Khóa luận Xây dựng các mặt hàng xuát khẩu chủ lực của Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển

MỤC LỤC  Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM 3 I. Khái quát chung về các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 3 1. Một số quan điểm về mặt hàng xuất khẩu chủ lực 3 2. Ý nghĩa và tính cấp thiết của việc xây dựng mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong nền kinh tế quốc dân 4 3. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay 9 II. Một số tồn tại trong xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam hiện nay 11 1. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn kém 11 2. Năng suất, chất lượng hàng xuất khẩu chưa cao và không ổn định 15 3. Hiệu quả kinh tế thấp 16 4. Thiếu am hiểu về pháp luật và tập quán mua bán quốc tế 16 5. Ảnh hưởng của yếu tố khách quan 17 III. Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu mặt hàng chủ lực khi Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và thế giới 18 1. Tính tất yếu của hội nhập kinh tế thế giới 18 2. Cơ hội 19 3. Thách thức 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM 23 I. Hiện trạng xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 23 1. Chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 2. Thực trạng xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 28 II. Đánh giá tình hình xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 36 1. Chính phủ hỗ trợ mạnh mẽ song còn nhiều bất cập về chính sách và văn bản hướng dẫn 2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ lực chuyển dịch tích cực 40 3. Cơ cấu thị trường có chuyển biến cơ bản 41 4. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo thành phần kinh tế nhưng tiềm năng của mọi thành phần kinh tế lại chưa được phát huy mạnh mẽ 42 5. Sự hưởng ứng của doanh nghiệp chưa đồng đều 43 6. Cơ cấu lao động và kỹ thuật từng bước đổi mới theo hướng CNH- HĐH song sự chuyển đổi còn chậm và thiếu định hướng cụ thể 44 III. Kinh nghiệm xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của một số nước Đông Á 1. Khái quát chính sách lựa chọn sản phẩm xuất khẩu của các nước Đông Á kể từ khi bắt đầu thực hiện công nghiệp hóa đến nay 44 2. Kinh nghiệm xây dựng mặt hàng xuất khẩu chủ lực của một số nước Đông Á khi bắt đầu thực hiện công nghiệp hóa đến nay 46 3. Bài học rút ra từ kinh nghiệm của các nước Đông Á 51 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM 54 I. Định hướng của Nhà nước về xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đến năm 2010 1. Định hướng chung về xuất khẩu đến năm 2010 54 2. Định hướng về xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đến năm 2010 55 3. Định hướng về thị trường xuất khẩu 63 II. Giải pháp phát triển nhằm đẩy mạnh xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 1. Nhóm giải pháp tổ chức nguồn hàng và cải biến cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 66 2. Nhóm biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 69 3. Nhóm biện pháp tài chính 71 4. Nhóm giải pháp thị trường - Marketing 72 5. Nhóm giải pháp thể chế - tổ chức 75 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM 3

I. Khái quát chung về các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 3

1. Một số quan điểm về mặt hàng xuất khẩu chủ lực 3

2. Ý nghĩa và tính cấp thiết của việc xây dựng mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong nền kinh tế quốc dân 4

3. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay 9

II. Một số tồn tại trong xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam hiện nay 11

1. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn kém 11

2. Năng suất, chất lượng hàng xuất khẩu chưa cao và không ổn định 15

3. Hiệu quả kinh tế thấp 16

4. Thiếu am hiểu về pháp luật và tập quán mua bán quốc tế 16

5. Ảnh hưởng của yếu tố khách quan 17

III. Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu mặt hàng chủ lực khi Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và thế giới 18

1. Tính tất yếu của hội nhập kinh tế thế giới 18

2. Cơ hội 19

3. Thách thức 21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM 23

I. Hiện trạng xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 23

1. Chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

2. Thực trạng xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 28

II. Đánh giá tình hình xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 36

1. Chính phủ hỗ trợ mạnh mẽ song còn nhiều bất cập về chính sách và văn bản hướng dẫn

2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ lực chuyển dịch tích cực 40

3. Cơ cấu thị trường có chuyển biến cơ bản 41

4. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo thành phần kinh tế nhưng tiềm năng của mọi thành phần kinh tế lại chưa được phát huy mạnh mẽ 42

5. Sự hưởng ứng của doanh nghiệp chưa đồng đều 43

6. Cơ cấu lao động và kỹ thuật từng bước đổi mới theo hướng CNH- HĐH song sự chuyển đổi còn chậm và thiếu định hướng cụ thể 44

III. Kinh nghiệm xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của một số nước Đông Á

1. Khái quát chính sách lựa chọn sản phẩm xuất khẩu của các nước Đông Á kể từ khi bắt đầu thực hiện công nghiệp hóa đến nay 44

2. Kinh nghiệm xây dựng mặt hàng xuất khẩu chủ lực của một số nước Đông Á khi bắt đầu thực hiện công nghiệp hóa đến nay 46

3. Bài học rút ra từ kinh nghiệm của các nước Đông Á 51

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM 54

I. Định hướng của Nhà nước về xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đến năm 2010

1. Định hướng chung về xuất khẩu đến năm 2010 54

2. Định hướng về xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đến năm 2010 55

3. Định hướng về thị trường xuất khẩu 63

II. Giải pháp phát triển nhằm đẩy mạnh xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

1. Nhóm giải pháp tổ chức nguồn hàng và cải biến cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 66

2. Nhóm biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 69

3. Nhóm biện pháp tài chính 71

4. Nhóm giải pháp thị trường - Marketing 72

5. Nhóm giải pháp thể chế - tổ chức 75

KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY