Khóa luận Thực hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo Thành

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 11. Sự cần thiết cùa đề tài 12. Mục tiêu nghiên cứu: 2 3. Phương pháp nghiên cứu 24. Phạm vi nghiên cứu 25. Kết cấu của đề tài 2CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG1.1 Những vấn đề chung của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương1.1.1 Khái niệm tiền lương: 31.1.2 Quỹ lương 41.1.3 Yêu cầu: 41.1.3.1 Định mức lao động: 41.1.3.2 Các hình thức tiền lương 51.1.3.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian: 51.1.3.2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm: 51.1.3.3 Trả lương làm ngoài giờ: 61.1.3.4 Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH): 71.1.3.5 Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) 71.1.3.6 Quỹ kinh phí công đoàn (KPCĐ): 71.1.3.7 Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 71.1.4 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 81.2 Kế toán các khoản trích theo lương: 81.2.1 Những chứng từ ban đầu, sổ sách sử dụng 81.2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ: 1.2.3 Phương pháp hạch toán kế toán các khoản trích theo lương: 1.2.3.1 Hạch toán chi tiết 1.2.3.2 Hạch toán tổng hợp kế toán các khoản trích theo lương : 1.3 Kế toán tiền lương: 1.3.1 Chứng từ từ ban đầu, sổ sách sử dụng: 1.3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương: 1.3.3.2 Hạch toán tổng hợp: CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CT TNHH TM & DV BẢO THÀNH 2.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty : 2.2 Nhiệm vụ và quy mô sản xuất : 2.2.1 Mục đích và chức năng hoạt động : 2.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty: 2.2.3 Quy mô của công ty: 2.3.2 Nhiệm vụ chức năng của các phòng ban: 2.4 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 2.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty: 2.4.2 Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận: 2.4.3 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty : 2.4.4 Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp : CHƯƠNNG III:THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV BẢO THÀNH3.1 Phương pháp trả lương tại công ty: 3.1.1Quy chế trả lương,trả thưởng tại công ty: 3.1.2 Yêu cầu: 3.1.2.1 Tổ xét lương: 3.1.2.2 Hình thức trả lương của Công ty: 3.1.3 Phương pháp tính lương 3.1.3.1 Nguyên tắc tính lương khối văn phòng: 3.1.3.2 Nguyên tắc tính lương cho đội xe: 3.1.3.3.Nguyên tắc tính lương cho tổ bảo vệ - rửa xe 3.1.3.4 Một số quy định khác khi tính lương 3.1.3.5 Nội Dung Trích Lập Về BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN: 3.1.3.6 Phương pháp hình thành 3.1.3.7 Thời gian trích lập trong công ty: 3.1.4 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 3.2 Các khoản trích theo lương 3.2.1 Chứng từ ban đầu, sổ sách sử dụng: 3.2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ: 3.2.3 Tài khoản sử dụng: 3.3 Kế toán tiền lương: 3.3.1 Chứng từ ban đầu, sổ sách sử dụng: 3.3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ: 3.3.3 Tài khoản sử dụng: 3.3.4 Phân tích số liệu tháng 11 năm 2009 tại Công ty 3.4 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 02/2010: 3.4.1 Hạch toán chi tiết: 3.4.2 Hạch toán tổng hợp: 3.5 Nhận xét 3.5.1 Nhận xét chung: 3.5.2 Ưu điểm: 3.5.3 Nhược điểm: 3.5.4 Kiến nghị

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Sự cần thiết cùa đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu: 2

3. Phương pháp nghiên cứu 2

4. Phạm vi nghiên cứu 2

5. Kết cấu của đề tài 2

CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1.1 Những vấn đề chung của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1.1.1 Khái niệm tiền lương: 3

1.1.2 Quỹ lương 4

1.1.3 Yêu cầu: 4

1.1.3.1 Định mức lao động: 4

1.1.3.2 Các hình thức tiền lương 5

1.1.3.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian: 5

1.1.3.2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm: 5

1.1.3.3 Trả lương làm ngoài giờ: 6

1.1.3.4 Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH): 7

1.1.3.5 Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) 7

1.1.3.6 Quỹ kinh phí công đoàn (KPCĐ): 7

1.1.3.7 Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 7

1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 8

1.2 Kế toán các khoản trích theo lương: 8

1.2.1 Những chứng từ ban đầu, sổ sách sử dụng 8

1.2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ:

1.2.3 Phương pháp hạch toán kế toán các khoản trích theo lương:

1.2.3.1 Hạch toán chi tiết

1.2.3.2 Hạch toán tổng hợp kế toán các khoản trích theo lương :

1.3 Kế toán tiền lương:

1.3.1 Chứng từ từ ban đầu, sổ sách sử dụng:

1.3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương:

1.3.3.2 Hạch toán tổng hợp:

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CT TNHH TM & DV BẢO THÀNH

2.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty :

2.2 Nhiệm vụ và quy mô sản xuất :

2.2.1 Mục đích và chức năng hoạt động :

2.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty:

2.2.3 Quy mô của công ty:

2.3.2 Nhiệm vụ chức năng của các phòng ban:

2.4 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty:

2.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty:

2.4.2 Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận:

2.4.3 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty :

2.4.4 Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp :

CHƯƠNNG III:THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV BẢO THÀNH

3.1 Phương pháp trả lương tại công ty:

3.1.1Quy chế trả lương,trả thưởng tại công ty:

3.1.2 Yêu cầu:

3.1.2.1 Tổ xét lương:

3.1.2.2 Hình thức trả lương của Công ty:

3.1.3 Phương pháp tính lương

3.1.3.1 Nguyên tắc tính lương khối văn phòng:

3.1.3.2 Nguyên tắc tính lương cho đội xe:

3.1.3.3.Nguyên tắc tính lương cho tổ bảo vệ - rửa xe

3.1.3.4 Một số quy định khác khi tính lương

3.1.3.5 Nội Dung Trích Lập Về BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN:

3.1.3.6 Phương pháp hình thành

3.1.3.7 Thời gian trích lập trong công ty:

3.1.4 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

3.2 Các khoản trích theo lương

3.2.1 Chứng từ ban đầu, sổ sách sử dụng:

3.2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ:

3.2.3 Tài khoản sử dụng:

3.3 Kế toán tiền lương:

3.3.1 Chứng từ ban đầu, sổ sách sử dụng:

3.3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ:

3.3.3 Tài khoản sử dụng:

3.3.4 Phân tích số liệu tháng 11 năm 2009 tại Công ty

3.4 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 02/2010:

3.4.1 Hạch toán chi tiết:

3.4.2 Hạch toán tổng hợp:

3.5 Nhận xét

3.5.1 Nhận xét chung:

3.5.2 Ưu điểm:

3.5.3 Nhược điểm:

3.5.4 Kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY