Khóa luận Tìm hiểu và xây dựng dịch vụ thương mại điện tử

MỤC LỤC Chương 1. TỔNG QUAN.1 1.1. Vai trò thương mại điện tử.1 1.2. Tình hình thương mại điện tửtrên thếgiới và Việt Nam .1 1.2.1. Thếgiới .1 1.2.2. Việt Nam.1 1.3. Lý do thực hiện đềtài .3 1.4. Mục tiêu đềra .3 Chương 2. GIỚI THIỆU VỀTHƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.4 2.1. Một số định nghĩa .4 2.1.1. Thương mại điện tử.4 2.1.2. Kinh doanh điện tử.4 2.1.3. Mô hình thương mại điện tử.4 2.1.4. Thịtrường điện tử.5 2.1.5. Sàn giao dịch.5 2.1.6. Thanh tóan điện tử.5 2.2. Phân loại thương mại điện tử.6 2.2.1. Phân loại theo mô hình thương mại .6 2.2.2. Phân lọai theo bản chất của giao dịch.8 2.3. Lợi ích và giới hạn .10 2.3.1. Lợi ích .10 2.3.2. Giới hạn .14 2.4. Một sốvấn đềcần lưu ý khi tham gia vào thương mại điện tử.16 2.4.1. Bảo mật .16 2.4.2. Xửlý tự động .16 2.4.3. Thanh tóan điện tử.17 Chương 3. MỐI QUAN HỆKHÁCH HÀNG .18 3.1. So sánh giữa thịtrường và thịtrường điện tử.18 3.1.1. Giống nhau.18 3.1.2. Khác nhau .19 3.2. Mối quan hệkhách hàng .20 3.2.1. Quá trình quyết định mua hàng của khách hàng.21 3.2.2. Kết nối mặt hàng.21 3.3. Phân phối dịch vụkhách hàng .22 3.3.1. Dịch vụ điện tử.23 3.3.2. Chu trình sống của các mặt hàng và dịch vụkhách hàng .23 3.3.3. Quản lý quan hệvới khách hàng.24 3.3.4. Các chức năng của dịch vụkhách hàng .24 3.3.5. Các công cụhỗtrợdịch vụkhách hàng .24 Chương 4. MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬB2C VÀ B2B.26 4.1. Mô hình B2C .26 4.1.1. Mô tảhọat đông .26 4.1.2. Ví dụ.27 4.2. Mô hình B2B .29 4.2.1. Mô tảhọat động .29 4.2.2. Ví dụ.30 4.3. Giới thiệu ứng dụng thương mại điện tử- STORE FONT .30 4.3.1. B2C storefont .31 4.3.2. B2B storefont .32 Chương 5. CÁC KỸTHUẬT LẬP TRÌNH .33 5.1. Lập trình web và ASP.NET .33 5.1.1. Lập trình web .33 5.1.2. Giới thiệu vềASP.NET .36 5.2. XML.38 5.2.1. Khái niệm và tính năng .38 5.2.2. Đặc điểm .38 5.2.3. Các kỹthuật .42 5.3. SQL Server Full Text Search.44 5.3.1. Giới thiệu .44 5.3.2. Quá trình thực hiện Full-Text Search .46 Chương 6. GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG.48 6.1. Phát biểu bài tóan.48 6.1.1. Mô tả.48 6.1.2. Yêu cầu hệthống .48 6.2. Sơ đồsửdụng .52 6.3. Đặc tảuse case .53 6.3.1. Danh sách use case .53 6.3.2. Mô tảchi tiết .53 Chương 7. PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG.65 7.1. Mua hàng .65 7.1.1. Cho hàng vào giỏ.65 7.1.2. Thay đổi giỏhàng .66 7.2. Thêm chương trình khuyến mãi.67 7.3. Quảng cáo mặt hàng .68 7.3.1. Bước 1.68 7.3.2. Bước 2.69 7.3.3. Bước 3.71 Chương 8. THIẾT KẾ ỨNG DỤNG .72 8.1. Cơsởdữliệu _ EC.72 8.1.1. Sơ đồ.72 8.1.2. Mô tả.73 8.1.3. Ràng buộc toàn vẹn.74 8.1.4. Qui định .74 8.2. Cơsởdữliệu Meta_ EC .76 8.2.1. Sơ đồ.76 8.2.2. Mô tả.77 8.3. Cơsởdữliệu Search_EC.78 8.3.1. Sơ đồ.78 8.3.2. Mô tả.79 Chương 9. CÁC KỸTHUẬT XỬLÝ TRONG ỨNG DỤNG .81 9.1. Chức năng tìm kiếm.81 9.1.1. Nhận xét .81 9.1.2. Hướng giải quyết .81 9.1.3. Xây dựng dữliệu tìm kiếm .81 9.1.4. Tiến hành xây dựng chức năng tìm kiếm.83 9.2. Chức năng khuyến mãi .88 9.2.1. Nhận xét .88 9.2.2. Hướng giải quyết .88 9.3. Chức năng quảng cáo mặt hàng .97 9.3.1. Nhận xét .97 9.3.2. Xửlý .98 Chương 10. TỔNG KẾT.109 10.1. Kết luận.109 10.1.1. Vềmặt lý thuyết.109 10.1.2. Vềmặt ứng dụng.109 10.2. Hướng phát triển .110 10.2.1. Đối với các dịch vụdành cho khách hàng .110 10.2.2. Đối với các dịch vụdành cho công ty.110 Phụlục A ỨNG DỤNG SIEUTHI.COM .111 A.1 Bước dạo đầu .111 A.2 Công ty quảng cáo sản phẩm .115 A.3 Công ty đăng kí chương trình khuyền mãi .120 A.4 Tìm kiếm.124 Phụlục B CHƯƠNG TRÌNH KẾT XUẤT DỮLIỆU .126 Phụlục C CÁC VẤN ĐỀKHÁC .131 C.1 Mô tảcơsởdữliệu EC .131 C.2 Sửdụng XML trong ngôn ngữCsharp .136 C.3 Một sốcontrol trong ASP.Net .138 Phụlục D TÀI LIỆU THAM KHẢO .143

MỤC LỤC

Chương 1. TỔNG QUAN.1

1.1. Vai trò thương mại điện tử.1

1.2. Tình hình thương mại điện tửtrên thếgiới và Việt Nam .1

1.2.1. Thếgiới .1

1.2.2. Việt Nam.1

1.3. Lý do thực hiện đềtài .3

1.4. Mục tiêu đềra .3

Chương 2. GIỚI THIỆU VỀTHƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.4

2.1. Một số định nghĩa .4

2.1.1. Thương mại điện tử.4

2.1.2. Kinh doanh điện tử.4

2.1.3. Mô hình thương mại điện tử.4

2.1.4. Thịtrường điện tử.5

2.1.5. Sàn giao dịch.5

2.1.6. Thanh tóan điện tử.5

2.2. Phân loại thương mại điện tử.6

2.2.1. Phân loại theo mô hình thương mại .6

2.2.2. Phân lọai theo bản chất của giao dịch.8

2.3. Lợi ích và giới hạn .10

2.3.1. Lợi ích .10

2.3.2. Giới hạn .14

2.4. Một sốvấn đềcần lưu ý khi tham gia vào thương mại điện tử.16

2.4.1. Bảo mật .16

2.4.2. Xửlý tự động .16

2.4.3. Thanh tóan điện tử.17

Chương 3. MỐI QUAN HỆKHÁCH HÀNG .18

3.1. So sánh giữa thịtrường và thịtrường điện tử.18

3.1.1. Giống nhau.18

3.1.2. Khác nhau .19

3.2. Mối quan hệkhách hàng .20

3.2.1. Quá trình quyết định mua hàng của khách hàng.21

3.2.2. Kết nối mặt hàng.21

3.3. Phân phối dịch vụkhách hàng .22

3.3.1. Dịch vụ điện tử.23

3.3.2. Chu trình sống của các mặt hàng và dịch vụkhách hàng .23

3.3.3. Quản lý quan hệvới khách hàng.24

3.3.4. Các chức năng của dịch vụkhách hàng .24

3.3.5. Các công cụhỗtrợdịch vụkhách hàng .24

Chương 4. MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬB2C VÀ B2B.26

4.1. Mô hình B2C .26

4.1.1. Mô tảhọat đông .26

4.1.2. Ví dụ.27

4.2. Mô hình B2B .29

4.2.1. Mô tảhọat động .29

4.2.2. Ví dụ.30

4.3. Giới thiệu ứng dụng thương mại điện tử- STORE FONT .30

4.3.1. B2C storefont .31

4.3.2. B2B storefont .32

Chương 5. CÁC KỸTHUẬT LẬP TRÌNH .33

5.1. Lập trình web và ASP.NET .33

5.1.1. Lập trình web .33

5.1.2. Giới thiệu vềASP.NET .36

5.2. XML.38

5.2.1. Khái niệm và tính năng .38

5.2.2. Đặc điểm .38

5.2.3. Các kỹthuật .42

5.3. SQL Server Full Text Search.44

5.3.1. Giới thiệu .44

5.3.2. Quá trình thực hiện Full-Text Search .46

Chương 6. GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG.48

6.1. Phát biểu bài tóan.48

6.1.1. Mô tả.48

6.1.2. Yêu cầu hệthống .48

6.2. Sơ đồsửdụng .52

6.3. Đặc tảuse case .53

6.3.1. Danh sách use case .53

6.3.2. Mô tảchi tiết .53

Chương 7. PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG.65

7.1. Mua hàng .65

7.1.1. Cho hàng vào giỏ.65

7.1.2. Thay đổi giỏhàng .66

7.2. Thêm chương trình khuyến mãi.67

7.3. Quảng cáo mặt hàng .68

7.3.1. Bước 1.68

7.3.2. Bước 2.69

7.3.3. Bước 3.71

Chương 8. THIẾT KẾ ỨNG DỤNG .72

8.1. Cơsởdữliệu _ EC.72

8.1.1. Sơ đồ.72

8.1.2. Mô tả.73

8.1.3. Ràng buộc toàn vẹn.74

8.1.4. Qui định .74

8.2. Cơsởdữliệu Meta_ EC .76

8.2.1. Sơ đồ.76

8.2.2. Mô tả.77

8.3. Cơsởdữliệu Search_EC.78

8.3.1. Sơ đồ.78

8.3.2. Mô tả.79

Chương 9. CÁC KỸTHUẬT XỬLÝ TRONG ỨNG DỤNG .81

9.1. Chức năng tìm kiếm.81

9.1.1. Nhận xét .81

9.1.2. Hướng giải quyết .81

9.1.3. Xây dựng dữliệu tìm kiếm .81

9.1.4. Tiến hành xây dựng chức năng tìm kiếm.83

9.2. Chức năng khuyến mãi .88

9.2.1. Nhận xét .88

9.2.2. Hướng giải quyết .88

9.3. Chức năng quảng cáo mặt hàng .97

9.3.1. Nhận xét .97

9.3.2. Xửlý .98

Chương 10. TỔNG KẾT.109

10.1. Kết luận.109

10.1.1. Vềmặt lý thuyết.109

10.1.2. Vềmặt ứng dụng.109

10.2. Hướng phát triển .110

10.2.1. Đối với các dịch vụdành cho khách hàng .110

10.2.2. Đối với các dịch vụdành cho công ty.110

Phụlục A ỨNG DỤNG SIEUTHI.COM .111

A.1 Bước dạo đầu .111

A.2 Công ty quảng cáo sản phẩm .115

A.3 Công ty đăng kí chương trình khuyền mãi .120

A.4 Tìm kiếm.124

Phụlục B CHƯƠNG TRÌNH KẾT XUẤT DỮLIỆU .126

Phụlục C CÁC VẤN ĐỀKHÁC .131

C.1 Mô tảcơsởdữliệu EC .131

C.2 Sửdụng XML trong ngôn ngữCsharp .136

C.3 Một sốcontrol trong ASP.Net .138

Phụlục D TÀI LIỆU THAM KHẢO .143

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY