnxínghiệp xuấtkhẩu lương thựcAFIEX. 123.3.1. Giớithiệu vềhoạtđộng củacông ty AFIEX. 123.3.2. Kếtquảhoạtđộng thờigian quacủacông ty AFIEX.123.4 . Giớithiệu xínghiệp xuấtkhẩu lương thựcAFIEX. 13Chương 4. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP XUẤTKHẨULƯƠNGTHỰC AFIEX. 154.1. Phân tích cácyếu tố nộibộ. 154.1.1. Quản trị. 15Kếhoạch . 154.1.2. Nhân sự. 16Nhận xét:Số nhân viên chưaquađào tạo cao chiếmgần 50% tổng số nhân viêncủaxínghiệp, đây làlựclượng sản xuấttrựctiếp trong nhàmáy củaxínghiệp.Nhân viên có trình độ đạihọcvàcao đẳng chủ yếu làcán bộ quản lý vànhân viênvăn phòng. Vớiđộingũ nhân sự hiện nay chỉđáp ứng đượcnhu cầu hoạtđộng hiệnnay. 17So vớicáccông ty trong ngành thìsố lượng nhân viên trong xínghiệp củacông tythấp hơn số lượng nhân viên củacáccông ty kháchoạtđộng trong lĩnh vựckinhdoanh gạo. Trình độ nhân viên củacông ty cũng thấp hơn so vớicáccông ty khác.Công ty AFIEXkhông có chính sách thu hútnhân tàinhư công ty ANGIMEXvàDu Lịch An Giang. Do đó nhân sự củacông ty yếu hơn cáccông ty trong ngành. 174.1.3. Marketing.174.1.3.1. Sản phẩm. 184.1.3.2. Giácả. 184.1.3.3. Phân phối. 184.1.3.4. Chiêu thị. 194.1.4. Tàichính - kếtoán. 20ĐVT. 204.1.5. Sản xuất– tácnghiệp - quản trịchấtlượng. 214.1.6. Nghiên cứu vàpháttriển.214.1.7. Hệthống thông tin. 214.2. Phân tích ảnh hưởng củamôitrường tácnghiệp đến hoạtđộng củacông tyAFIEX . 224.2.1. Khách hàng. 224.2.2. Đốithủ cạnh tranh hiện tại. 23Cácđơn vịtrong hiệp hộilương thựcViệtNam . 264.2.3. Đốithủ cạnh tranh tiềmẩn:Đốithủ cạnh tranh tiềmẩn sẽxuấthiện có thểdo:. 314.2.4. Cácmặthàng thay thế. 324.2.5. Nhàcung cấp. 324.3. Phân tích ảnh hưởng củamôitrường vĩmô. 334.3.1. Ảnh hưởng kinh tế. 334.3.2. Ảnh hưởng xãhộivàvăn hóa. 354.3.3. Ảnh hưởng nhân khẩu.354.3.4. Ảnh hưởng địalý vàđiều kiện tự nhiên. 364.3.5. Ảnh hưởng củathểchế( luậtpháp, chính phủ, chính trịvàhiệp hội).364.3.6. Ảnh hưởng củakhoahọc- công nghệ. 37Chương 5. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO XÍ NGHIỆP XUẤTKHẨULƯƠNGTHỰC CỦACÔNGTYAFIEXGIAI ĐOẠN2006 – 2010. 39  . 395.1. Xây dựng cácmụctiêu chiến lược. 395.1.1 Căn cứ xây dựng mụctiêu. 395.1.2 Mụctiêu củaAFIEXđến năm2010. 405.2. Xây dựng cácphương án chiến lược. 405.2.1 Matrận SWOT. 405.2.2. Matrận chiến lượcchính. 425.2.3. Phân tích matrận SWOT. 435.3. Lựachọn chiến lược. 45Chương 6. CÁC GIẢI PHÁPCỤTHỂĐỂTHỰC HIỆNCÁC CHIẾNLƯỢC. 51iv6.1. Giảipháp vềquản trị. 516.2. Giảipháp vềmarketing.516.2.1. Giảipháp vềsản phẩm.516.2.2. Giảipháp vềgiá. 526.2.3. Giảipháp vềphân phối. 526.2.4. Giảipháp vềchiêu thị. 536.3. Giảipháp vềsản xuất– tácnghiệp – quản lý chấtlượng. 546.3.1. Giảipháp vềnguyên liệu. 546.3.2. Giảipháp vềsản xuất– thiếtbị. 556.3.3. Giảipháp vềquản lý chấtlượng. 556.4. Giảipháp vềnghiên cứu pháttriển. 556.5. Giảipháp vềtàichính - kếtoán. 556.6. Giảipháp vềnhân sự. 566.7. Giảipháp vềhệthống thông tin.56Chương 7. KẾTLUẬN- KIẾNNGHỊ. 57  . 577.1. Kếtluận.577.2. Kiến nghị. 57PHỤLỤC. 59TÀI LIỆUTHAMKHẢO. 62

MỤCLỤC

DANHMỤC CÁC BIỂUĐỒ. v

DANHMỤC CÁC HÌNH. v

DANHMỤC CÁC BẢNG. vi

Chương 1. MỞĐẦU. 1

1.1. Lý do chọn đềtài. 1

1.2. Mụctiêu . 1

1.3. Phạmvinghiên cứu. 1

1.4. Phương pháp vànộidung nghiên cứu. 1

1.4.1. Phương pháp nghiên cứu. 1

1.4.2. Nộidung nghiên cứu. 2

Chương 2. CƠSỞLÝTHUYẾT. 3

2.1. Kháiniệmchiến lượcvàquản trịchiến lược. 3

2.2. Quátrình xây dựng chiến lược. 3

2.3. Giaiđoạn hình thành chiến lược:Phân tích cácảnh hưởng củamôitrường đến

hoạtđộng củadoanh nghiệp đểxácđịnh cơhộivàđedọa;nhận diện những điểm

mạnh vàđiểmyếu:. 4

2.3.1. Môitrường nộibộ:tìmnhững điểmmạnh vàđiểmyếu củacông ty. 4

2.3.2. Môitrường tácnghiệp:. 5

2.3.3. Phân tích môitrường vĩmô tìmnhững cơhộivàđedọacủadoanh nghiệp. 5

2.4. Giaiđoạn nhập vào:gồmcácmatrận tómtắtnhững thông tin cơbản. 6

2.4.1. Matrận đánh giánộibộ ( IFE). 6

2.4.2. Matrận đánh giácácyếu tố bên ngoài(EFE). 7

2.4.3. Matrận hình ảnh cạnh tranh. 7

2.5. Giaiđoạn kếthợp gồm:. 8

2.5.1. Matrận SWOT(S:strengths:điểmmạnh, W:weaknesses:điểmyếu, O:

opportunities:cơhội, T:threatens:đedọa). 8

2.5.2. Matrận chiến lượcchính. 9

2.6. Giaiđoạn quyếtđịnh gồmcáccông cụ lựachọn chiến lược. 9

2.7. Giaiđoạn thựcthichiến lược. 10

2.8. Đánh giáchiến lược. 10

Chương 3. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY AFIEX VÀ XÍ NGHIỆP XUẤT

KHẨULƯƠNGTHỰC AFIEX. 11

3.1. Quátrình hình thành vàpháttriển củaxínghiệp xuấtkhẩu lương thựcAFIEX.11

3.2. Cácthông tin chung . 11

3.3. Giớithiệu vềhoạtđộng vàkếtquảhoạtđộng thờigian quacủađơn vịchủ quản

xínghiệp xuấtkhẩu lương thựcAFIEX. 12

3.3.1. Giớithiệu vềhoạtđộng củacông ty AFIEX. 12

3.3.2. Kếtquảhoạtđộng thờigian quacủacông ty AFIEX.12

3.4 . Giớithiệu xínghiệp xuấtkhẩu lương thựcAFIEX. 13

Chương 4. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP XUẤT

KHẨULƯƠNGTHỰC AFIEX. 15

4.1. Phân tích cácyếu tố nộibộ. 15

4.1.1. Quản trị. 15

Kếhoạch . 15

4.1.2. Nhân sự. 16

Nhận xét:Số nhân viên chưaquađào tạo cao chiếmgần 50% tổng số nhân viên

củaxínghiệp, đây làlựclượng sản xuấttrựctiếp trong nhàmáy củaxínghiệp.

Nhân viên có trình độ đạihọcvàcao đẳng chủ yếu làcán bộ quản lý vànhân viên

văn phòng. Vớiđộingũ nhân sự hiện nay chỉđáp ứng đượcnhu cầu hoạtđộng hiện

nay. 17

So vớicáccông ty trong ngành thìsố lượng nhân viên trong xínghiệp củacông ty

thấp hơn số lượng nhân viên củacáccông ty kháchoạtđộng trong lĩnh vựckinh

doanh gạo. Trình độ nhân viên củacông ty cũng thấp hơn so vớicáccông ty khác.

Công ty AFIEXkhông có chính sách thu hútnhân tàinhư công ty ANGIMEXvà

Du Lịch An Giang. Do đó nhân sự củacông ty yếu hơn cáccông ty trong ngành. 17

4.1.3. Marketing.17

4.1.3.1. Sản phẩm. 18

4.1.3.2. Giácả. 18

4.1.3.3. Phân phối. 18

4.1.3.4. Chiêu thị. 19

4.1.4. Tàichính - kếtoán. 20

ĐVT. 20

4.1.5. Sản xuất– tácnghiệp - quản trịchấtlượng. 21

4.1.6. Nghiên cứu vàpháttriển.21

4.1.7. Hệthống thông tin. 21

4.2. Phân tích ảnh hưởng củamôitrường tácnghiệp đến hoạtđộng củacông ty

AFIEX . 22

4.2.1. Khách hàng. 22

4.2.2. Đốithủ cạnh tranh hiện tại. 23

Cácđơn vịtrong hiệp hộilương thựcViệtNam . 26

4.2.3. Đốithủ cạnh tranh tiềmẩn:Đốithủ cạnh tranh tiềmẩn sẽxuấthiện có thể

do:. 31

4.2.4. Cácmặthàng thay thế. 32

4.2.5. Nhàcung cấp. 32

4.3. Phân tích ảnh hưởng củamôitrường vĩmô. 33

4.3.1. Ảnh hưởng kinh tế. 33

4.3.2. Ảnh hưởng xãhộivàvăn hóa. 35

4.3.3. Ảnh hưởng nhân khẩu.35

4.3.4. Ảnh hưởng địalý vàđiều kiện tự nhiên. 36

4.3.5. Ảnh hưởng củathểchế( luậtpháp, chính phủ, chính trịvàhiệp hội).36

4.3.6. Ảnh hưởng củakhoahọc- công nghệ. 37

Chương 5. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO XÍ NGHIỆP XUẤT

KHẨULƯƠNGTHỰC CỦACÔNGTYAFIEXGIAI ĐOẠN2006 – 2010. 39

  . 39

5.1. Xây dựng cácmụctiêu chiến lược. 39

5.1.1 Căn cứ xây dựng mụctiêu. 39

5.1.2 Mụctiêu củaAFIEXđến năm2010. 40

5.2. Xây dựng cácphương án chiến lược. 40

5.2.1 Matrận SWOT. 40

5.2.2. Matrận chiến lượcchính. 42

5.2.3. Phân tích matrận SWOT. 43

5.3. Lựachọn chiến lược. 45

Chương 6. CÁC GIẢI PHÁPCỤTHỂĐỂTHỰC HIỆNCÁC CHIẾNLƯỢC. 51

iv

6.1. Giảipháp vềquản trị. 51

6.2. Giảipháp vềmarketing.51

6.2.1. Giảipháp vềsản phẩm.51

6.2.2. Giảipháp vềgiá. 52

6.2.3. Giảipháp vềphân phối. 52

6.2.4. Giảipháp vềchiêu thị. 53

6.3. Giảipháp vềsản xuất– tácnghiệp – quản lý chấtlượng. 54

6.3.1. Giảipháp vềnguyên liệu. 54

6.3.2. Giảipháp vềsản xuất– thiếtbị. 55

6.3.3. Giảipháp vềquản lý chấtlượng. 55

6.4. Giảipháp vềnghiên cứu pháttriển. 55

6.5. Giảipháp vềtàichính - kếtoán. 55

6.6. Giảipháp vềnhân sự. 56

6.7. Giảipháp vềhệthống thông tin.56

Chương 7. KẾTLUẬN- KIẾNNGHỊ. 57

  . 57

7.1. Kếtluận.57

7.2. Kiến nghị. 57

PHỤLỤC. 59

TÀI LIỆUTHAMKHẢO. 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY