Khóa luận Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty cổ phần An Xuyên giai đoạn 2010-2014

MỤC LỤC Trang Danh mục bảng .i Danh mục hình . iii Danh mục chữviết tắt .iv Chương 1: MỞ ĐẦU. 1 U1.1. Cơsởhình thành đềtài. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2 1.4.1. Nghiên cứu khám phá. 2 1.4.1.1. Dữliệu thứcấp. 2 1.4.1.2. Dữliệu sơcấp . 3 1.4.2. Nghiên cứu chính thức. 3 1.4.2.1. Nghiên cứu khách hàng. 3 1.4.2.2. Nghiên cứu công nhân viên. 3 1.4.2.3. Nghiên cứu hoạch định . 3 1.5. Ý nghĩa của nghiên cứu. 4 1.6. Kết cấu báo cáo nghiên cứu . 4Chương 2: CƠSỞLÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU . 5 U2.1. Định nghĩa chiến lược . 5 2.2. Quá trình xây dựng chiến lược. 5 2.2.1. Giai đoạn 1: Phân tích bối cảnh. 5 2.2.2. Giai đoạn 2: Hoạch định chiến lược. 5 2.2.3. Giai đoạn 3: Đềra biện pháp thực hiện chiến lược. 5 2.2.4. Giai đoạn 4: Đềra biện pháp kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược. 5 2.3. Phân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệp:. 6 2.3.1. Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩmô. 6 2.3.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp. 6 2.3.2.1. Khách hàng. 7 2.3.2.2. Đối thủcạnh tranh. 7 2.3.2.3. Nhà cung cấp. 8 2.3.2.4. Đối thủcạnh tranh tiềm ẩn . 8 2.3.2.5. Sản phẩm thay thế. 8 2.3.3. Phân tích môi trường nội bộ. 9 2.3.1.1. Các hoạt động chủyếu . 10 2.3.1.2. Các hoạt động hỗtrợ. 10 2.4. Các công cụ đểxây dựng chiến lược . 11 2.4. Các công cụ đểxây dựng chiến lược . 12 2.4.1. Các công cụcung cấp thông tin đểxây dựng chiến lược. 12 2.4.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài (EFE matrix). 12 2.4.1.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh. 12 2.4.1.3. Ma trận đánh giá nội bộ(IFE matrix). 12 2.4.2. Công cụphân tích danh mục vốn đầu tư. 13 2.4.3. Các công cụchọn chiến lược cạnh tranh tổng quát. 14 2.4.3.1. Ma trận Phạm vi hoạt động & Lợi thếcạnh tranh. 14 2.4.3.2. Lưới Sựnhạy cảm vềgiá/Mức quan tâm đến sựkhác biệt. 15 2.4.4. Các công cụlựa chọn chiến lược cạnh tranh cụthể. 15 2.4.4.1. Ma trận SWOT. 15 2.4.4.2. Công cụlựa chọn chiến lược. 16 2.5. Mô hình nghiên cứu . 16Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 18 U3.1. Thiết kếnghiên cứu. 18 3.2. Nghiên cứu khám phá. 18 3.2.1. Dữliệu thứcấp. 18 3.2.1.1. Phương pháp thu thập dữliệu . 18 3.2.1.2. Phương pháp xửlý dữliệu . 18 3.2.2. Dữliệu sơcấp. 19 3.2.2.1. Phương pháp thu thập dữliệu . 19 3.2.2.2. Phương pháp xửlý dữliệu . 19 3.3. Nghiên cứu chính thức . 19 3.3.1. Nghiên cứu khách hàng. 19 3.3.2. Nghiên cứu công nhân viên. 21 3.3.3. Nghiên cứu hoạch định. 22 3.3.3.1. Phương pháp thu thập dữliệu. 22 3.3.3.2. Phương pháp xửlý dữliệu . 22Chương 4: GIỚI THIỆU CHUNG VỀCÔNG TY AN XUYÊN. 24 4.1. Tổng quan vềcông ty. 24 4.2. Lịch sửhình thành và phát triển của công ty cổphần An Xuyên. 24 4.3. Sơlược tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 24 4.3.1. Tình hình doanh thu, lợi nhuận của công ty từnăm 2007 - 2009. 24 4.3.2. Tình hình doanh thu của công ty theo ngành nghề. 25 4.3.3. Tình hình lợi nhuận của công ty theo ngành. 26Chương 5: PHÂN TÍCH CÁC MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY AN XUYÊN. 27 5.1. Phân tích môi trường kinh doanh của ngành chếbiến thủy sản. 27 5.1.1. Môi trường vĩmô. 27 5.1.1.1. Yếu tốkinh tế. 27 5.1.1.2. Yếu tốvăn hóa và xã hội. 28 5.1.1.3. Yếu tốchính trị- pháp luật . 28 5.1.1.4. Yếu tốtựnhiên. 29 5.1.2. Môi trường tác nghiệp. 29 5.1.2.1. Khách hàng. 29 5.1.2.2. Đối thủcạnh tranh. 31 5.1.2.3. Đối thủcạnh tranh tiềm ẩn . 36 5.1.2.4. Nhà cung cấp. 36 5.1.2.5. Sản phẩm thay thế. 37 5.1.3. Môi trường nội bộ. 38 5.1.3.1. Các hoạt động chủyếu. 38 5.1.3.2. Các hoạt động hỗtrợ. 40 5.2. Phân tích môi trường kinh doanh của ngành sản xuất bột cá. 43 5.2.1. Môi trường vĩmô. 43 5.2.1.1. Yếu tốkinh tế. 43 5.2.1.2. Yếu tốchính trịvà pháp luật. 43 5.2.1.3. Yếu tốvăn hóa và xã hội. 43 5.2.2. Môi trường tác nghiệp. 43 5.2.2.1. Khách hàng. 43 5.2.2.2. Đối thủcạnh tranh. 44 5.2.2.3. Đối thủcạnh tranh tiềm ẩn . 46 5.2.2.4. Nhà cung cấp. 46 5.2.2.5. Sản phẩm thay thế. 46 5.2.3. Môi trường tác nội bộ. 47 5.2.3.1. Các hoạt động chủyếu . 47 5.2.3.2. Các hoạt động hỗtrợ. 47 5.3. Phân tích môi trường kinh doanh của ngành cơkhí thủy sản . 48 5.3.1. Môi trường vĩmô. 48 5.3.1.1. Yếu tốkinh tế, yếu tốchính trịvà pháp luật . 48 5.3.1.2. Yếu tốvăn hóa và xã hội. 48 5.3.1.3. Yếu tốcông nghệ: . 49 5.3.2. Môi trường tác nghiệp. 49 5.3.2.1. Khách hàng. 49 5.3.2.2. Đối thủcạnh tranh. 49 5.3.2.3. Đối thủcạnh tranh tiềm ẩn . 52 5.3.2.4. Nhà cung cấp. 52 5.3.2.5. Sản phẩm thay thế. 52 5.3.3. Môi trường tác nội bộ. 53 5.3.3.1. Các hoạt động chủyếu . 53 5.3.3.2. Các hoạt động hỗtrợ. 54Chương 6: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN. 56 CHO CÔNG TY AN XUYÊN. 56 6.1. Xây dựng chiến lược cấp công ty. 56 6.1.1. Xây dựng mục tiêu chiến lược. 56 6.1.1.1. Mục tiêu của công ty An Xuyên giai đoạn 2010 – 2014. 56 6.1.1.2. Căn cứ đểxác định mục tiêu:. 56 6.1.2. Hoạch định chiến lược cấp công ty. 57 6.1.2.1. Đánh giá các SBU. 57 U6.1.2.2. Phân loại các SBU. 58 U6.1.2.3. Xây dựng mục chiến lược cho từng SBU. 58 6.2. Xây dựng chiến lược cấp đơn vịkinh doanh. 59 6.2.1. Hoạch định chiến lược tổng quát cho từng đơn vịkinh doanh. 59 6.2.1.1 Ngành chếbiến thủy sản . 59 6.2.1.2. Ngành sản xuất bột cá. 59 6.2.1.3. Ngành cơkhí thủy sản. 60 6.2.2. Hoạch định chiến lược cạnh tranh cụthểcho từng đơn vịkinh doanh. 61 6.2.2.1. Ngành chếbiến thủy sản . 61 6.2.2.2. Ngành sản xuất bột cá. 62 6.2.2.3. Ngành cơkhí thủy sản. 63 6.3. Hoạch định tài chính cho chiến lược của công ty. 64 6.3.1. Ngành chếbiến thủy sản. 64 6.3.2. Ngành sản xuất bột cá. 64 6.3.3. Ngành cơkhí thủy sản. 65 6.4. Đềra một sốnhóm giải pháp chính đểthực hiện các chiến lược. 65 6.4.1. Ngành chếbiến thủy sản. 65 6.4.1.1. Chiến lược thâm nhập thịtrường xuất khẩu. 65 6.4.1.2. Chiến lược tích hợp dọc vềphía sau. 66 6.4.2. Ngành sản xuất bột cá. 66 6.4.3. Ngành cơkhí thủy sản. 66 6.4.3.1. Chiến lược thâm nhập thịtrường nội địa . 66 6.4.3.2. Chiến lược phát triển sản phẩm. 66 6.5. Đềra các biện pháp kiểm tra, đánh giá chiến lược . 67 6.5.1. Đo lường kết quảthực hiện. 67 6.5.1.1. Đánh giá theo các chỉtiêu Marketing. 67 6.5.1.2. Đánh giá theo các chỉtiêu vềnguồn nhân lực . 67 6.5.1.3. Đánh giá theo các chỉtiêu vềkết quảsản xuất . 67 6.5.1.4. Đánh giá theo các chỉtiêu vềtài chính. 67 6.5.2. So sánh kết quả đạt được với tiêu chuẩn. 67Chương 7: KẾT LUẬN. 68 7.1. Kết luận . 68 7.2. Hạn chếcủa đềtài. 69

MỤC LỤC

Trang

Danh mục bảng .i

Danh mục hình . iii

Danh mục chữviết tắt .iv

Chương 1: MỞ ĐẦU. 1 U

1.1. Cơsởhình thành đềtài. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2

1.4.1. Nghiên cứu khám phá. 2

1.4.1.1. Dữliệu thứcấp. 2

1.4.1.2. Dữliệu sơcấp . 3

1.4.2. Nghiên cứu chính thức. 3

1.4.2.1. Nghiên cứu khách hàng. 3

1.4.2.2. Nghiên cứu công nhân viên. 3

1.4.2.3. Nghiên cứu hoạch định . 3

1.5. Ý nghĩa của nghiên cứu. 4

1.6. Kết cấu báo cáo nghiên cứu . 4

Chương 2: CƠSỞLÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU . 5 U

2.1. Định nghĩa chiến lược . 5

2.2. Quá trình xây dựng chiến lược. 5

2.2.1. Giai đoạn 1: Phân tích bối cảnh. 5

2.2.2. Giai đoạn 2: Hoạch định chiến lược. 5

2.2.3. Giai đoạn 3: Đềra biện pháp thực hiện chiến lược. 5

2.2.4. Giai đoạn 4: Đềra biện pháp kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược. 5

2.3. Phân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệp:. 6

2.3.1. Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩmô. 6

2.3.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp. 6

2.3.2.1. Khách hàng. 7

2.3.2.2. Đối thủcạnh tranh. 7

2.3.2.3. Nhà cung cấp. 8

2.3.2.4. Đối thủcạnh tranh tiềm ẩn . 8

2.3.2.5. Sản phẩm thay thế. 8

2.3.3. Phân tích môi trường nội bộ. 9

2.3.1.1. Các hoạt động chủyếu . 10

2.3.1.2. Các hoạt động hỗtrợ. 10

2.4. Các công cụ đểxây dựng chiến lược . 11

2.4. Các công cụ đểxây dựng chiến lược . 12

2.4.1. Các công cụcung cấp thông tin đểxây dựng chiến lược. 12

2.4.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài (EFE matrix). 12

2.4.1.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh. 12

2.4.1.3. Ma trận đánh giá nội bộ(IFE matrix). 12

2.4.2. Công cụphân tích danh mục vốn đầu tư. 13

2.4.3. Các công cụchọn chiến lược cạnh tranh tổng quát. 14

2.4.3.1. Ma trận Phạm vi hoạt động & Lợi thếcạnh tranh. 14

2.4.3.2. Lưới Sựnhạy cảm vềgiá/Mức quan tâm đến sựkhác biệt. 15

2.4.4. Các công cụlựa chọn chiến lược cạnh tranh cụthể. 15

2.4.4.1. Ma trận SWOT. 15

2.4.4.2. Công cụlựa chọn chiến lược. 16

2.5. Mô hình nghiên cứu . 16

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 18 U

3.1. Thiết kếnghiên cứu. 18

3.2. Nghiên cứu khám phá. 18

3.2.1. Dữliệu thứcấp. 18

3.2.1.1. Phương pháp thu thập dữliệu . 18

3.2.1.2. Phương pháp xửlý dữliệu . 18

3.2.2. Dữliệu sơcấp. 19

3.2.2.1. Phương pháp thu thập dữliệu . 19

3.2.2.2. Phương pháp xửlý dữliệu . 19

3.3. Nghiên cứu chính thức . 19

3.3.1. Nghiên cứu khách hàng. 19

3.3.2. Nghiên cứu công nhân viên. 21

3.3.3. Nghiên cứu hoạch định. 22

3.3.3.1. Phương pháp thu thập dữliệu. 22

3.3.3.2. Phương pháp xửlý dữliệu . 22

Chương 4: GIỚI THIỆU CHUNG VỀCÔNG TY AN XUYÊN. 24

4.1. Tổng quan vềcông ty. 24

4.2. Lịch sửhình thành và phát triển của công ty cổphần An Xuyên. 24

4.3. Sơlược tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 24

4.3.1. Tình hình doanh thu, lợi nhuận của công ty từnăm 2007 - 2009. 24

4.3.2. Tình hình doanh thu của công ty theo ngành nghề. 25

4.3.3. Tình hình lợi nhuận của công ty theo ngành. 26

Chương 5: PHÂN TÍCH CÁC MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY AN

XUYÊN. 27

5.1. Phân tích môi trường kinh doanh của ngành chếbiến thủy sản. 27

5.1.1. Môi trường vĩmô. 27

5.1.1.1. Yếu tốkinh tế. 27

5.1.1.2. Yếu tốvăn hóa và xã hội. 28

5.1.1.3. Yếu tốchính trị- pháp luật . 28

5.1.1.4. Yếu tốtựnhiên. 29

5.1.2. Môi trường tác nghiệp. 29

5.1.2.1. Khách hàng. 29

5.1.2.2. Đối thủcạnh tranh. 31

5.1.2.3. Đối thủcạnh tranh tiềm ẩn . 36

5.1.2.4. Nhà cung cấp. 36

5.1.2.5. Sản phẩm thay thế. 37

5.1.3. Môi trường nội bộ. 38

5.1.3.1. Các hoạt động chủyếu. 38

5.1.3.2. Các hoạt động hỗtrợ. 40

5.2. Phân tích môi trường kinh doanh của ngành sản xuất bột cá. 43

5.2.1. Môi trường vĩmô. 43

5.2.1.1. Yếu tốkinh tế. 43

5.2.1.2. Yếu tốchính trịvà pháp luật. 43

5.2.1.3. Yếu tốvăn hóa và xã hội. 43

5.2.2. Môi trường tác nghiệp. 43

5.2.2.1. Khách hàng. 43

5.2.2.2. Đối thủcạnh tranh. 44

5.2.2.3. Đối thủcạnh tranh tiềm ẩn . 46

5.2.2.4. Nhà cung cấp. 46

5.2.2.5. Sản phẩm thay thế. 46

5.2.3. Môi trường tác nội bộ. 47

5.2.3.1. Các hoạt động chủyếu . 47

5.2.3.2. Các hoạt động hỗtrợ. 47

5.3. Phân tích môi trường kinh doanh của ngành cơkhí thủy sản . 48

5.3.1. Môi trường vĩmô. 48

5.3.1.1. Yếu tốkinh tế, yếu tốchính trịvà pháp luật . 48

5.3.1.2. Yếu tốvăn hóa và xã hội. 48

5.3.1.3. Yếu tốcông nghệ: . 49

5.3.2. Môi trường tác nghiệp. 49

5.3.2.1. Khách hàng. 49

5.3.2.2. Đối thủcạnh tranh. 49

5.3.2.3. Đối thủcạnh tranh tiềm ẩn . 52

5.3.2.4. Nhà cung cấp. 52

5.3.2.5. Sản phẩm thay thế. 52

5.3.3. Môi trường tác nội bộ. 53

5.3.3.1. Các hoạt động chủyếu . 53

5.3.3.2. Các hoạt động hỗtrợ. 54

Chương 6: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN. 56

CHO CÔNG TY AN XUYÊN. 56

6.1. Xây dựng chiến lược cấp công ty. 56

6.1.1. Xây dựng mục tiêu chiến lược. 56

6.1.1.1. Mục tiêu của công ty An Xuyên giai đoạn 2010 – 2014. 56

6.1.1.2. Căn cứ đểxác định mục tiêu:. 56

6.1.2. Hoạch định chiến lược cấp công ty. 57

6.1.2.1. Đánh giá các SBU. 57 U

6.1.2.2. Phân loại các SBU. 58 U

6.1.2.3. Xây dựng mục chiến lược cho từng SBU. 58

6.2. Xây dựng chiến lược cấp đơn vịkinh doanh. 59

6.2.1. Hoạch định chiến lược tổng quát cho từng đơn vịkinh doanh. 59

6.2.1.1 Ngành chếbiến thủy sản . 59

6.2.1.2. Ngành sản xuất bột cá. 59

6.2.1.3. Ngành cơkhí thủy sản. 60

6.2.2. Hoạch định chiến lược cạnh tranh cụthểcho từng đơn vịkinh doanh. 61

6.2.2.1. Ngành chếbiến thủy sản . 61

6.2.2.2. Ngành sản xuất bột cá. 62

6.2.2.3. Ngành cơkhí thủy sản. 63

6.3. Hoạch định tài chính cho chiến lược của công ty. 64

6.3.1. Ngành chếbiến thủy sản. 64

6.3.2. Ngành sản xuất bột cá. 64

6.3.3. Ngành cơkhí thủy sản. 65

6.4. Đềra một sốnhóm giải pháp chính đểthực hiện các chiến lược. 65

6.4.1. Ngành chếbiến thủy sản. 65

6.4.1.1. Chiến lược thâm nhập thịtrường xuất khẩu. 65

6.4.1.2. Chiến lược tích hợp dọc vềphía sau. 66

6.4.2. Ngành sản xuất bột cá. 66

6.4.3. Ngành cơkhí thủy sản. 66

6.4.3.1. Chiến lược thâm nhập thịtrường nội địa . 66

6.4.3.2. Chiến lược phát triển sản phẩm. 66

6.5. Đềra các biện pháp kiểm tra, đánh giá chiến lược . 67

6.5.1. Đo lường kết quảthực hiện. 67

6.5.1.1. Đánh giá theo các chỉtiêu Marketing. 67

6.5.1.2. Đánh giá theo các chỉtiêu vềnguồn nhân lực . 67

6.5.1.3. Đánh giá theo các chỉtiêu vềkết quảsản xuất . 67

6.5.1.4. Đánh giá theo các chỉtiêu vềtài chính. 67

6.5.2. So sánh kết quả đạt được với tiêu chuẩn. 67

Chương 7: KẾT LUẬN. 68

7.1. Kết luận . 68

7.2. Hạn chếcủa đềtài. 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY