Khóa luận Thực trạng và một số giải pháp cải thiện tình hình nhân sự và tiền lương ở công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông TST

MỤC LỤC Lời cam đoanLời cảm ơnNhận xét của đơn vị thực tậpNhận xét của giáo viên hướng dẫnDanh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh sách các bảng sử dụngDanh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnhLời mở đầu 1. Lý do chọn đề tài2. Mục tiêu đề tài3. Phương pháp nghiên cứu4. Phạm vi nghiên cứu5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề Trang Chương 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 11.1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực 11.1.1. Khái niệm 11.1.2. Vai trò và chức năng 11.2. Nội dung của quản trị nhân sự 31.2.1. Tuyển dụng nhân sự 31.2.1.1. Nguồn tuyển dụng 31.2.1.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự 51.2.2. Đào tạo và phát triển nhân sự 71.2.2.1. Đào tạo nhân sự 71.2.2.2. Phát triển nhân sự 91.2.3. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 91.2.3.1. Đánh giá thành tích công tác 91.2.3.2. Đãi ngộ nhân sự 111.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 141.2.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự 141.2.4.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 181.3. Khái niệm tiền lương 191.4. Bản chất, vai trò, chức năng của tiền lương trong nền kinh tế 191.4.1. Bản chất của tiền lương 191.4.2. Vai trò của tiền lương 201.4.3. Chức năng của tiền lương 201.5. Các hình thức trả lương 211.5.1. Trả lương theo thời gian 211.5.2. Trả lương theo sản phẩm 211.5.3. Các hình thức trả lương khác 24 Chương 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG 252.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 252.2 Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu và định hướng phát triển của công ty 262.2.1. Chức năng 262.2.2. Nhiệm vụ 272.2.3. Mục tiêu và phương hướng phát triển 272.3. Các sản phẩm, dịch vụ cung cấp 282.4. Quá trình sản xuất và kinh doanh của công ty 302.5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của công ty 322.5.1 Sơ đồ tổ chức 322.5.2. Phân công, phân nhiệm của từng chức danh 322.5.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 342.6. Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần đây2.6.1. Diện tích nhà xưởng 342.6.2. Tình hình tài chính của công ty trong 2 năm (2008-2009) 352.7. Bảng đánh giá chất lượng công tác của các CB-CNV trong công ty 352.7.1. Quá trình thực hiện khảo sát 352.7.1. Kết quả khảo sát 362.7.2. Ý nghĩa 362.8. Quá trình đánh giá về tình hình nhân sự của các CB-CNV của công ty 372.8.1. Thực hiện đánh giá nội bộ 372.8.2. Ý nghĩa 38 Chương 3: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG 3.1. Tình hình nhân sự của công ty trong năm 2009 393.1.1. Tình hình sử dụng lao động của công ty trong năm 2009 393.1.2. Cơ cấu nhân sự của công ty 403.2. Chính sách lương 413.2.1. Nguyên tắc trả lương 413.2.2. Cách tính lương 423.3. Chính sách phụ cấp 453.4. Chính sách khen thưởng 493.5. Phúc lợi tập thể và các khoản trích nộp của người lao động 503.5.1. Phúc lợi tập thể 503.5.2. Bảo hiểm xã hội 50 Chương 4: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP 524.1. Nhận xét 524.1.1. Nhận xét về ưu – nhược điểm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 524.1.2. Nhận xét chung về toàn bộ công ty (qua chương 2) 534.1.3. Nhận xét về thực trạng hệ thống nhân sự – tiền lương của Công ty (qua chương 3) 534.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống nhân sự – tiền lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 54 KẾT LUẬNTài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Nhận xét của đơn vị thực tập

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

Danh sách các bảng sử dụng

Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh

Lời mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu đề tài

3. Phương pháp nghiên cứu

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề

Trang

Chương 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1

1.1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực 1

1.1.1. Khái niệm 1

1.1.2. Vai trò và chức năng 1

1.2. Nội dung của quản trị nhân sự 3

1.2.1. Tuyển dụng nhân sự 3

1.2.1.1. Nguồn tuyển dụng 3

1.2.1.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự 5

1.2.2. Đào tạo và phát triển nhân sự 7

1.2.2.1. Đào tạo nhân sự 7

1.2.2.2. Phát triển nhân sự 9

1.2.3. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 9

1.2.3.1. Đánh giá thành tích công tác 9

1.2.3.2. Đãi ngộ nhân sự 11

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 14

1.2.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự 14

1.2.4.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 18

1.3. Khái niệm tiền lương 19

1.4. Bản chất, vai trò, chức năng của tiền lương trong nền kinh tế 19

1.4.1. Bản chất của tiền lương 19

1.4.2. Vai trò của tiền lương 20

1.4.3. Chức năng của tiền lương 20

1.5. Các hình thức trả lương 21

1.5.1. Trả lương theo thời gian 21

1.5.2. Trả lương theo sản phẩm 21

1.5.3. Các hình thức trả lương khác 24

Chương 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG 25

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 25

2.2 Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu và định hướng phát triển của công ty 26

2.2.1. Chức năng 26

2.2.2. Nhiệm vụ 27

2.2.3. Mục tiêu và phương hướng phát triển 27

2.3. Các sản phẩm, dịch vụ cung cấp 28

2.4. Quá trình sản xuất và kinh doanh của công ty 30

2.5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của công ty 32

2.5.1 Sơ đồ tổ chức 32

2.5.2. Phân công, phân nhiệm của từng chức danh 32

2.5.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 34

2.6. Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần đây

2.6.1. Diện tích nhà xưởng 34

2.6.2. Tình hình tài chính của công ty trong 2 năm (2008-2009) 35

2.7. Bảng đánh giá chất lượng công tác của các CB-CNV trong công ty 35

2.7.1. Quá trình thực hiện khảo sát 35

2.7.1. Kết quả khảo sát 36

2.7.2. Ý nghĩa 36

2.8. Quá trình đánh giá về tình hình nhân sự của các CB-CNV của công ty 37

2.8.1. Thực hiện đánh giá nội bộ 37

2.8.2. Ý nghĩa 38

Chương 3: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG

3.1. Tình hình nhân sự của công ty trong năm 2009 39

3.1.1. Tình hình sử dụng lao động của công ty trong năm 2009 39

3.1.2. Cơ cấu nhân sự của công ty 40

3.2. Chính sách lương 41

3.2.1. Nguyên tắc trả lương 41

3.2.2. Cách tính lương 42

3.3. Chính sách phụ cấp 45

3.4. Chính sách khen thưởng 49

3.5. Phúc lợi tập thể và các khoản trích nộp của người lao động 50

3.5.1. Phúc lợi tập thể 50

3.5.2. Bảo hiểm xã hội 50

Chương 4: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP 52

4.1. Nhận xét 52

4.1.1. Nhận xét về ưu – nhược điểm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 52

4.1.2. Nhận xét chung về toàn bộ công ty (qua chương 2) 53

4.1.3. Nhận xét về thực trạng hệ thống nhân sự – tiền lương của Công ty (qua chương 3) 53

4.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống nhân sự – tiền lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 54

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY