Khóa luận Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động và công tác trả lương tại Công ty cổ phần sản xụất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ ( PV Oil Phú Mỹ)

MỤC LỤC  DANH MỤC BẢNG, BIỂU iiiLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ (PV OIL PHÚ MỸ) 41.1. Khái quát về lao động và tiền lương 41.1.1.Khái niệm về lao động và tiền lương 41.1.1.2. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương 41.1.2. Một số nội dung của tiền lương 51.1.2.1. Tiền lương cơ bản 51.1.2.2. Phụ cấp 51.1.2.3. Tiền thưởng 61.1.2.4. Phúc lợi 61.1.2.5.Quỹ tiền lương 71.1.3. Tiền lương chính và tiền lương phụ 71.1.3.1.Tiền lương chính 71.1.3.2. Tiền lương phụ 71.1.3.3. Ý nghĩa 81.2. Phân tích yếu tố lao động ảnh hưởng đến sản xuất 81.2.1. Ý nghĩa 81.2.2. Phân tích tình hình lao động về mặt số lượng 91.2.2.1. Phân tích tình hình tăng, giảm công nhân sản xuất 91.2.2.2. Phân tích tình hình biến động các loại lao động khác 111.3. Phương pháp hạch toán 111.3.1. Hạch toán số lượng lao động 111.3.2. Hạch toán thời gian lao động 121.3.3. Hạch toán về kết quả lao động 121.4. Quản lý lao động 121.4.1 Khái niệm về quản lý lao đông 121.4.2. Vai trò của công tác quản lý lao động 131.4.3. Ý nghĩa của công tác quản lý lao dộng 141.5 Mối quan hệ giữa lao động và tiền lương 15CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ (PV OIL PHÚ MỸ) 162.1. Lịch sử hình thành và phát triển của PV Oil Phú Mỹ 162.1.1. Lịch sử hình thành 162.1.2. Trụ sở 162.1.3. Nguồn vốn chủ sở hữu 162.1.4. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 162.1.5. Quy mô sản xuẩt, quy trình công nghệ 172.2. Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức quản lý của PV Oil Phú Mỹ 172.2.1. Nhiệm vụ 172.2.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của PV Oil Phú Mỹ 182.3. Tổ chức quản lý sử dụng lao động trong Công ty 212.3.1. Đặc điểm về lao động 212.3.2. Tổ chức và quản lý sử dụng lao động trong Công ty 222.3.2.1. Tuyển chọn lao động 222.1.2.2. Thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi. 232.3.3. Tình hình quản lý và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong Công ty. 242.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của PV Oil Phú Mỹ giai đoạn 2009-2010 252.5. Phương hướng hoạt động của PV Oil Phú Mỹ giai đoạn 2011-2015 262.6. Tăng cường công tác tạo động lực trong lao động 272.6.4. Một số phương hướng phát trỉên nguồn nhân lực và hoàn thiện công tác sử dụng lao động 29CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ (PV OIL PHÚ MỸ) 313.1. Thực trạng công tác tính và trả lương tại PV Oil Phú Mỹ 313.1.1. Quỹ tiền lương của đơn vị 313.1.2. Cách xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ lương kế hoạch của đơn vị 313.1.3. Xác định các thông số để xây dựng đơn giá tiền lương 323.1.4. Xây dựng tổng quỹ lương năm kế hoạch 353.1.5. Công tác trả lương ở doanh nghiệp 363.1.6. Bảng thanh toán tiền lương tháng 5 năm 2011 413.2. Thực trạng về chính sách tiền lương của công ty qua thăm dò ý kiến của nhân viên 423.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương của Công ty 453.3.1. Hoàn thiện việc xây dựng cấp bậc công việc 453.3.2. Về phương pháp tính lương và hình thức trả lương. 47KẾT LUẬN 53PHỤ LỤC 55TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG, BIỂU iii

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ (PV OIL PHÚ MỸ) 4

1.1. Khái quát về lao động và tiền lương 4

1.1.1.Khái niệm về lao động và tiền lương 4

1.1.1.2. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương 4

1.1.2. Một số nội dung của tiền lương 5

1.1.2.1. Tiền lương cơ bản 5

1.1.2.2. Phụ cấp 5

1.1.2.3. Tiền thưởng 6

1.1.2.4. Phúc lợi 6

1.1.2.5.Quỹ tiền lương 7

1.1.3. Tiền lương chính và tiền lương phụ 7

1.1.3.1.Tiền lương chính 7

1.1.3.2. Tiền lương phụ 7

1.1.3.3. Ý nghĩa 8

1.2. Phân tích yếu tố lao động ảnh hưởng đến sản xuất 8

1.2.1. Ý nghĩa 8

1.2.2. Phân tích tình hình lao động về mặt số lượng 9

1.2.2.1. Phân tích tình hình tăng, giảm công nhân sản xuất 9

1.2.2.2. Phân tích tình hình biến động các loại lao động khác 11

1.3. Phương pháp hạch toán 11

1.3.1. Hạch toán số lượng lao động 11

1.3.2. Hạch toán thời gian lao động 12

1.3.3. Hạch toán về kết quả lao động 12

1.4. Quản lý lao động 12

1.4.1 Khái niệm về quản lý lao đông 12

1.4.2. Vai trò của công tác quản lý lao động 13

1.4.3. Ý nghĩa của công tác quản lý lao dộng 14

1.5 Mối quan hệ giữa lao động và tiền lương 15

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ (PV OIL PHÚ MỸ) 16

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của PV Oil Phú Mỹ 16

2.1.1. Lịch sử hình thành 16

2.1.2. Trụ sở 16

2.1.3. Nguồn vốn chủ sở hữu 16

2.1.4. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 16

2.1.5. Quy mô sản xuẩt, quy trình công nghệ 17

2.2. Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức quản lý của PV Oil Phú Mỹ 17

2.2.1. Nhiệm vụ 17

2.2.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của PV Oil Phú Mỹ 18

2.3. Tổ chức quản lý sử dụng lao động trong Công ty 21

2.3.1. Đặc điểm về lao động 21

2.3.2. Tổ chức và quản lý sử dụng lao động trong Công ty 22

2.3.2.1. Tuyển chọn lao động 22

2.1.2.2. Thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi. 23

2.3.3. Tình hình quản lý và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong Công ty. 24

2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của PV Oil Phú Mỹ giai đoạn 2009-2010 25

2.5. Phương hướng hoạt động của PV Oil Phú Mỹ giai đoạn 2011-2015 26

2.6. Tăng cường công tác tạo động lực trong lao động 27

2.6.4. Một số phương hướng phát trỉên nguồn nhân lực và hoàn thiện công tác sử dụng lao động 29

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ (PV OIL PHÚ MỸ) 31

3.1. Thực trạng công tác tính và trả lương tại PV Oil Phú Mỹ 31

3.1.1. Quỹ tiền lương của đơn vị 31

3.1.2. Cách xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ lương kế hoạch của đơn vị 31

3.1.3. Xác định các thông số để xây dựng đơn giá tiền lương 32

3.1.4. Xây dựng tổng quỹ lương năm kế hoạch 35

3.1.5. Công tác trả lương ở doanh nghiệp 36

3.1.6. Bảng thanh toán tiền lương tháng 5 năm 2011 41

3.2. Thực trạng về chính sách tiền lương của công ty qua thăm dò ý kiến của nhân viên 42

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương của Công ty 45

3.3.1. Hoàn thiện việc xây dựng cấp bậc công việc 45

3.3.2. Về phương pháp tính lương và hình thức trả lương. 47

KẾT LUẬN 53

PHỤ LỤC 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY