Khóa luận Thực trạng sử dụng vốn tại công ty TNHH nhựa Duy Tân

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài 12. Mục tiêu nghiên cứu 23. Phương pháp nghiên cứu 24. Phạm vi nghiên cứu 3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 41. Khái niệm và vai trò của nguồn vốn trong doanh nghiệp 4 1.1 Khái niệm vốn 4 1.2 Phân loại vốn 5 1.2.1 Vốn chủ sở hữu 5 1.2.2 Vốn vay 5 1.2.3 Vốn cố định 6 1.2.4 Vốn lưu động 6 1.3 Vai trò 61.4 Phân tích các chỉ tiêu sử dụng nguồn vốn của công ty 7 1.4.1 Phân tích tình hình tài chính của công ty 7 1.4.1.1 Phân tích biến động của nguồn vốn và tài sản 8 1.4.1.2 Phân tích sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 8 1.4.1.3 Khả năng thanh toán của công ty 8 1.4.1.3.1 Khả năng thanh toán nợ hiện hành 8 1.2.1.3.2 Khả năng thanh toán nhanh 9 1.2.1.3.3 Khả năng thanh toán lãi vay 10 1.2.1.3.4 Khả năng thanh toán bằng tiền 10 1.4.2 Phân tích tình hình nguồn vốn tại doanh nghiệp 11 1.4.2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa 11 1.4.2.2 Vốn lưu động 12 1.4.2.3 Vốn vay (nợ phải trả) 12 1.4.2.4 Vốn chủ sở hữu 131.4.3 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 14 1.4.3.1 Khái niệm và các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 14 1.4.3.1.1 Khái niệm 14 1.4.3.1.2 Phân loại hiệu quả sử dụng vốn 14 1.4.3.2.1 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 15 1.4.3.2.2 Thực trạng sử dụng vốn cố định 15 1.4.3.2.3 Thực trạng sử dụng vốn lưu động 17 1.4.3.2.4 Thực trạng sử dụng vốn chủ sở hữu 18 1.4.3.2.5 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 19 1.4.3.2.6 Các chỉ số sinh lời 20CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NHỰA DUY TÂN 232.1 Khái quát về công ty 232.2 Lĩnh vực kinh doanh 23 2.2.1 Bán hàng trong nước 24 2.2.2 Bán hàng ngoài nước 262.3 Cơ cấu tổ chức của công ty 262.4 Tổ chức bộ máy kế toán 26 2.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 28 2.4.2 Chế độ kế toán tại công ty 30 2.4.3 Các chế độ khác 31CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG SỬ DUNG NGUỒN VỐN TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA DUY TÂN 313.1 Phân tích kết cấu và biến động về tài sản và vốn của doanh nghiệp 33 3.1.1 Phân tích biến động về tài sản của công ty 33 3.1.2 Phân tích biến động về nguồn vốn của công ty 36 3.1.3 Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 40 3.1.4 Phân tích khả năng thanh toán của công ty 39 3.1.4.1 Khả năng thanh toán hiện hành 40 3.1.4.2 Khả năng thanh toán nhanh 43 3.1.4.3 Khả năng thanh toán lãi vay 44 3.1.4.3 Khả năng thanh toán bằng tiền 463.2 Thực trạng sử dụng vốn tại doanh nghiệp 47 3.2.1 Vốn chủ sở hữu 47 3.2.2 Vốn vay 48 3.2.3 Vốn lưu động 49 3.2.4 Tỷ lệ các nguồn vốn giữa các năm 51 3.2.5 Thực trạng sử dụng vốn lưu động 52 3.2.5.1 Phân tích khoản phải thu 53 3.2.5.2 Phân tích hàng tồn kho 54 3.2.5.3 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 55 3.2.5.4 Suất sinh lời vốn lưu động 57 3.2.6 Thực trạng sử dụng vốn vay 59 3.2.6.1 Tình hình nợ phải trả 59 3.2.6.2 Tỷ suất nợ 60 3.2.7 Thực trạng sử dụng vốn chủ sở hữu 62 3.2.7.1 Tỷ suất đầu tư 62 3.2.7.2 Luân chuyển vốn cố định 63 3.2.7.3 Suất sinh lời của vốn cố định 64 3.2.8 Hiệu quả sử dụng vốn 663.3 Kết luân chương 67KẾT LUẬN 69 Những kết quả đạt được của công ty 69 Những hạn chế của công ty 67 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 70 Kiến nghị và giải pháp 71

MỤC LỤC  

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Phương pháp nghiên cứu 2

4. Phạm vi nghiên cứu 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4

1. Khái niệm và vai trò của nguồn vốn trong doanh nghiệp 4

1.1 Khái niệm vốn 4

1.2 Phân loại vốn 5

1.2.1 Vốn chủ sở hữu 5

1.2.2 Vốn vay 5

1.2.3 Vốn cố định 6

1.2.4 Vốn lưu động 6

1.3 Vai trò 6

1.4 Phân tích các chỉ tiêu sử dụng nguồn vốn của công ty 7

1.4.1 Phân tích tình hình tài chính của công ty 7

1.4.1.1 Phân tích biến động của nguồn vốn và tài sản 8

1.4.1.2 Phân tích sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 8

1.4.1.3 Khả năng thanh toán của công ty 8

1.4.1.3.1 Khả năng thanh toán nợ hiện hành 8

1.2.1.3.2 Khả năng thanh toán nhanh 9

1.2.1.3.3 Khả năng thanh toán lãi vay 10

1.2.1.3.4 Khả năng thanh toán bằng tiền 10

1.4.2 Phân tích tình hình nguồn vốn tại doanh nghiệp 11

1.4.2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa 11

1.4.2.2 Vốn lưu động 12

1.4.2.3 Vốn vay (nợ phải trả) 12

1.4.2.4 Vốn chủ sở hữu 13

1.4.3 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 14

1.4.3.1 Khái niệm và các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 14

1.4.3.1.1 Khái niệm 14

1.4.3.1.2 Phân loại hiệu quả sử dụng vốn 14

1.4.3.2.1 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 15

1.4.3.2.2 Thực trạng sử dụng vốn cố định 15

1.4.3.2.3 Thực trạng sử dụng vốn lưu động 17

1.4.3.2.4 Thực trạng sử dụng vốn chủ sở hữu 18

1.4.3.2.5 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 19

1.4.3.2.6 Các chỉ số sinh lời 20

CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NHỰA DUY TÂN 23

2.1 Khái quát về công ty 23

2.2 Lĩnh vực kinh doanh 23

2.2.1 Bán hàng trong nước 24

2.2.2 Bán hàng ngoài nước 26

2.3 Cơ cấu tổ chức của công ty 26

2.4 Tổ chức bộ máy kế toán 26

2.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 28

2.4.2 Chế độ kế toán tại công ty 30

2.4.3 Các chế độ khác 31

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG SỬ DUNG NGUỒN VỐN TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA DUY TÂN 31

3.1 Phân tích kết cấu và biến động về tài sản và vốn của doanh nghiệp 33

3.1.1 Phân tích biến động về tài sản của công ty 33

3.1.2 Phân tích biến động về nguồn vốn của công ty 36

3.1.3 Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 40

3.1.4 Phân tích khả năng thanh toán của công ty 39

3.1.4.1 Khả năng thanh toán hiện hành 40

3.1.4.2 Khả năng thanh toán nhanh 43

3.1.4.3 Khả năng thanh toán lãi vay 44

3.1.4.3 Khả năng thanh toán bằng tiền 46

3.2 Thực trạng sử dụng vốn tại doanh nghiệp 47

3.2.1 Vốn chủ sở hữu 47

3.2.2 Vốn vay 48

3.2.3 Vốn lưu động 49

3.2.4 Tỷ lệ các nguồn vốn giữa các năm 51

3.2.5 Thực trạng sử dụng vốn lưu động 52

3.2.5.1 Phân tích khoản phải thu 53

3.2.5.2 Phân tích hàng tồn kho 54

3.2.5.3 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 55

3.2.5.4 Suất sinh lời vốn lưu động 57

3.2.6 Thực trạng sử dụng vốn vay 59

3.2.6.1 Tình hình nợ phải trả 59

3.2.6.2 Tỷ suất nợ 60

3.2.7 Thực trạng sử dụng vốn chủ sở hữu 62

3.2.7.1 Tỷ suất đầu tư 62

3.2.7.2 Luân chuyển vốn cố định 63

3.2.7.3 Suất sinh lời của vốn cố định 64

3.2.8 Hiệu quả sử dụng vốn 66

3.3 Kết luân chương 67

KẾT LUẬN 69

Những kết quả đạt được của công ty 69

Những hạn chế của công ty 67

Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 70

Kiến nghị và giải pháp 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY