Khóa luận Xây dựng chiến lược bán hàng cho công ty cổ phần Mỹ Việt giai đoạn 2011-2015

Mục Lục TrangLỜI MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Chiến lược kinh doanh: 11.1. Khái niêm 11.2. Phân loại chiến lược Quản trị chiến lược 2 1.3. Vai trò và tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh trong hoạt 2 động của Doanh nghiệp 2. Khái quát các giai đoạn quản trị chiến lược 3 2.1. Giai đoạn hình hành chiến lược 3 2.1.1. Nhận biết sứ mệnh kinh doanh của doanh nghiệp 4 2.1.2. Phân tích môi trường kinh doanh 4 2.1.3. Lựa chọn và xây dựng chiến lược kinh doanh 5 2.2. Giai đoạn thực thi chiến lược 5 2.2.1. Thiết lập mục tiêu dài hạn 6 2.2.2. Lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu 6 2.2.3. Đề ra các chính sách mục tiêu 6 2.2.4. Phân phối các nguồn tài nguyên đảm bảo thực hiện các mục tiêu 72.2.5. Quán triệt nội dung chiến lược kinh doanh đến nhũng đối tượng 7 liên quan 2.3. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược 8 2.3.1. Đo lường những thành tích đã đạt được 8 2.3.2. Đưa ra các điều chỉnh và thực hiện điều chỉnh chiến lược 9 3. Khái niệm chiến lược bán hàng và quản trị chiến lược bán hàng. 9 3.1. Khái niệm về chiến lược bán hàng. 10 3.2. Quản trị chiến lược và quản trị chiến lược bán hàng. 10 3.3. Tiến trình xây dựng và quản trị chiến lược bán hàng. 11 3.4. Tiến trình xây dựng chiến lược bán hàng. 11 3.4.1. Giai đoạn thiết lập chiến lược bán hàng. 12 3.4.2. Giai đoạn thực hiện chiến lược bán hàng. 12 3.4.3. Giai đoạn kiểm tra chiến lược bán hàng. 123.5. Tiến trình quản trị chiến lược bán hàng. 13 3.5.1. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu 13 3.5.2. Chọn chiến lược thích nghi. 14 3.5.3. Triển khai thực hiện chiến lược bán hàng đã chọn. 14 3.5.4. Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện chiến lược bán hàng. 14 3.5.5. Phản hồi 15  Chương 2: GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CP MỸ VIỆT1. Giới thiệu tổng quát về Công ty 15 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 16 1.2. Mặt hàng kinh doanh 16 1.3. Hình thức kinh doanh 17 1.4. Thị trường kinh doanh 17 1.5. Phương thức thanh toán 18 1.6. Đối thủ cạnh tranh 19 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 20 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 20 2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 20 2.2.1. Ban lãnh đạo Công ty 21 2.2.2. Khối phòng ban 21 3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 22 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 4quý năm 2011 và quý 1 năm 2012 22 3.2. Dự báo kết quả hoạt động năm 2012 23 4. Phân tích thực trạng của công ty CP GD Mỹ Việt. 23 4.1 Mục tiêu và sứ mệnh của Công ty 24 4.1.1 Phân tích môi trường kinh doanh 24 4.1.1 Môi trường bên ngoài 25 4.1.1.1 Môi trường vĩ mô 25 4.1.1.1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật có ảnh hưởng 26 như thế nào đối với Công ty 26 4.1.1.2. Tình hình thị trường, các đối thủ cạnh tranh có ảnh hưởng 27 như thế nào đối với Công ty 27 4.1.2. Môi trường vi mô 28 4.1.2.1. Phân tích các điểm mạnh của Công ty 29 4.1.2.2. Phân tích các điểm yếu của Công ty 30 1.2. Môi trường nội bộ 30 4.2.1. Chiến lược kinh doanh 31 4.2.2. Chiến lược Marketing và xây dựng thương hiệu 31 4.2.2.1. Sản phẩm 32 4.2.2.2. Giá thành 32 4.2.2.3. Phân phối 33 4.2.2.4. Chiêu thị 33 4.2.3. Ma trận SWOT 34 Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP MỸ VIỆT1. Xây dựng chến lược phát triển 35 1.1 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp. 35 1.1.1 Ma trận các yếu tố bên ngoài 36 1.1.2 Ma trận các yếu tố bên trong 36 2. Ma trận SWOT 37 2.1.1 Điểm mạnh của Công ty ( strengths ) 37 2.1.2. Điểm yếu ( weaknesse ) 38 2.1.3 Cơ hội ( opportunities ) 38 2.1.4 Đe dọa ( threats ) 38 2.2. Lập ma trận SWOT: 39 2.3. Xây dựng chiến lược để lựa chọn. 393. Lựa chọn chiến lược cho Công ty CP Mỹ Việt trong giai đoạn 39 (2011 – 2015) 403.1. Cơ sở lựa chọn 40 3.2. Các chiến lược lựa chọn 40 3.2.1 Chiến lược mở rộng phát triển thị trường bán hàng. 41 3.2.2 Xác định mục tiêu bán hàng ngắn hạn. ( mục tiêu hàng năm ) 413.2.3 Xây dựng chính sách. 41 3.2.4 Phân bố và quản trị nguồn lực bán hàng. 42 3.2.5 Đảm bảo nguồn lực bán hàng. 42 3.2.6 Kiểm tra, đánh giá chiến lược bán hàng. 423.2.7 Đo lường sự thực hiện. 43 3.2.8 Tìm kiếm nguyên nhân của sự sai lệch. 43 3.2.9 Tiến hành sửa chửa. 43 3.3.2 Chiến lược cạnh tranh trên thị trường. 44 3.3.3 Chiến lược đa dang hóa hàng ngang 44 4. Các Kiến Nghị Hoàn Thiện Chiến Lược Bán Hàng Tại 44 Công Ty CP Mỹ Việt 4.1. Cơ cấu lại bộ máy, phát triển đội ngũ nhân sự 45 4.2. Các phương pháp nhằm huy động vốn 45 4.3. Củng cố mối quan hệ với khách hàng, từng bước mở rộng 46 thị trường tiêu thụ sản phẩm. 4.4 Đẩy mạnh Marketing 47 4.5 Phát triển sản phẩm. 48 4.6 Xây dựng hệ thống thông tin hiệu quả. 49 KẾT LUẬN 50

Mục Lục

Trang

LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Chiến lược kinh doanh: 1

1.1. Khái niêm 1

1.2. Phân loại chiến lược Quản trị chiến lược 2

1.3. Vai trò và tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh trong hoạt 2

động của Doanh nghiệp

2. Khái quát các giai đoạn quản trị chiến lược 3

2.1. Giai đoạn hình hành chiến lược 3

2.1.1. Nhận biết sứ mệnh kinh doanh của doanh nghiệp 4

2.1.2. Phân tích môi trường kinh doanh 4

2.1.3. Lựa chọn và xây dựng chiến lược kinh doanh 5

2.2. Giai đoạn thực thi chiến lược 5

2.2.1. Thiết lập mục tiêu dài hạn 6

2.2.2. Lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu 6

2.2.3. Đề ra các chính sách mục tiêu 6

2.2.4. Phân phối các nguồn tài nguyên đảm bảo thực hiện các mục tiêu 7

2.2.5. Quán triệt nội dung chiến lược kinh doanh đến nhũng đối tượng 7

liên quan

2.3. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược 8

2.3.1. Đo lường những thành tích đã đạt được 8

2.3.2. Đưa ra các điều chỉnh và thực hiện điều chỉnh chiến lược 9

3. Khái niệm chiến lược bán hàng và quản trị chiến lược bán hàng. 9

3.1. Khái niệm về chiến lược bán hàng. 10

3.2. Quản trị chiến lược và quản trị chiến lược bán hàng. 10

3.3. Tiến trình xây dựng và quản trị chiến lược bán hàng. 11

3.4. Tiến trình xây dựng chiến lược bán hàng. 11

3.4.1. Giai đoạn thiết lập chiến lược bán hàng. 12

3.4.2. Giai đoạn thực hiện chiến lược bán hàng. 12

3.4.3. Giai đoạn kiểm tra chiến lược bán hàng. 12

3.5. Tiến trình quản trị chiến lược bán hàng. 13

3.5.1. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu 13

3.5.2. Chọn chiến lược thích nghi. 14

3.5.3. Triển khai thực hiện chiến lược bán hàng đã chọn. 14

3.5.4. Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện chiến lược bán hàng. 14

3.5.5. Phản hồi 15

Chương 2: GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CP MỸ VIỆT

1. Giới thiệu tổng quát về Công ty 15

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 16

1.2. Mặt hàng kinh doanh 16

1.3. Hình thức kinh doanh 17

1.4. Thị trường kinh doanh 17

1.5. Phương thức thanh toán 18

1.6. Đối thủ cạnh tranh 19

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 20

2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 20

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 20

2.2.1. Ban lãnh đạo Công ty 21

2.2.2. Khối phòng ban 21

3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 22

3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 4quý năm 2011 và quý 1 năm 2012 22

3.2. Dự báo kết quả hoạt động năm 2012 23

4. Phân tích thực trạng của công ty CP GD Mỹ Việt. 23

4.1 Mục tiêu và sứ mệnh của Công ty 24

4.1.1 Phân tích môi trường kinh doanh 24

4.1.1 Môi trường bên ngoài 25

4.1.1.1 Môi trường vĩ mô 25

4.1.1.1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật có ảnh hưởng 26

như thế nào đối với Công ty 26

4.1.1.2. Tình hình thị trường, các đối thủ cạnh tranh có ảnh hưởng 27

như thế nào đối với Công ty 27

4.1.2. Môi trường vi mô 28

4.1.2.1. Phân tích các điểm mạnh của Công ty 29

4.1.2.2. Phân tích các điểm yếu của Công ty 30

1.2. Môi trường nội bộ 30

4.2.1. Chiến lược kinh doanh 31

4.2.2. Chiến lược Marketing và xây dựng thương hiệu 31

4.2.2.1. Sản phẩm 32

4.2.2.2. Giá thành 32

4.2.2.3. Phân phối 33

4.2.2.4. Chiêu thị 33

4.2.3. Ma trận SWOT 34

Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CP MỸ VIỆT

1. Xây dựng chến lược phát triển 35

1.1 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp. 35

1.1.1 Ma trận các yếu tố bên ngoài 36

1.1.2 Ma trận các yếu tố bên trong 36

2. Ma trận SWOT 37

2.1.1 Điểm mạnh của Công ty ( strengths ) 37

2.1.2. Điểm yếu ( weaknesse ) 38

2.1.3 Cơ hội ( opportunities ) 38

2.1.4 Đe dọa ( threats ) 38

2.2. Lập ma trận SWOT: 39

2.3. Xây dựng chiến lược để lựa chọn. 39

3. Lựa chọn chiến lược cho Công ty CP Mỹ Việt trong giai đoạn 39

(2011 – 2015) 40

3.1. Cơ sở lựa chọn 40

3.2. Các chiến lược lựa chọn 40

3.2.1 Chiến lược mở rộng phát triển thị trường bán hàng. 41

3.2.2 Xác định mục tiêu bán hàng ngắn hạn. ( mục tiêu hàng năm ) 41

3.2.3 Xây dựng chính sách. 41

3.2.4 Phân bố và quản trị nguồn lực bán hàng. 42

3.2.5 Đảm bảo nguồn lực bán hàng. 42

3.2.6 Kiểm tra, đánh giá chiến lược bán hàng. 42

3.2.7 Đo lường sự thực hiện. 43

3.2.8 Tìm kiếm nguyên nhân của sự sai lệch. 43

3.2.9 Tiến hành sửa chửa. 43

3.3.2 Chiến lược cạnh tranh trên thị trường. 44

3.3.3 Chiến lược đa dang hóa hàng ngang 44

4. Các Kiến Nghị Hoàn Thiện Chiến Lược Bán Hàng Tại 44

Công Ty CP Mỹ Việt

4.1. Cơ cấu lại bộ máy, phát triển đội ngũ nhân sự 45

4.2. Các phương pháp nhằm huy động vốn 45

4.3. Củng cố mối quan hệ với khách hàng, từng bước mở rộng 46

thị trường tiêu thụ sản phẩm.

4.4 Đẩy mạnh Marketing 47

4.5 Phát triển sản phẩm. 48

4.6 Xây dựng hệ thống thông tin hiệu quả. 49

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY