Khóa luận Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện Củ Chi giai đoạn 2010 – 2013

MỤC LỤCTrang Phần mở đầu 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 41.1 Khái niệm Chiến lược kinh doanh 41.1.1 Chiến lược kinh doanh là gì ? 41.1.2 Mục đích của việc xây dựng chiến lược kinh doanh 41.1.3 Vai trò của việc xây dựng chiến lược kinh doanh 51.1.4 Xác định cơ sở để xây doing chiến lược 5 1.2 Phân tích môi trường kinh doanh 6 1.2.1 Khái niệm về môi trường kinh doanh 6 1.2.2 Môi trường bên ngoài 6 1.2.3 Môi trường bên trong 12 1.2.4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu 14 1.2.5 Phân tích SWOT 17 1.3 Xác định mục tiêu chiến lược 20 1.3.1 Mục tiêu là gì ? 20 1.3.2 Yêu cầu đối với mục tiêu 21 1.3.3 Các thành phần ảnh hưởng đến mục tiêu 21 1.4 Các hình thức chiến lược trong đơn vị 22 1.4.1 Các chiến lược kết hợp trong thực tế 22 1.4.2 Các chiến lược chuyên sâu 24 1.4.3 Chiến lược mở rộng hoạt động thực tiễn 26 1.4.4 Các chiến lược khác trong thực tiễn 28 1.4.5 Các chiến lược chức năng 29 1.4.6 Chiến lược quản lý nguồn nhân lực 33 1.4.7 Chiến lược cạnh tranh 34 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN CỦ CHI 35 2.1 Giới thiệu về Bưu Điện Củ Chi 35 2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bưu điện Củ Chi 36 2.3 Tổ chức mạng lưới Bưu chính, dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện Củ Chi 39 2.3.1 Mạng lưới Bưu cục 39     2.3.2 Mạng đường thư Bưu chính 40 2.3.3 Các dịch vụ đang kinh doanh tại Bưu điện Củ Chi 412.4 Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tại Bưu điện Củ Chi 41 2.4.1 Kết quả hoạt động cung cấ[ dịch vụ bưu chính trong những năm qua 41 2.4.2 Kết quả hoạtđộng sảnxuất kinhdoanh tại Bưuđiện CủChi năm 2009. 44 2.4.3 Tình hình biến động doanh thu bưu chính từ 2006 -2009 47 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN CỦ CHI GIAI ĐOẠN 2010 – 2013. 51 3.1 Phân tích môi trường kinh doanh 51 3.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô 51 3.1.2 Phân tích môi trường vi mô 58 3.1.3 Lập ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 64 3.1.4 Phân tích môi trường nội bộ 65 3.1.5 Lập ma trận hình ảnh cạnh tranh 713.2 Xây dựng ma trận SWOT 72 3.2.1 Những điểm mạnh của Bưu điện Củ Chi 72 3.2.2 Những điểm yếu 72 3.2.3 Những cơ hội 73 3.2.4 Những nguy cơ 73 3.2.5 Ma trân SWOT 743.3 Xây dựng ma trận thành lập các yếu tố bên trong – bên ngoài 763.4 Hoạch định mục tiêu và lựa chọn chiến lược kinh doanh 763.5 Thực thi chiến lược 79 3.5.1 Mục tiêu phát triển của Bưu điện Củ Chi trong 2010 79 3.5.2 Chiến lược đa dạng hóa dịch vụ 81 3.5.3 Chiến lược phát triển sản phẩm 94 3.5.4 Chiến lược bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực 99 3.5.5 Chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 1023.6 Đánh giá chiến lược 110 3.6.1 Xem xét cơ sở đánh giá chiến lược 110 3.6.2 Đánh giá kỳ vọng của chiến lược 111 3.6.3 Nhận xét tính khả thi của chiến lược 1153.7 Ý kiến đề xuất 116

MỤC LỤC

Trang

Phần mở đầu 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4

1.1 Khái niệm Chiến lược kinh doanh 4

1.1.1 Chiến lược kinh doanh là gì ? 4

1.1.2 Mục đích của việc xây dựng chiến lược kinh doanh 4

1.1.3 Vai trò của việc xây dựng chiến lược kinh doanh 5

1.1.4 Xác định cơ sở để xây doing chiến lược 5

1.2 Phân tích môi trường kinh doanh 6

1.2.1 Khái niệm về môi trường kinh doanh 6

1.2.2 Môi trường bên ngoài 6

1.2.3 Môi trường bên trong 12

1.2.4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu 14

1.2.5 Phân tích SWOT 17

1.3 Xác định mục tiêu chiến lược 20

1.3.1 Mục tiêu là gì ? 20

1.3.2 Yêu cầu đối với mục tiêu 21

1.3.3 Các thành phần ảnh hưởng đến mục tiêu 21

1.4 Các hình thức chiến lược trong đơn vị 22

1.4.1 Các chiến lược kết hợp trong thực tế 22

1.4.2 Các chiến lược chuyên sâu 24

1.4.3 Chiến lược mở rộng hoạt động thực tiễn 26

1.4.4 Các chiến lược khác trong thực tiễn 28

1.4.5 Các chiến lược chức năng 29

1.4.6 Chiến lược quản lý nguồn nhân lực 33

1.4.7 Chiến lược cạnh tranh 34

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN CỦ CHI 35

2.1 Giới thiệu về Bưu Điện Củ Chi 35

2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bưu điện Củ Chi 36

2.3 Tổ chức mạng lưới Bưu chính, dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện Củ Chi 39

2.3.1 Mạng lưới Bưu cục 39

2.3.2 Mạng đường thư Bưu chính 40

2.3.3 Các dịch vụ đang kinh doanh tại Bưu điện Củ Chi 41

2.4 Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tại Bưu điện Củ Chi 41

2.4.1 Kết quả hoạt động cung cấ[ dịch vụ bưu chính trong những năm qua 41

2.4.2 Kết quả hoạtđộng sảnxuất kinhdoanh tại Bưuđiện CủChi năm 2009. 44

2.4.3 Tình hình biến động doanh thu bưu chính từ 2006 -2009 47

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN CỦ CHI GIAI ĐOẠN 2010 – 2013. 51

3.1 Phân tích môi trường kinh doanh 51

3.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô 51

3.1.2 Phân tích môi trường vi mô 58

3.1.3 Lập ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 64

3.1.4 Phân tích môi trường nội bộ 65

3.1.5 Lập ma trận hình ảnh cạnh tranh 71

3.2 Xây dựng ma trận SWOT 72

3.2.1 Những điểm mạnh của Bưu điện Củ Chi 72

3.2.2 Những điểm yếu 72

3.2.3 Những cơ hội 73

3.2.4 Những nguy cơ 73

3.2.5 Ma trân SWOT 74

3.3 Xây dựng ma trận thành lập các yếu tố bên trong – bên ngoài 76

3.4 Hoạch định mục tiêu và lựa chọn chiến lược kinh doanh 76

3.5 Thực thi chiến lược 79

3.5.1 Mục tiêu phát triển của Bưu điện Củ Chi trong 2010 79

3.5.2 Chiến lược đa dạng hóa dịch vụ 81

3.5.3 Chiến lược phát triển sản phẩm 94

3.5.4 Chiến lược bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực 99

3.5.5 Chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 102

3.6 Đánh giá chiến lược 110

3.6.1 Xem xét cơ sở đánh giá chiến lược 110

3.6.2 Đánh giá kỳ vọng của chiến lược 111

3.6.3 Nhận xét tính khả thi của chiến lược 115

3.7 Ý kiến đề xuất 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY