Khóa luận Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty QVD Đồng Tháp giai đoạn 2006-2010

MỤCLỤCChương 1: MỞĐẦU. 21.1 Lý do chọn đềtài. 22.2 Mụctiêu vàphạmvinghiên cứu. 21.3 Phương pháp vànộidung nghiên cứu. 21.4 Ýnghĩacủađềtài. 3Chương 2: CƠSỞLÝTHUYẾT CỦAVIỆCXÂYDỰNGCHIẾNLƯỢCDOANHNGHIỆP.5Chương 3: GIỚITHIỆUVỀ CÔNGTYTNHHTHỰCPHẨMQVDĐỒNGTHÁP. 133.1 Quátrình hình thành vàpháttriển củacông ty.133.2 Sản phẩmdịch vụ. 133.3 Thịtrường trọng điểm.133.4 Kếtquảsản xuấtkinh doanh .13Chương 4: PHÂNTÍCHMÔITRƯỜNGHOẠT ĐỘNGCỦACÔNGTYTNHHTHỰCPHẨMQVDĐỒNGTHÁP. 164.1 Phân tích cácyếu tố nộibộ. 164.1.1 Quản trị. 164.1.1.1 Hoạch định. 164.1.1.2 Tổ chức. 164.1.1.3 Lãnh đạo. 164.1.1.4 Kiểmtra. 164.1.2 Marketing.164.1.2.1 Sản phẩm. 174.1.2.2 Giácả. 174.1.2.3 Phân phối. 174.1.2.4 Chiêu thị. 184.1.3 Tàichính kếtoán. 184.1.3.1 Khảnăng huy động vốn. 184.1.3.2 Tình hình tàichính. 194.1.4 Sản xuất– tácnghiệp - quản trịchấtlượng. 194.1.4.1 Quy trình sản xuất.194.1.4.2 Bố trínhàmáy chếbiến. 194.1.4.3 Công suất. 194.1.4.4 Máy mócthiếtbị. 204.1.4.5 Chấtlượng. 204.1.4.6 Quản lý nguyên liệu. 204.1.5 Nghiên cứu vàpháttriển (R&D). 204.1.6 Nhân sự.214.1.7 Hệthống thông tin. 224.2 Phân tích ảnh hưởng củamôitrường tácnghiệp. 234.2.1 khách hàng. 234.2.2 Đốithủ cạnh tranh hiện tại. 244.2.2.1 Xácđịnh đốithủ cạnh tranh. 244.2.2.2 Phân tích cácđốithủ cạnh tranh chính. 244.2.3 Đốithủ cạnh tranh tiềmẩn. 284.2.4 Sản phẩmthay thế.294.2.5 Nhàcung cấp. 294.3 Phân tích ảnh hưởng củamôitrường vĩmô. 304.3.1 Ảnh hưởng kinh tế. 304.3.2 Ảnh hưởng văn hóa- xãhội- nhân khẩu. 314.3.3 Ảnh hưởng địalý vàđiều kiện tự nhiên. 314.3.4 Ảnh hưởng củathểchế . 314.3.5 Ảnh hưởng củakhoahọc- công nghệ. 32Chương 5: XÂYDỰNGCHIẾNLƯỢCKINHDOANHCHOCÔNGTYQVDĐỒNGTHÁPGIAIĐOẠN2006 – 2010. 355.1 Xây dựng cácmụctiêu chiến lược. 355.1.1 Căn cứ đềramụctiêu. 355.1.2 Mụctiêu củaQVDĐồng Tháp đến năm2010. 355.2 Xây dựng cácphương án chiến lược. 355.2.1 Xây dựng cácphương án chiến lược. 355.2.1.1 Matrận SWOT. 355.2.1.2 Matrận chiến lượcchính. 365.2.2 Phân tích cácchiến lượcđềxuất. 365.2.2.1 Nhómchiến lượcS-O. 365.2.2.2 Nhómchiến lượcS-T. 385.2.2.3 Nhómchiến lượcW-O. 395.2.2.4 Nhómchiến lượcW-T. 395.2.3 Lựachọn chiến lược:matrận QSPM. 40Chương 6: CÁCGIẢIPHÁPTRIỂNKHAICHIẾNLƯỢC . 466.1 Giảipháp vềquản trị. 466.2 Giảipháp vềsản xuất, tácnghiệp. 47 6.2.1 Giảipháp vềnguyên liệu. 476.2.2 Giảipháp vềsản xuất .486.3 Giảipháp vềnghiên cứu vàpháttriển vàquản lý chấtlượng. 486.4 Giảipháp vềMarketing. 496.4.1 Giảipháp vềsản phẩm.496.4.2 Giảipháp vềgiá. 496.4.3 Giảipháp vềphân phối. 506.4.4 Giảipháp vềchiêu thị. 506.5 Giảipháp vềtàichính - kếtoán. 516.6 Giảipháp vềnhân sự. 51KIẾNNGHỊ. 54KẾT LUẬN. 55

MỤCLỤC

Chương 1: MỞĐẦU. 2

1.1 Lý do chọn đềtài. 2

2.2 Mụctiêu vàphạmvinghiên cứu. 2

1.3 Phương pháp vànộidung nghiên cứu. 2

1.4 Ýnghĩacủađềtài. 3

Chương 2: CƠSỞLÝTHUYẾT CỦAVIỆCXÂYDỰNG

CHIẾNLƯỢCDOANHNGHIỆP.5

Chương 3: GIỚITHIỆUVỀ CÔNGTY

TNHHTHỰCPHẨMQVDĐỒNGTHÁP. 13

3.1 Quátrình hình thành vàpháttriển củacông ty.13

3.2 Sản phẩmdịch vụ. 13

3.3 Thịtrường trọng điểm.13

3.4 Kếtquảsản xuấtkinh doanh .13

Chương 4: PHÂNTÍCHMÔITRƯỜNGHOẠT ĐỘNG

CỦACÔNGTYTNHHTHỰCPHẨMQVDĐỒNGTHÁP. 16

4.1 Phân tích cácyếu tố nộibộ. 16

4.1.1 Quản trị. 16

4.1.1.1 Hoạch định. 16

4.1.1.2 Tổ chức. 16

4.1.1.3 Lãnh đạo. 16

4.1.1.4 Kiểmtra. 16

4.1.2 Marketing.16

4.1.2.1 Sản phẩm. 17

4.1.2.2 Giácả. 17

4.1.2.3 Phân phối. 17

4.1.2.4 Chiêu thị. 18

4.1.3 Tàichính kếtoán. 18

4.1.3.1 Khảnăng huy động vốn. 18

4.1.3.2 Tình hình tàichính. 19

4.1.4 Sản xuất– tácnghiệp - quản trịchấtlượng. 19

4.1.4.1 Quy trình sản xuất.19

4.1.4.2 Bố trínhàmáy chếbiến. 19

4.1.4.3 Công suất. 19

4.1.4.4 Máy mócthiếtbị. 20

4.1.4.5 Chấtlượng. 20

4.1.4.6 Quản lý nguyên liệu. 20

4.1.5 Nghiên cứu vàpháttriển (R&D). 20

4.1.6 Nhân sự.21

4.1.7 Hệthống thông tin. 22

4.2 Phân tích ảnh hưởng củamôitrường tácnghiệp. 23

4.2.1 khách hàng. 23

4.2.2 Đốithủ cạnh tranh hiện tại. 24

4.2.2.1 Xácđịnh đốithủ cạnh tranh. 24

4.2.2.2 Phân tích cácđốithủ cạnh tranh chính. 24

4.2.3 Đốithủ cạnh tranh tiềmẩn. 28

4.2.4 Sản phẩmthay thế.29

4.2.5 Nhàcung cấp. 29

4.3 Phân tích ảnh hưởng củamôitrường vĩmô. 30

4.3.1 Ảnh hưởng kinh tế. 30

4.3.2 Ảnh hưởng văn hóa- xãhội- nhân khẩu. 31

4.3.3 Ảnh hưởng địalý vàđiều kiện tự nhiên. 31

4.3.4 Ảnh hưởng củathểchế . 31

4.3.5 Ảnh hưởng củakhoahọc- công nghệ. 32

Chương 5: XÂYDỰNGCHIẾNLƯỢCKINHDOANHCHO

CÔNGTYQVDĐỒNGTHÁPGIAIĐOẠN2006 – 2010. 35

5.1 Xây dựng cácmụctiêu chiến lược. 35

5.1.1 Căn cứ đềramụctiêu. 35

5.1.2 Mụctiêu củaQVDĐồng Tháp đến năm2010. 35

5.2 Xây dựng cácphương án chiến lược. 35

5.2.1 Xây dựng cácphương án chiến lược. 35

5.2.1.1 Matrận SWOT. 35

5.2.1.2 Matrận chiến lượcchính. 36

5.2.2 Phân tích cácchiến lượcđềxuất. 36

5.2.2.1 Nhómchiến lượcS-O. 36

5.2.2.2 Nhómchiến lượcS-T. 38

5.2.2.3 Nhómchiến lượcW-O. 39

5.2.2.4 Nhómchiến lượcW-T. 39

5.2.3 Lựachọn chiến lược:matrận QSPM. 40

Chương 6: CÁCGIẢIPHÁPTRIỂNKHAICHIẾNLƯỢC . 46

6.1 Giảipháp vềquản trị. 46

6.2 Giảipháp vềsản xuất, tácnghiệp. 47

6.2.1 Giảipháp vềnguyên liệu. 47

6.2.2 Giảipháp vềsản xuất .48

6.3 Giảipháp vềnghiên cứu vàpháttriển vàquản lý chấtlượng. 48

6.4 Giảipháp vềMarketing. 49

6.4.1 Giảipháp vềsản phẩm.49

6.4.2 Giảipháp vềgiá. 49

6.4.3 Giảipháp vềphân phối. 50

6.4.4 Giảipháp vềchiêu thị. 50

6.5 Giảipháp vềtàichính - kếtoán. 51

6.6 Giảipháp vềnhân sự. 51

KIẾNNGHỊ. 54

KẾT LUẬN. 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY