Khóa luận Xây dựng chiến lược kinh doanh loại hình du lịch nghỉ dưỡng ở công ty du lịch Công đoàn Giáo dục

MỤC LỤCLỜI MỞ đẦU. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài. 1 2. Mục đích nghiên cứu. 1 3. đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 4. Phương pháp nghiên cứu. 2 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp. 2 CHƯƠNG 1. 3 CƠSỞLÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH. 3 DU LỊCH NGHỈDƯỠNG. 3 1.1. Tổng quan vềloại hình du lịch nghỉdưỡng. 3 1.1.1. Khái niệm loại hình du lịch nghỉdưỡng. 3 1.1.2. Phân loại du lịch nghỉdưỡng. 3 1.1.2.1. Căn cứvào nhu cầu đi du lịch của du khách. 3 1.1.2.2. Căn cứvào đặc điểm địa lý của điểm du lịch. 4 1.1.3. Thịtrường khách du lịch nghỉdưỡng. 5 1.1.3.1. Nhu cầu của khách đi nghỉdưỡng. 5 1.1.3.2. Xu hướng phát triển loại hình du lịch nghỉdưỡng ởViệt Nam. 5 1.2. Vận dụng lý thuyết quản trịchiến lược vào định hướng phát triển loại hình du lịch nghỉdưỡng. 6 1.2.1. Chiến lược kinh doanh du lịch. 6 1.2.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh du lịch. 6 1.2.1.2. Các chiến lược kinh doanh trong du lịch nghỉdưỡng. 7 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng. 9 1.2.2.1. Môi trường vĩmô. 9 a. Môi trường quốc tế. 10 b. Môi trường trong nước. 10 1.2.2.2. Môi trường vi mô. 10 1.2.2.3. Môi trường nội bộ. 12 1.2.3. Công cụxây dựng chiến lược kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng. 13 CHƯƠNG 2. 14 THỰC TRẠNG KINH DOANH DU LỊCH NGHỈDƯỠNG. 14 TẠI CÔNG TY DU LỊCH CÔNG đOÀN GIÁO DỤC. 14 2.1. Sơlược vềcông ty du lịch Công đoàn Giáo dục. 14 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 14 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụvà hoạt động của doanh nghiệp. 14 2.1.3. Cơcấu tổchức và chức năng nhiệm vụcủa các phòng ban trong doanh nghiệp15 2.1.4. Các lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp. 16 2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp. 18 2.2. Thực trạng kinh doanh du lịch nghỉdưỡng tại công ty du lịch Công đoàn Giáo dục. 19 2.2.1. Thịtrường khách du lịch nghỉdưỡng và sản phẩm chủyếu. 19 2.2.1.1. Thịtrường du khách nghỉdưỡng. 19 2.2.1.2. Những chương trình du lịch nghỉdưỡng tiêu biểu. 20 2.2.1.3. Giá tour nghỉdưỡng. 20 2.2.2. Hoạt động quảng bá, bán và tiếp thịdu lịch nghỉdưỡng. 20 2.2.3. Hoạt dộng tổchức tour du lịch nghỉdưỡng. 22 2.2.3.1. Vềmặt điều hành tour. 22 2.2.3.2. Vềmặt hướng dẫn du lịch. 22 2.2.3.3. Về điều động hoặc thuê xe ô tô. 24 2.2.3.4. Vềchất lượng phục vụkhách du lịch nghỉdưỡng. 25 2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch nghỉdưỡng tại công ty du lịch Công đoàn Giáo dục. 25 2.2.4.1. Các nhân tốthuộc môi trường vĩmô. 25 2.2.4.2. Các nhân tốthuộc môi trường vi mô. 28 2.3. đánh giá hoạt động kinh doanh du lịch nghỉdưỡng tại công ty du lịch Công đoàn Giáo dục. 29 2.3.1. điểm mạnh. 302.3.2. điểm yếu. 31 2.3.3. Cơhội. 32 2.3.4. Thách thức. 332.4. Hình thành chiến lược kinh doanh du lịch nghỉdưỡng tại công ty du lịch Công đoàn Giáo dục qua ma trận SWOT. 35 CHƯƠNG 3. 37 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LOẠI HÌNH. 37 DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG Ở CÔNG TY DU LỊCH CÔNG đOÀN. 37 3.1. Phương hướng kinh doanh giai đoạn 2011-2015. 37 3.1.1. Phương hướng kinh doanh. 37 3.1.2. Mục tiêu kinh doanh. 38 3.2. Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng trong thời gian tới. 38 3.2.1. Giải pháp 1: Quảng bá và tiếp thị sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng. 39 3.2.2. Giải pháp 2: Mở rộng hoặc liên kết các chi nhánh dulịch. 39 3.2.3. Giải pháp 3: đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng. 40 3.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức tour nghỉ dưỡng. 41 3.2.5. Xây dựng chiến lược giá cạnh tranh. 42 3.3. Kiến nghị. 42 KẾT LUẬN. 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 45 PHỤ LỤC. 46

MỤC LỤC

LỜI MỞ đẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu. 1

3. đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu. 2

5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp. 2

CHƯƠNG 1. 3

CƠSỞLÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH. 3

DU LỊCH NGHỈDƯỠNG. 3

1.1. Tổng quan vềloại hình du lịch nghỉdưỡng. 3

1.1.1. Khái niệm loại hình du lịch nghỉdưỡng. 3

1.1.2. Phân loại du lịch nghỉdưỡng. 3

1.1.2.1. Căn cứvào nhu cầu đi du lịch của du khách. 3

1.1.2.2. Căn cứvào đặc điểm địa lý của điểm du lịch. 4

1.1.3. Thịtrường khách du lịch nghỉdưỡng. 5

1.1.3.1. Nhu cầu của khách đi nghỉdưỡng. 5

1.1.3.2. Xu hướng phát triển loại hình du lịch nghỉdưỡng ởViệt Nam. 5

1.2. Vận dụng lý thuyết quản trịchiến lược vào định hướng phát triển loại

hình du lịch nghỉdưỡng. 6

1.2.1. Chiến lược kinh doanh du lịch. 6

1.2.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh du lịch. 6

1.2.1.2. Các chiến lược kinh doanh trong du lịch nghỉdưỡng. 7

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng. 9

1.2.2.1. Môi trường vĩmô. 9

a. Môi trường quốc tế. 10

b. Môi trường trong nước. 10

1.2.2.2. Môi trường vi mô. 10

1.2.2.3. Môi trường nội bộ. 12

1.2.3. Công cụxây dựng chiến lược kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng. 13

CHƯƠNG 2. 14

THỰC TRẠNG KINH DOANH DU LỊCH NGHỈDƯỠNG. 14

TẠI CÔNG TY DU LỊCH CÔNG đOÀN GIÁO DỤC. 14

2.1. Sơlược vềcông ty du lịch Công đoàn Giáo dục. 14

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 14

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụvà hoạt động của doanh nghiệp. 14

2.1.3. Cơcấu tổchức và chức năng nhiệm vụcủa các phòng ban trong doanh nghiệp15

2.1.4. Các lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp. 16

2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp. 18

2.2. Thực trạng kinh doanh du lịch nghỉdưỡng tại công ty du lịch Công đoàn Giáo dục. 19

2.2.1. Thịtrường khách du lịch nghỉdưỡng và sản phẩm chủyếu. 19

2.2.1.1. Thịtrường du khách nghỉdưỡng. 19

2.2.1.2. Những chương trình du lịch nghỉdưỡng tiêu biểu. 20

2.2.1.3. Giá tour nghỉdưỡng. 20

2.2.2. Hoạt động quảng bá, bán và tiếp thịdu lịch nghỉdưỡng. 20

2.2.3. Hoạt dộng tổchức tour du lịch nghỉdưỡng. 22

2.2.3.1. Vềmặt điều hành tour. 22

2.2.3.2. Vềmặt hướng dẫn du lịch. 22

2.2.3.3. Về điều động hoặc thuê xe ô tô. 24

2.2.3.4. Vềchất lượng phục vụkhách du lịch nghỉdưỡng. 25

2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch nghỉdưỡng

tại công ty du lịch Công đoàn Giáo dục. 25

2.2.4.1. Các nhân tốthuộc môi trường vĩmô. 25

2.2.4.2. Các nhân tốthuộc môi trường vi mô. 28

2.3. đánh giá hoạt động kinh doanh du lịch nghỉdưỡng tại công ty du lịch

Công đoàn Giáo dục. 29

2.3.1. điểm mạnh. 30

2.3.2. điểm yếu. 31

2.3.3. Cơhội. 32

2.3.4. Thách thức. 33

2.4. Hình thành chiến lược kinh doanh du lịch nghỉdưỡng tại công ty du lịch

Công đoàn Giáo dục qua ma trận SWOT. 35

CHƯƠNG 3. 37

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LOẠI HÌNH. 37

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG Ở CÔNG TY DU LỊCH CÔNG đOÀN. 37

3.1. Phương hướng kinh doanh giai đoạn 2011-2015. 37

3.1.1. Phương hướng kinh doanh. 37

3.1.2. Mục tiêu kinh doanh. 38

3.2. Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng trong thời gian tới. 38

3.2.1. Giải pháp 1: Quảng bá và tiếp thị sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng. 39

3.2.2. Giải pháp 2: Mở rộng hoặc liên kết các chi nhánh dulịch. 39

3.2.3. Giải pháp 3: đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng. 40

3.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức tour nghỉ dưỡng. 41

3.2.5. Xây dựng chiến lược giá cạnh tranh. 42

3.3. Kiến nghị. 42

KẾT LUẬN. 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 45

PHỤ LỤC. 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY