Khóa luận Tìm hiểu nguồn mở greenstone và ứng dụng

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . iiiMỞ ĐẦU. ivMỤC LỤC. viDANH SÁCH HÌNH. xiDANH SÁCH BẢNG . xivPHẦN 1. TÌM HIỀU NGUỒN MỞGREENSTONE.1CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN .21.1. Thưviện và thưviện số.31.1.1. Giới thiệu .31.1.2. Thưviện số.31.2. Thưviện sốGreenstone.41.2.1. Giới thiệu .41.2.2. Tính năng .51.3. Mục đích của đềtài .6CHƯƠNG 2. CÁC KHÁI NIỆM CƠBẢN .72.1. Tài liệu.82.2. Bộsưu tập.82.3. Tìm kiếm .82.4. Duyệt tài liệu .82.5. Metadata .102.6. Biên mục.112.7. Plugin.112.7.1. Giới thiệu .112.7.2. Danh sách các plugin .122.7.3. Các plugin xửlý tài liệu độc quyền .132.7.4. Gán thông tin metadata từmột tập tin mô tả.142.7.5. Chia cấu trúc tài liệu nguồn .162.8. Classifier.222.8.1. Giới thiệu .222.8.2. Phân loại.232.9. Định dạng cách hiển thịtài liệu.252.9.1. Giới thiệu .252.9.2. Định dạng danh sách tài liệu .252.9.3. Định dạng các thành phần của trang web hiển thịtài liệu .28CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG BỘSƯU TẬP .303.1. Giới thiệu.313.2. Chương trình mkcol.pl .333.3. Chương trình import.pl.333.4. Chương trình buildcol.pl .353.5. Cấu trúc thưmục của Greenstone .373.6. Cấu trúc thưmục của một bộsưu tập.383.7. Cấu trúc tài liệu theo định dạng XML.39 3.8. Tập tin cấu hình bộsưu tập .42CHƯƠNG 4. HIỆU CHỈNH GIAO DIỆN GREENSTONE.454.1. Giới thiệu.464.2. Ảnh tiêu đềbộsưu tập.484.3. Các nút duyệt trang.484.3.1. Cách hiển thị.484.3.2. Vịtrí đặt các ảnh .514.4. Ảnh tiêu đềtrang .524.5. Các nút duyệt tài liệu.534.5.1. Giới thiệu .534.5.2. Vịtrí đặt các ảnh .534.5.3. Thêm nút mới.544.5.3.1. Tạo một nút mới dựa vào nút đã có.554.5.3.2. Tạo macro mới cho một nút .554.5.4. Xóa nút duyệt tài liệu .564.5.5. Thay đổi nút duyệt tài liệu .564.6. Hiển thịvăn bản .564.6.1. Hiển thịloại CL list.564.6.2. Hiển thịnội dung .574.7. Override các macro .584.8. Thêm một trang mới.604.9. Hiển thịcác bộsưu tập .614.10. Macro chuẩn .624.11. Lưu ý.63CHƯƠNG 5. HỆTHỐNG WEB GREENSTONE .645.1. Giới thiệu.655.2. Tổng quan vềcơchếxửlý .655.3. Chi tiết vềcơchếxửlý.675.4. Mã nguồn.695.4.1. Các lớp và hàm cơbản.705.4.2. Collection server .705.4.3. Receptionist.72PHẦN 2. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG .75CHƯƠNG 6. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG .766.1. Tổng quan.776.1.1. Phát biểu bài toán.776.1.2. Giới thiệu vềITDL (IT Digital Library).776.2. Đối tượng sửdụng hệthống .786.3. Các chức năng chính .786.3.1. Cung cấp thông tin luận văn .786.3.2. Chuẩn hoá tài liệu .786.3.3. Xây dựng bộsưu tập .786.3.3.1. Xây dựng bộsưu tập Luận văn.796.3.3.2. Xây dựng bộsưu tập Sách .796.3.3.3. Xây dựng bộsưu tập Tổng quát .79 6.3.4. Tra cứu tài liệu .79CHƯƠNG 7. ITLIBWEB.807.1. Xác định yêu cầu .817.1.1. Giới thiệu .817.1.2. Bảng chú giải .817.1.2.1. ITLib .817.1.2.2. Greenstone .827.1.2.3. Thanh vien Khoa (Thành viên Khoa).827.1.3. Đặc tảbổsung.827.1.3.1. Phạm vi .827.1.3.2. Tài liệu tham khảo .827.1.3.3. Chức năng.827.1.3.4. Tính khảdụng.827.1.3.5. Tính ổn định.837.1.3.6. Sựhỗtrợ.837.1.3.7. Tính bảo mật:.837.1.3.8. Các ràng buộc thiết kế.837.1.4. Mô hình Use Case .837.1.4.1. Mô hình.837.1.4.2. Danh sách các Actor .857.1.4.3. Danh sách các Use Case .857.1.4.4. Đặc tảcác Use case chính .867.2. Phân tích các Use case chính.907.2.1. Use case “Dang nhap” (Đăng nhập) .907.2.1.1. Lược đồtuần tự.907.2.1.2. Lược đồcộng tác .927.2.1.3. VOPC.937.2.2. Use case “Nhap luan van” (Nhập luận văn) .947.2.2.1. Lược đồtuần tự.947.2.2.2. Lược đồcộng tác .977.2.2.3. VOPC.997.2.3. Use case “Tra cuu” (Tra cứu) .1007.2.3.1. Lược đồtuần tự.1007.2.3.2. Lược đồcộng tác .1007.2.3.3. VOPC.1027.2.4. Use case “Xem luan van” (Xem thông tin luận văn) .1027.2.4.1. Lược đồtuần tự.1027.2.4.2. Lược đồcộng tác .1037.2.4.3. VOPC.1047.3. Thiết kế.1057.3.1. Lược đồlớp tổng quát của hệthống .1057.3.2. Chi tiết một sốlớp chính.1077.3.2.1. Lớp đối tượng dùng chung .1077.3.2.2. Lớp boundary.1077.3.2.3. Lớp control .108 7.3.2.4. Lớp entity.1097.3.3. Thiết kếdữliệu .1107.3.3.1. Mô hình dữliệu .1107.3.3.2. Danh sách các bảng dữliệu .1107.3.4. Thiết kếgiao diện một sốtrang web chính .1117.4. Cài đặt.1137.4.1. Công cụvà môi trường phát triển hệthống .1137.4.2. Mô hình cài đặt .1147.4.2.1. Mô hình.1147.4.2.2. Diễn giải .114CHƯƠNG 8. ITLib.1158.1. Xác định yêu cầu .1168.1.1. Giới thiệu .1168.1.2. Bảng chú giải .1168.1.2.1. Bộsưu tập .1168.1.2.2. Thủthư.1168.1.2.3. Quản trịhệthống .1178.1.2.4. ITLibWeb .1178.1.3. Đặc tảbổsung.1178.1.3.1. Phạm vi .1178.1.3.2. Tài liệu tham khảo .1178.1.3.3. Chức năng.1178.1.3.4. Tính khảdụng.1178.1.3.5. Tính ổn định.1178.1.3.6. Hiệu suất .1188.1.3.7. Sựhỗtrợ.1188.1.3.8. Tính bảo mật .1188.1.3.9. Các ràng buộc thiết kế.1188.1.4. Mô hình Use Case .1188.1.4.1. Lược đồchính của mô hình Use case.1188.1.4.2. Danh sách Actor .1198.1.4.3. Danh sách Use case .1198.1.4.4. Đặc tảcác Use case chính .1198.2. Phân tích các Use case chính.1278.2.1. Use case “Chuan hoa Tai lieu” .1278.2.1.1. Lược đồtuần tự.1278.2.1.2. Lược đồcộng tác .1278.2.1.3. VOPC.1288.2.2. Use case “QL BST Luan van” .1298.2.2.1. Lược đồtuần tự.1298.2.2.2. Lược đồcộng tác .1318.2.2.3. VOPC.1358.3. Thiết kế.1368.3.1. Sơ đồlớp đối tượng của hệthống .1378.3.2. Chi tiết một sốlớp đối tượng .138 8.3.2.1. Các lớp boundary.1388.3.2.2. Các lớp control .1398.3.2.3. Các lớp entity.1408.3.3. Thiết kếdữliệu .1408.3.3.1. Mô hình dữliệu .1408.3.3.2. Danh sách các bảng dữliệu .1428.3.4. Thiết kếgiao diện.1428.3.4.1. Màn hình Chuẩn hoá Tài liệu .1438.3.4.2. Màn hình thu thập dữliệu (cho tất cảcác bộsưu tập) .1438.3.4.3. Màn hình quản lý thông tin bộsưu tập (cho tất cảcác bộsưu tập)1448.3.4.4. Màn hình tiến hành xây dựng bộsưu tập (cho tất cảcác bộsưu tập) 1448.3.4.5. Màn hình quản lý thông tin Luận văn .1458.3.4.6. Màn hình quản lý thông tin Sách/Giáo trình .1458.3.4.7. Màn hình quản lý thông tin một bộsưu tập tổng quát .1468.4. Cài đặt.1468.4.1. Công cụvà môi trường phát triển hệthống .1468.4.2. Mô hình cài đặt .1478.4.2.1. Mô hình.1478.4.2.2. Diễn giải .147PHẦN 3. TỔNG KẾT .149CHƯƠNG 9. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .1509.1. Đánh giá .1509.2. Hướng phát triển.150PHỤLỤC A. GIỚI THIỆU VỀSEARCH ENGINE .151PHỤLỤC B. CÁC THƯVIỆN SỐ ỞVIỆT NAM .154PHỤLỤC C - CÁC THÀNH PHẦN HỖTRỢGREENSTONE .156TÀI LIỆU THAM KHẢO.167

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . iii

MỞ ĐẦU. iv

MỤC LỤC. vi

DANH SÁCH HÌNH. xi

DANH SÁCH BẢNG . xiv

PHẦN 1. TÌM HIỀU NGUỒN MỞGREENSTONE.1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN .2

1.1. Thưviện và thưviện số.3

1.1.1. Giới thiệu .3

1.1.2. Thưviện số.3

1.2. Thưviện sốGreenstone.4

1.2.1. Giới thiệu .4

1.2.2. Tính năng .5

1.3. Mục đích của đềtài .6

CHƯƠNG 2. CÁC KHÁI NIỆM CƠBẢN .7

2.1. Tài liệu.8

2.2. Bộsưu tập.8

2.3. Tìm kiếm .8

2.4. Duyệt tài liệu .8

2.5. Metadata .10

2.6. Biên mục.11

2.7. Plugin.11

2.7.1. Giới thiệu .11

2.7.2. Danh sách các plugin .12

2.7.3. Các plugin xửlý tài liệu độc quyền .13

2.7.4. Gán thông tin metadata từmột tập tin mô tả.14

2.7.5. Chia cấu trúc tài liệu nguồn .16

2.8. Classifier.22

2.8.1. Giới thiệu .22

2.8.2. Phân loại.23

2.9. Định dạng cách hiển thịtài liệu.25

2.9.1. Giới thiệu .25

2.9.2. Định dạng danh sách tài liệu .25

2.9.3. Định dạng các thành phần của trang web hiển thịtài liệu .28

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG BỘSƯU TẬP .30

3.1. Giới thiệu.31

3.2. Chương trình mkcol.pl .33

3.3. Chương trình import.pl.33

3.4. Chương trình buildcol.pl .35

3.5. Cấu trúc thưmục của Greenstone .37

3.6. Cấu trúc thưmục của một bộsưu tập.38

3.7. Cấu trúc tài liệu theo định dạng XML.39

3.8. Tập tin cấu hình bộsưu tập .42

CHƯƠNG 4. HIỆU CHỈNH GIAO DIỆN GREENSTONE.45

4.1. Giới thiệu.46

4.2. Ảnh tiêu đềbộsưu tập.48

4.3. Các nút duyệt trang.48

4.3.1. Cách hiển thị.48

4.3.2. Vịtrí đặt các ảnh .51

4.4. Ảnh tiêu đềtrang .52

4.5. Các nút duyệt tài liệu.53

4.5.1. Giới thiệu .53

4.5.2. Vịtrí đặt các ảnh .53

4.5.3. Thêm nút mới.54

4.5.3.1. Tạo một nút mới dựa vào nút đã có.55

4.5.3.2. Tạo macro mới cho một nút .55

4.5.4. Xóa nút duyệt tài liệu .56

4.5.5. Thay đổi nút duyệt tài liệu .56

4.6. Hiển thịvăn bản .56

4.6.1. Hiển thịloại CL list.56

4.6.2. Hiển thịnội dung .57

4.7. Override các macro .58

4.8. Thêm một trang mới.60

4.9. Hiển thịcác bộsưu tập .61

4.10. Macro chuẩn .62

4.11. Lưu ý.63

CHƯƠNG 5. HỆTHỐNG WEB GREENSTONE .64

5.1. Giới thiệu.65

5.2. Tổng quan vềcơchếxửlý .65

5.3. Chi tiết vềcơchếxửlý.67

5.4. Mã nguồn.69

5.4.1. Các lớp và hàm cơbản.70

5.4.2. Collection server .70

5.4.3. Receptionist.72

PHẦN 2. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG .75

CHƯƠNG 6. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG .76

6.1. Tổng quan.77

6.1.1. Phát biểu bài toán.77

6.1.2. Giới thiệu vềITDL (IT Digital Library).77

6.2. Đối tượng sửdụng hệthống .78

6.3. Các chức năng chính .78

6.3.1. Cung cấp thông tin luận văn .78

6.3.2. Chuẩn hoá tài liệu .78

6.3.3. Xây dựng bộsưu tập .78

6.3.3.1. Xây dựng bộsưu tập Luận văn.79

6.3.3.2. Xây dựng bộsưu tập Sách .79

6.3.3.3. Xây dựng bộsưu tập Tổng quát .79

6.3.4. Tra cứu tài liệu .79

CHƯƠNG 7. ITLIBWEB.80

7.1. Xác định yêu cầu .81

7.1.1. Giới thiệu .81

7.1.2. Bảng chú giải .81

7.1.2.1. ITLib .81

7.1.2.2. Greenstone .82

7.1.2.3. Thanh vien Khoa (Thành viên Khoa).82

7.1.3. Đặc tảbổsung.82

7.1.3.1. Phạm vi .82

7.1.3.2. Tài liệu tham khảo .82

7.1.3.3. Chức năng.82

7.1.3.4. Tính khảdụng.82

7.1.3.5. Tính ổn định.83

7.1.3.6. Sựhỗtrợ.83

7.1.3.7. Tính bảo mật:.83

7.1.3.8. Các ràng buộc thiết kế.83

7.1.4. Mô hình Use Case .83

7.1.4.1. Mô hình.83

7.1.4.2. Danh sách các Actor .85

7.1.4.3. Danh sách các Use Case .85

7.1.4.4. Đặc tảcác Use case chính .86

7.2. Phân tích các Use case chính.90

7.2.1. Use case “Dang nhap” (Đăng nhập) .90

7.2.1.1. Lược đồtuần tự.90

7.2.1.2. Lược đồcộng tác .92

7.2.1.3. VOPC.93

7.2.2. Use case “Nhap luan van” (Nhập luận văn) .94

7.2.2.1. Lược đồtuần tự.94

7.2.2.2. Lược đồcộng tác .97

7.2.2.3. VOPC.99

7.2.3. Use case “Tra cuu” (Tra cứu) .100

7.2.3.1. Lược đồtuần tự.100

7.2.3.2. Lược đồcộng tác .100

7.2.3.3. VOPC.102

7.2.4. Use case “Xem luan van” (Xem thông tin luận văn) .102

7.2.4.1. Lược đồtuần tự.102

7.2.4.2. Lược đồcộng tác .103

7.2.4.3. VOPC.104

7.3. Thiết kế.105

7.3.1. Lược đồlớp tổng quát của hệthống .105

7.3.2. Chi tiết một sốlớp chính.107

7.3.2.1. Lớp đối tượng dùng chung .107

7.3.2.2. Lớp boundary.107

7.3.2.3. Lớp control .108

7.3.2.4. Lớp entity.109

7.3.3. Thiết kếdữliệu .110

7.3.3.1. Mô hình dữliệu .110

7.3.3.2. Danh sách các bảng dữliệu .110

7.3.4. Thiết kếgiao diện một sốtrang web chính .111

7.4. Cài đặt.113

7.4.1. Công cụvà môi trường phát triển hệthống .113

7.4.2. Mô hình cài đặt .114

7.4.2.1. Mô hình.114

7.4.2.2. Diễn giải .114

CHƯƠNG 8. ITLib.115

8.1. Xác định yêu cầu .116

8.1.1. Giới thiệu .116

8.1.2. Bảng chú giải .116

8.1.2.1. Bộsưu tập .116

8.1.2.2. Thủthư.116

8.1.2.3. Quản trịhệthống .117

8.1.2.4. ITLibWeb .117

8.1.3. Đặc tảbổsung.117

8.1.3.1. Phạm vi .117

8.1.3.2. Tài liệu tham khảo .117

8.1.3.3. Chức năng.117

8.1.3.4. Tính khảdụng.117

8.1.3.5. Tính ổn định.117

8.1.3.6. Hiệu suất .118

8.1.3.7. Sựhỗtrợ.118

8.1.3.8. Tính bảo mật .118

8.1.3.9. Các ràng buộc thiết kế.118

8.1.4. Mô hình Use Case .118

8.1.4.1. Lược đồchính của mô hình Use case.118

8.1.4.2. Danh sách Actor .119

8.1.4.3. Danh sách Use case .119

8.1.4.4. Đặc tảcác Use case chính .119

8.2. Phân tích các Use case chính.127

8.2.1. Use case “Chuan hoa Tai lieu” .127

8.2.1.1. Lược đồtuần tự.127

8.2.1.2. Lược đồcộng tác .127

8.2.1.3. VOPC.128

8.2.2. Use case “QL BST Luan van” .129

8.2.2.1. Lược đồtuần tự.129

8.2.2.2. Lược đồcộng tác .131

8.2.2.3. VOPC.135

8.3. Thiết kế.136

8.3.1. Sơ đồlớp đối tượng của hệthống .137

8.3.2. Chi tiết một sốlớp đối tượng .138

8.3.2.1. Các lớp boundary.138

8.3.2.2. Các lớp control .139

8.3.2.3. Các lớp entity.140

8.3.3. Thiết kếdữliệu .140

8.3.3.1. Mô hình dữliệu .140

8.3.3.2. Danh sách các bảng dữliệu .142

8.3.4. Thiết kếgiao diện.142

8.3.4.1. Màn hình Chuẩn hoá Tài liệu .143

8.3.4.2. Màn hình thu thập dữliệu (cho tất cảcác bộsưu tập) .143

8.3.4.3. Màn hình quản lý thông tin bộsưu tập (cho tất cảcác bộsưu tập)144

8.3.4.4. Màn hình tiến hành xây dựng bộsưu tập (cho tất cảcác bộsưu tập) 144

8.3.4.5. Màn hình quản lý thông tin Luận văn .145

8.3.4.6. Màn hình quản lý thông tin Sách/Giáo trình .145

8.3.4.7. Màn hình quản lý thông tin một bộsưu tập tổng quát .146

8.4. Cài đặt.146

8.4.1. Công cụvà môi trường phát triển hệthống .146

8.4.2. Mô hình cài đặt .147

8.4.2.1. Mô hình.147

8.4.2.2. Diễn giải .147

PHẦN 3. TỔNG KẾT .149

CHƯƠNG 9. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .150

9.1. Đánh giá .150

9.2. Hướng phát triển.150

PHỤLỤC A. GIỚI THIỆU VỀSEARCH ENGINE .151

PHỤLỤC B. CÁC THƯVIỆN SỐ ỞVIỆT NAM .154

PHỤLỤC C - CÁC THÀNH PHẦN HỖTRỢGREENSTONE .156

TÀI LIỆU THAM KHẢO.167

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY