Khóa luận Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp Hùng Vương

MỤC LỤCDANH SÁCH CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT SỬ DỤNG: . 2LỜI MỞ ĐẦU . 3Phần 1: Lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. . 41. Vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. . 41.1. Khái niệm. . 41.2. Vai trò. . 51.3. Phân loại vốn. . 61.3.1. Phân loại vốn theo nguồn hình thành. . 61.3.1.1. Vốn chủ sở hữu. . 61.3.1.2. Vốn huy động của doanh nghiệp. . 61.3.2. Phân loại vốn theo hình thức chu chuyển. . 62. Khái quát chung về vốn lưu động. . 72.1. Khái niệm vốn lưu động. . 72.2. Đặc điểm vốn lưu động. . 82.3. Vai trò của vốn lưu động. . 92.4. Phân loại vốn lưu động. . 102.4.1. Phân loại theo vai trò VLĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh. . 102.4.1.1. Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất. . 102.4.1.3. Vốn lưu động trong khâu lưu thông. . 112.4.2. Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện. . 112.4.2.1. Vốn vật tư, hàng hóa. . 112.4.2.3. Các khoản phải thu. . 112.4.2.4. Vốn lưu động khác. . 122.4.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn. . 122.4.3.1. Vốn chủ sở hữu. . 122.4.3.2. Các khoản nợ. . 132.4.4. Phân loại theo thời gian huy động vốn và sử dụng vốn. . 132.4.4.1. Nguồn vốn lưu động thường xuyên. . 132.4.4.2. Nguồn vốn lưu động tạm thời. . 133. Kết cấu vốn lưu động. . 133.1. Khái niệm. . 133.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động. . 14 3.2.1. Nhân tố về sản xuất . 143.2.2. Nhân tố về cung ứng tiêu thụ . 143.2.3. Nhân tố về mặt thanh toán. . 154. Hiệu quả và nâng cao hiệu quả vốn lưu động. 154.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. . 154.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. . 164.2.1. Các chỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. . 164.2.1.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động. . 164.2.1.2. Hàm lượng vốn lưu động. . 174.2.2. Các chỉ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và tài sản. . 174.2.2.1. Cơ cấu tài sản . 174.2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn . 184.2.3. Các chỉ số về hoạt động VLĐ. . 184.2.3.1. Vòng quay tiền. . 184.2.3.2. Vòng quay các khoản phải thu. . 184.2.3.3. Kỳ thu tiền bình quân. . 184.2.3.4. Vòng quay hàng tồn kho. . 184.2.3.5. Thời gian một vòng quay hàng tồn kho . 194.2.4. Nhóm hệ số khả năng thanh toán. . 194.2.4.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát . 194.2.4.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: . 194.2.4.3. Khả năng thanh toán nhanh: . 194.2.4.4. Tỷ suất thanh toán tức thời: . 204.2.4.5. Hệ số nợ phải trả và nợ phải thu. . 204.2.4.6. Hệ số thanh toán lãi vay. . 205. Nội dung quản trị vốn lưu động. . 205.1. Quản trị vốn bằng tiền. . 205.1.1. Xác định mức dự trữ vốn tiền mặt hợp lý. . 215.1.2. Dự đoán các nguồn xuất, nhập vốn tiền mặt. . 215.1.3. Quản lý sử dụng các khoản thu chi vốn tiền mặt. . 225.2. Quản trị các khoản phải thu. . 225.2.1. Tầm quan trọng của quản lý khoản phải thu. . 225.2.2. Các biện pháp chủ yếu quản lý khoản phải thu. . 235.2.2.1. Xác định chính sách bán chịu (chính sách tín dụng thương mại) với khách hàng. . 23 5.2.2.2. Phân tích các khách hàng, xác định đối tượng bán chịu. . 235.2.2.3. Xác định điều kiện thanh toán. . 245.2.2.4. Thường xuyên kiểm soát nợ phải thu: . 245.2.2.5. Áp dụng các biện pháp thích hợp thu hồi nợ vag bảo toàn vốn. . 255.3. Quản trị hàng tồn kho. . 255.3.1. Tầm quan trọng của quản lý vốn về hàng tồn kho và các yếu tố ảnh hưởng mức dự trữ hàng tồn kho. . 255.3.1.1. Tầm quan trọng về việc quản lý hàng tồn kho: . 255.3.1.2. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức dự trữ hàng tồn kho: . 265.3.2. Các chi phí liên quan đến dự trữ hàng tồn kho: . 265.3.2.1. Chi phí đặt hàng: Bao gồm các chi phí giao dịch,chi phí vận chuyển và chi phí giao nhận hàng theo hợp đồng. . 265.3.2.2. Chi phí lưu trữ (chi phí tồn trữ). 275.3.2.3. Chi phí thiệt hại khi không có hàng. . 275.4. Quản trị vốn lưu động khác. . 276. Một số biện pháp tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động. . 286.1. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụngvốn lưu động. 286.1.1. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc quản lý vốn lưu động. . 286.1.1.1. Vốn chủ sở hữu: . 286.1.1.2. Nợ phải trả: . 286.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 296.1.2.1. Nhân tố chủ quan . 296.1.2.2. Nhân tố khách quan . 296.2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . . 306.2.1. Xác định chính xác số nhu cầu VLĐ . 306.2.2. Lựa chọn hình thức thu hút VLĐ. . 316.2.3. Tổ chức tốt quá trình sản xuất và đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm.316.2.4. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là đội ngũ quản lý tài chính. . 31Phần 2: Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp bao bì Hùng Vương. . 32 1.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp. . 321.1.1. Một số thông tin cơ bản. . 321.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. . 321.2. Ngành nghề kinh doanh của xí nghiệp. . 331.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của xí nghiệp. . 341.3.1. Cơ cấu tổ chức: . 341.3.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức . 341.3.3. Sơ lược chức năng từng phòng ban. . 351.4. Tình hình nhân sự của xí nghiệp. . 361.4.1. Về lao động. . 361.4.2. Đào tạo, tuyển dụng. . 371.4.3. Chính sách tiền lương, tiền thưởng. . 381.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. . 381.5.1. Cơ s ở v ậ t ch ấ t, máy móc trang thi ế t b ị , quy trình k ỹ thu ậ t c ủ a xí nghi ệ p. . 381.5.1.1. Cơ sở vật chất: . 381.5.2. Sản phẩm. . 421.5.3. Thị trường. . 431.5.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. . 441.6. Những thuận lợi và khó khăn của xí nghiệp bao bì Hùng Vương. . 461.6.1. Thuận lợi: . 461.6.2. Khó khăn: . 462. Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp bao bì Hùng Vương. . 472.1. Phân tích khái quát về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của xí nghiệp. . 472.2. Cơ cấu vốn lưu động. . 482.4. Nội dung quản trị vốn lưu động tại xí nghiệp. . 542.4.1. Quản trị vốn bằng tiền. . 542.4.3. Quản trị hàng tồn kho. . 582.4.4. Quản trị vốn lưu động khác. . 612.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. . 612.5.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả VLĐ . 612.6. Đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp bao bì Hùng Vương. . 662.6.1 Kết quả đạt được: . 66 Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp bao bì Hùng Vương. . 681. Phương hướng hoạt động của xí nghiệp trong thời gian tới. . 681.1. Phương hướng hoạt động. . 681.2. Những chỉ tiêu cần đạt được. . 682. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. . 692.1. Giải pháp 1: Xác định nhu cầu vốn lưu động . 692.1.1. Cơ sở của giải pháp . 692.1.2. Mục đích của giải pháp. . 702.1.3. Nội dung giải pháp. . 702.1.4. Dự kiến kết quả đạt được . 722.2. Giải pháp 2: Giảm khoản phải thu khách hàng . 732.2.1. Căn cứ thực hiện giải pháp . 732.2.2. Mục đích giải pháp . 732.2.3. Nội dung thực hiện giải pháp . 732.2.4. Dự tính kết quả đạt được. . 762.3. Giải pháp 3: Đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên. . 772.3.1. Cơ sở giải pháp:. 772.3.2. Mục đích giải pháp: . 772.3.3. Nội dung giải pháp: . 772.3.4. Kết quả dự kiến đạt được: . 792.4.1. Giảm lượng tồn kho nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ. . 802.4.2. Giảm chi phí sản xuất dở dang . 812.4.3. Giảm thành phẩm tồn kho . 83KẾT LUẬN . 84

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT SỬ DỤNG: . 2

LỜI MỞ ĐẦU . 3

Phần 1: Lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. . 4

1. Vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. . 4

1.1. Khái niệm. . 4

1.2. Vai trò. . 5

1.3. Phân loại vốn. . 6

1.3.1. Phân loại vốn theo nguồn hình thành. . 6

1.3.1.1. Vốn chủ sở hữu. . 6

1.3.1.2. Vốn huy động của doanh nghiệp. . 6

1.3.2. Phân loại vốn theo hình thức chu chuyển. . 6

2. Khái quát chung về vốn lưu động. . 7

2.1. Khái niệm vốn lưu động. . 7

2.2. Đặc điểm vốn lưu động. . 8

2.3. Vai trò của vốn lưu động. . 9

2.4. Phân loại vốn lưu động. . 10

2.4.1. Phân loại theo vai trò VLĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh. . 10

2.4.1.1. Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất. . 10

2.4.1.3. Vốn lưu động trong khâu lưu thông. . 11

2.4.2. Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện. . 11

2.4.2.1. Vốn vật tư, hàng hóa. . 11

2.4.2.3. Các khoản phải thu. . 11

2.4.2.4. Vốn lưu động khác. . 12

2.4.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn. . 12

2.4.3.1. Vốn chủ sở hữu. . 12

2.4.3.2. Các khoản nợ. . 13

2.4.4. Phân loại theo thời gian huy động vốn và sử dụng vốn. . 13

2.4.4.1. Nguồn vốn lưu động thường xuyên. . 13

2.4.4.2. Nguồn vốn lưu động tạm thời. . 13

3. Kết cấu vốn lưu động. . 13

3.1. Khái niệm. . 13

3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động. . 14

3.2.1. Nhân tố về sản xuất . 14

3.2.2. Nhân tố về cung ứng tiêu thụ . 14

3.2.3. Nhân tố về mặt thanh toán. . 15

4. Hiệu quả và nâng cao hiệu quả vốn lưu động. 15

4.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. . 15

4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. . 16

4.2.1. Các chỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. . 16

4.2.1.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động. . 16

4.2.1.2. Hàm lượng vốn lưu động. . 17

4.2.2. Các chỉ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và tài sản. . 17

4.2.2.1. Cơ cấu tài sản . 17

4.2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn . 18

4.2.3. Các chỉ số về hoạt động VLĐ. . 18

4.2.3.1. Vòng quay tiền. . 18

4.2.3.2. Vòng quay các khoản phải thu. . 18

4.2.3.3. Kỳ thu tiền bình quân. . 18

4.2.3.4. Vòng quay hàng tồn kho. . 18

4.2.3.5. Thời gian một vòng quay hàng tồn kho . 19

4.2.4. Nhóm hệ số khả năng thanh toán. . 19

4.2.4.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát . 19

4.2.4.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: . 19

4.2.4.3. Khả năng thanh toán nhanh: . 19

4.2.4.4. Tỷ suất thanh toán tức thời: . 20

4.2.4.5. Hệ số nợ phải trả và nợ phải thu. . 20

4.2.4.6. Hệ số thanh toán lãi vay. . 20

5. Nội dung quản trị vốn lưu động. . 20

5.1. Quản trị vốn bằng tiền. . 20

5.1.1. Xác định mức dự trữ vốn tiền mặt hợp lý. . 21

5.1.2. Dự đoán các nguồn xuất, nhập vốn tiền mặt. . 21

5.1.3. Quản lý sử dụng các khoản thu chi vốn tiền mặt. . 22

5.2. Quản trị các khoản phải thu. . 22

5.2.1. Tầm quan trọng của quản lý khoản phải thu. . 22

5.2.2. Các biện pháp chủ yếu quản lý khoản phải thu. . 23

5.2.2.1. Xác định chính sách bán chịu (chính sách tín dụng thương mại) với khách hàng. . 23

5.2.2.2. Phân tích các khách hàng, xác định đối tượng bán chịu. . 23

5.2.2.3. Xác định điều kiện thanh toán. . 24

5.2.2.4. Thường xuyên kiểm soát nợ phải thu: . 24

5.2.2.5. Áp dụng các biện pháp thích hợp thu hồi nợ vag bảo toàn vốn. . 25

5.3. Quản trị hàng tồn kho. . 25

5.3.1. Tầm quan trọng của quản lý vốn về hàng tồn kho và các yếu tố ảnh

hưởng mức dự trữ hàng tồn kho. . 25

5.3.1.1. Tầm quan trọng về việc quản lý hàng tồn kho: . 25

5.3.1.2. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức dự trữ hàng tồn kho: . 26

5.3.2. Các chi phí liên quan đến dự trữ hàng tồn kho: . 26

5.3.2.1. Chi phí đặt hàng: Bao gồm các chi phí giao dịch,chi phí vận chuyển và chi

phí giao nhận hàng theo hợp đồng. . 26

5.3.2.2. Chi phí lưu trữ (chi phí tồn trữ). 27

5.3.2.3. Chi phí thiệt hại khi không có hàng. . 27

5.4. Quản trị vốn lưu động khác. . 27

6. Một số biện pháp tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý

và sử dụng vốn lưu động. . 28

6.1. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụngvốn lưu động. 28

6.1.1. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc quản lý vốn lưu động. . 28

6.1.1.1. Vốn chủ sở hữu: . 28

6.1.1.2. Nợ phải trả: . 28

6.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 29

6.1.2.1. Nhân tố chủ quan . 29

6.1.2.2. Nhân tố khách quan . 29

6.2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc quản lý và nâng cao hiệu

quả sử dụng vốn lưu động . . 30

6.2.1. Xác định chính xác số nhu cầu VLĐ . 30

6.2.2. Lựa chọn hình thức thu hút VLĐ. . 31

6.2.3. Tổ chức tốt quá trình sản xuất và đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm.31

6.2.4. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý,

nhất là đội ngũ quản lý tài chính. . 31

Phần 2: Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp bao bì Hùng Vương. . 32

1.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp. . 32

1.1.1. Một số thông tin cơ bản. . 32

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. . 32

1.2. Ngành nghề kinh doanh của xí nghiệp. . 33

1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của xí nghiệp. . 34

1.3.1. Cơ cấu tổ chức: . 34

1.3.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức . 34

1.3.3. Sơ lược chức năng từng phòng ban. . 35

1.4. Tình hình nhân sự của xí nghiệp. . 36

1.4.1. Về lao động. . 36

1.4.2. Đào tạo, tuyển dụng. . 37

1.4.3. Chính sách tiền lương, tiền thưởng. . 38

1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. . 38

1.5.1. Cơ s ở v ậ t ch ấ t, máy móc trang thi ế t b ị , quy trình k ỹ thu ậ t c ủ a xí nghi ệ p. . 38

1.5.1.1. Cơ sở vật chất: . 38

1.5.2. Sản phẩm. . 42

1.5.3. Thị trường. . 43

1.5.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. . 44

1.6. Những thuận lợi và khó khăn của xí nghiệp bao bì Hùng Vương. . 46

1.6.1. Thuận lợi: . 46

1.6.2. Khó khăn: . 46

2. Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp bao bì Hùng Vương. . 47

2.1. Phân tích khái quát về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của xí nghiệp. . 47

2.2. Cơ cấu vốn lưu động. . 48

2.4. Nội dung quản trị vốn lưu động tại xí nghiệp. . 54

2.4.1. Quản trị vốn bằng tiền. . 54

2.4.3. Quản trị hàng tồn kho. . 58

2.4.4. Quản trị vốn lưu động khác. . 61

2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. . 61

2.5.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả VLĐ . 61

2.6. Đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại xí

nghiệp bao bì Hùng Vương. . 66

2.6.1 Kết quả đạt được: . 66

Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí

nghiệp bao bì Hùng Vương. . 68

1. Phương hướng hoạt động của xí nghiệp trong thời gian tới. . 68

1.1. Phương hướng hoạt động. . 68

1.2. Những chỉ tiêu cần đạt được. . 68

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. . 69

2.1. Giải pháp 1: Xác định nhu cầu vốn lưu động . 69

2.1.1. Cơ sở của giải pháp . 69

2.1.2. Mục đích của giải pháp. . 70

2.1.3. Nội dung giải pháp. . 70

2.1.4. Dự kiến kết quả đạt được . 72

2.2. Giải pháp 2: Giảm khoản phải thu khách hàng . 73

2.2.1. Căn cứ thực hiện giải pháp . 73

2.2.2. Mục đích giải pháp . 73

2.2.3. Nội dung thực hiện giải pháp . 73

2.2.4. Dự tính kết quả đạt được. . 76

2.3. Giải pháp 3: Đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên. . 77

2.3.1. Cơ sở giải pháp:. 77

2.3.2. Mục đích giải pháp: . 77

2.3.3. Nội dung giải pháp: . 77

2.3.4. Kết quả dự kiến đạt được: . 79

2.4.1. Giảm lượng tồn kho nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ. . 80

2.4.2. Giảm chi phí sản xuất dở dang . 81

2.4.3. Giảm thành phẩm tồn kho . 83

KẾT LUẬN . 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY