Khóa luận Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Chương I: VỊ TRÍ, VAI TRÒ NHÓM HÀNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TRONG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM. 4Vị trí, vai trò của xuất khẩu 4Ngoại thương và lợi ích của Ngoại thương 4Khái niệm xuất khẩu 7Vai trò của xuất khẩu 8Vị trí, vai trò của nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày trong xuất khẩu của Việt Nam 12Vai trò của nhóm hàng trong xuất khẩu 12Các quan điểm phát triển nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày 142.1 Quan điểm sản xuất hàng xuất khẩu 152.2. Quan điểm về hiệu quả kinh tế 152.3. Quan điểm về hiệu quả xã hội 162.4. Quan điểm về bảo vệ môi trường sinh thái 162.5. Quan điểm về thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài 162.6. Quan điểm về mở rộng thị trường 172.7. Quan điểm sử dụng tổng hợp và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và cơ sở hạn tầng kinh tế đã có 172.8. Quan điểm phát triển sản xuất phải kết hợp với định canh, định cư, phân bố lại dân cư và lao động, xây dựng các vùng kinh tế mới 18 Chương II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NHÓM HÀNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY 19Tổng quan về tình hình xuất khẩu nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày 19Quy mô và tốc độ tăng trưởng 19Cơ cấu mặt hàng 21Cơ cấu thị trường 22Hình thức xuất khẩu 23Thực trạng xuất khẩu một số mặt hàng cây công nghiệp dài ngày chủ yếu 24Cây cà phê 241.1 Tổng quan tình hình cà phê thế giới 241.1.1 Tình hình sản xuất 241.1.2 Tình hình xuất khẩu 251.2 Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam. 261.2.1 Tình hình sản xuất 261.2.2 Tình hình xuất khẩu 29Cây cao su 322.1 Tổng quan tình hình cao su thế giới 322.1.1 Tình hình sản xuất 322.1.2 Tình hình xuất khẩu 342.2 Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam. 342.2.1 Tình hình sản xuất 352.2.2 Tình hình xuất khẩu 37Cây điều 413.1 Tổng quan tình hình cà phê thế giới 413.1.1 Tình hình sản xuất 413.1.2 Tình hình xuất khẩu 423.2 Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam 433.2.1 Tình hình sản xuất 433.2.2 Tình hình xuất khẩu 47Đánh giá về tình hình xuất khẩu nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày giai đoạn 1990-2000. 50Về cơ chế, chính sách của Nhà nước 501.1 Đối với sản xuất 501.2 Đối với công nghiệp chế biến 511.3 Đối với tiêu thụ 51Chính sách của doanh nghiệp 52Một số tồn tại, khó khăn và những vấn đề mới cần được giải quyết 533.1 Về sản xuất 533.3 Về chế biến 543.4 Về tiêu thụ 553.5 Cơ chế chính sách và tổ chức 56 Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU NHÓM HÀNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY 58I. Triển vọng của nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày 581. Những căn cứ định hướng 581.1 Căn cứ vào tiềm năng sản xuất trong nước 581.2 Căn cứ vào thị trường thế giới 591.3 Căn cứ vào hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội 592. Định hướng sản xuất và xuất khẩu nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày 602.1 Định hướng sản xuất và xuất khẩu của cả nhóm hàng 602.2 Định hướng sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu 622.2.1. Định hướng sản xuất và xuất khẩu cà phê 622.2.2. Định hướng sản xuất và xuất khẩu cao su 632.2.3. Định hướng sản xuất và xuất khẩu điều 64II. Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày 641. Nhóm các biện pháp vĩ mô 641.1. Nhóm biện pháp hỗ trợ về mặt hàng 641.2. Nhóm biện pháp hỗ trợ về tài chính-tín dụng 681.3. Nhóm biện pháp hỗ trợ về thị trường 711.4. Nhóm biện pháp hoàn thiện cơ chế quản lý, ổn định môi trường pháp lý 722. Nhóm các biện pháp vi mô 732.1. Nhóm biện pháp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm 732.2. Nhóm biện pháp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp 752.3. Nhóm biện pháp về thị trường 762.3.1 Mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường hợp tác quốc tế 762.3.2 Xử lý thông tin về thị trường thế giới 762.3.3 Cải tiến phương thức bán hàng và đẩy mạnh công tác tiếp thị 772.3.4 Tham gia vào các thị trường giao dịch lớn trên thế giới 772.4. Đào tạo cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu 78Kết luận 79

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: VỊ TRÍ, VAI TRÒ NHÓM HÀNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TRONG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM. 4

Vị trí, vai trò của xuất khẩu 4

Ngoại thương và lợi ích của Ngoại thương 4

Khái niệm xuất khẩu 7

Vai trò của xuất khẩu 8

Vị trí, vai trò của nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày trong xuất khẩu của Việt Nam 12

Vai trò của nhóm hàng trong xuất khẩu 12

Các quan điểm phát triển nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày 14

2.1 Quan điểm sản xuất hàng xuất khẩu 15

2.2. Quan điểm về hiệu quả kinh tế 15

2.3. Quan điểm về hiệu quả xã hội 16

2.4. Quan điểm về bảo vệ môi trường sinh thái 16

2.5. Quan điểm về thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài 16

2.6. Quan điểm về mở rộng thị trường 17

2.7. Quan điểm sử dụng tổng hợp và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và cơ sở hạn tầng kinh tế đã có 17

2.8. Quan điểm phát triển sản xuất phải kết hợp với định canh, định cư, phân bố lại dân cư và lao động, xây dựng các vùng kinh tế mới 18

Chương II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NHÓM HÀNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY 19

Tổng quan về tình hình xuất khẩu nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày 19

Quy mô và tốc độ tăng trưởng 19

Cơ cấu mặt hàng 21

Cơ cấu thị trường 22

Hình thức xuất khẩu 23

Thực trạng xuất khẩu một số mặt hàng cây công nghiệp dài ngày chủ yếu 24

Cây cà phê 24

1.1 Tổng quan tình hình cà phê thế giới 24

1.1.1 Tình hình sản xuất 24

1.1.2 Tình hình xuất khẩu 25

1.2 Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam. 26

1.2.1 Tình hình sản xuất 26

1.2.2 Tình hình xuất khẩu 29

Cây cao su 32

2.1 Tổng quan tình hình cao su thế giới 32

2.1.1 Tình hình sản xuất 32

2.1.2 Tình hình xuất khẩu 34

2.2 Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam. 34

2.2.1 Tình hình sản xuất 35

2.2.2 Tình hình xuất khẩu 37

Cây điều 41

3.1 Tổng quan tình hình cà phê thế giới 41

3.1.1 Tình hình sản xuất 41

3.1.2 Tình hình xuất khẩu 42

3.2 Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam 43

3.2.1 Tình hình sản xuất 43

3.2.2 Tình hình xuất khẩu 47

Đánh giá về tình hình xuất khẩu nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày giai đoạn 1990-2000. 50

Về cơ chế, chính sách của Nhà nước 50

1.1 Đối với sản xuất 50

1.2 Đối với công nghiệp chế biến 51

1.3 Đối với tiêu thụ 51

Chính sách của doanh nghiệp 52

Một số tồn tại, khó khăn và những vấn đề mới cần được giải quyết 53

3.1 Về sản xuất 53

3.3 Về chế biến 54

3.4 Về tiêu thụ 55

3.5 Cơ chế chính sách và tổ chức 56

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU NHÓM HÀNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY 58

I. Triển vọng của nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày 58

1. Những căn cứ định hướng 58

1.1 Căn cứ vào tiềm năng sản xuất trong nước 58

1.2 Căn cứ vào thị trường thế giới 59

1.3 Căn cứ vào hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội 59

2. Định hướng sản xuất và xuất khẩu nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày 60

2.1 Định hướng sản xuất và xuất khẩu của cả nhóm hàng 60

2.2 Định hướng sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu 62

2.2.1. Định hướng sản xuất và xuất khẩu cà phê 62

2.2.2. Định hướng sản xuất và xuất khẩu cao su 63

2.2.3. Định hướng sản xuất và xuất khẩu điều 64

II. Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu nhóm hàng cây công nghiệp dài ngày 64

1. Nhóm các biện pháp vĩ mô 64

1.1. Nhóm biện pháp hỗ trợ về mặt hàng 64

1.2. Nhóm biện pháp hỗ trợ về tài chính-tín dụng 68

1.3. Nhóm biện pháp hỗ trợ về thị trường 71

1.4. Nhóm biện pháp hoàn thiện cơ chế quản lý, ổn định môi trường pháp lý 72

2. Nhóm các biện pháp vi mô 73

2.1. Nhóm biện pháp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm 73

2.2. Nhóm biện pháp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp 75

2.3. Nhóm biện pháp về thị trường 76

2.3.1 Mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường hợp tác quốc tế 76

2.3.2 Xử lý thông tin về thị trường thế giới 76

2.3.3 Cải tiến phương thức bán hàng và đẩy mạnh công tác tiếp thị 77

2.3.4 Tham gia vào các thị trường giao dịch lớn trên thế giới 77

2.4. Đào tạo cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu 78

Kết luận 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY