Khóa luận Trợ cấp xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TRỢ CẤP XUẤT KHẨU.8I. Khái niệm về trợ cấp xuất khẩu.81. Khái niệm về trợ cấp xuất khẩu.82. Các hình thức trợ cấp xuất khẩu.8II. Vai trò của trợ cấp xuất khẩu.91. Trợ cấp xuất khẩu giữ vị trí trọng yếu trong việc thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu của đất nước.102. Trợ cấp xuất khẩu giúp nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp. 11III. Kinh nghiệm về trợ cấp xuất khẩu của một số nước và gợi ý đối với Việt Nam. .121. Các hình thức trợ xuất khẩu cấp chủ yếu các nước đã áp dụng.12a. Trợ cấp xuất khẩu của Nhật bản.12b. Trợ cấp xuất khẩu của Hàn Quốc.12c. Trợ cấp xuất khẩu của Thái Lan.14d. Trợ cấp xuất khẩu của Philippin.152. Những gợi ý đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập.17CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TRỢ CẤP XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀ NHỮNG THÁCH THỨC KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾI. Vài nét về hoạt động xuất khẩu của Việt nam trong những năm gần đây .21II. Thực trạng trợ cấp xuất khẩu của Việt nam.251. Một số thành tựu đã đạt được.261.1. Về tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003.261.2. Về thưởng kim ngạch xuất khẩu.341.3. Về việc xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm.351.4. Về chi phí giao dịch, tiếp thị của các doanh nghiệp.351.5. Điều chỉnh một số quy định về GTGT.361.6. Rà soát để giảm chi phí dịch vụ đầu vào đối với xuất khẩu.361.7. Về quỹ bảo lãnh tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.362. Những thách thức đối với trợ cấp xuất khẩu ở Việt nam .39CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRỢ CẤP XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬPI. Cơ sở đề ra giải pháp.461. Những thuận lợi và khó khăn.462. Phương hướng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới. .503. Những quan điểm chính về trợ cấp xuất khẩu.52II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả trợ cấp xuất khẩu ở Việt nam.541. Các giải pháp ở tầm vĩ mô.54 2. Các giải pháp ở tầm vi mô.59KẾT LUẬN 70Danh mục tài liệu tham khảo 72

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TRỢ CẤP XUẤT KHẨU.8

I. Khái niệm về trợ cấp xuất khẩu.8

1. Khái niệm về trợ cấp xuất khẩu.8

2. Các hình thức trợ cấp xuất khẩu.8

II. Vai trò của trợ cấp xuất khẩu.9

1. Trợ cấp xuất khẩu giữ vị trí trọng yếu trong việc thực hiện mục tiêu

đẩy mạnh xuất khẩu của đất nước.10

2. Trợ cấp xuất khẩu giúp nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu của

doanh nghiệp. 11

III. Kinh nghiệm về trợ cấp xuất khẩu của một số nước và gợi ý đối với Việt Nam. .12

1. Các hình thức trợ xuất khẩu cấp chủ yếu các nước đã áp dụng.12

a. Trợ cấp xuất khẩu của Nhật bản.12

b. Trợ cấp xuất khẩu của Hàn Quốc.12

c. Trợ cấp xuất khẩu của Thái Lan.14

d. Trợ cấp xuất khẩu của Philippin.15

2. Những gợi ý đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập.17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TRỢ CẤP XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀ NHỮNG THÁCH THỨC KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

I. Vài nét về hoạt động xuất khẩu của Việt nam trong những năm gần đây .21

II. Thực trạng trợ cấp xuất khẩu của Việt nam.25

1. Một số thành tựu đã đạt được.26

1.1. Về tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003.26

1.2. Về thưởng kim ngạch xuất khẩu.34

1.3. Về việc xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm.35

1.4. Về chi phí giao dịch, tiếp thị của các doanh nghiệp.35

1.5. Điều chỉnh một số quy định về GTGT.36

1.6. Rà soát để giảm chi phí dịch vụ đầu vào đối với xuất khẩu.36

1.7. Về quỹ bảo lãnh tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.36

2. Những thách thức đối với trợ cấp xuất khẩu ở Việt nam .39

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRỢ CẤP XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

I. Cơ sở đề ra giải pháp.46

1. Những thuận lợi và khó khăn.46

2. Phương hướng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới. .50

3. Những quan điểm chính về trợ cấp xuất khẩu.52

II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả trợ cấp xuất khẩu ở Việt nam.54

1. Các giải pháp ở tầm vĩ mô.54

2. Các giải pháp ở tầm vi mô.59

KẾT LUẬN 70

Danh mục tài liệu tham khảo 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY