Khóa luận Ứng dụng thương mại điện tử ở công ty Hàng không Cổ phần Pacific Airlines

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY HÀNG KHÔNG CỔ PHẦN PACIFIC AIRLINES 3

1.1. Các đặc điểm chủ yếu Công ty Hàng không Cổ phần Pacific Airlines 3

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3

1.1.2. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty 6

1.1.2.1.Thị trường và sản phẩm 6

1.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 8

1.1.2.3.Quy trình sản xuất 9

1.1.2.4. Đặc điểm về vốn, tài sản và trang thiết bị 9

1.1.2.5.Đặc điểm về lao động 11

1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh mấy năm gần đây 13

1.3. Những thuận lợi, khó khăn và những định hướng phát triển của Công ty 15

1.3.1.Thuận lợi và khó khăn 15

1.3.2.Định hướng phát triển 17

Chương II: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TMĐT Ở PACIFIC AIRLINES TRONG THỜI GIAN QUA 18

2.1. Sự cần thiết triển khai thương mại điện tử ở Pacific Airlines. 18

2.2. Những điều kiện để triển khai TMĐT ở Pacific Airlines 20

2.2.1.Khả năng ứng dụng TMĐT: 20

2.2.2.Thuận lợi từ bên ngoài 21

2.3.Tình hình ứng dụng TMĐT ở Pacific Airlines 25

2.3.1.Các giai đoạn phát triển của thương mại điện tử ở Pacific Airlines 25

2.3.2.Công tác tổ chức 29

2.3.2.1.Công tác tổ chức trước khi có bán vé điện tử: 29

2.3.2.2.Công tác tổ chức triển khai hệ hống bán vé điện tử: 30

2.3.3.Nội dung chính của thương mại điện tử ở Pacific Airlines 34

2.3.3.1.Marketting điện tử 34

2.3.3.2.Giao dịch trực tuyến: 43

2.3.3.3.Bảo mật trong TMĐT: 47

2.4.Đánh giá việc triển khai thương mại điện tử ở Pacific Airlines trong thời gian qua. 51

2.4.1.Những thành công: 51

2.4.2.Những hạn chế chủ yếu. 53

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TMĐT Ở PACIFIC AIRLINES 56

3.1. Giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả ứng dụng TMĐT ở Pacific Airlines 56

3.1.1.Giải pháp về nhân lực: 56

3.1.2.Giải pháp chống rủi ro 57

3.1.3. Giải pháp mở rộng tiện ích của thương mại điện tử: 60

3.1.4. Hoàn thiện Website của Công ty: 61

3.1.5. Nâng cao chất lượng kỹ thuật dịch vụ quảng cáo trên mạng 62

3.1.6. Tạo công cụ thanh toán tiện lợi qua điện thoại di động. 63

3.2. Một số kiến nghị đối với nhà nước. 64

3.2.1. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật cho TMĐT: 64

3.2.2. Phát triển cơ sở hạ tầng pháp lý: 66

3.2.3 Đào tạo nguồn nhân lực đi đôi với thông tin tuyên truyền về TMĐT: 67

3.2.4.Cải thiện chính sách thuế: 68

3.2.5. Từng bước cải cách thủ tục hành chính: 69

3.2.6. Hợp tác quốc tế về thương mại điện tử: 70

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 73

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY