Khóa luận Thiết kế hệ thống trang web bán hàng và hỗ trợ khách hàng chọn sản phẩm

Mục lục Lời cảm ơn . i Danh mục các hình. ii Danh mục các bảng . iii Mục lục .iv Chương 1 Giới thiệu .1 1.1 Tổng quan .1 1.2 Vấn đề đặt ra .1 1.3 Mục tiêu của luận văn .2 1.4 Bốcục của luận văn .2 Chương 2 Hệhỗtrợra quyết định .4 2.1 Thếnào là ra quyết định.4 2.2 Quá trình ra quyết định .4 2.2.1 Phân loại quyết định.4 2.2.2 Các giai đoạn của quá trình ra quyết định.4 2.3 Hệhỗtrợra quyết định .5 2.3.1 Khái niệm Hệhỗtrợra quyết định .5 2.3.2 Các thành phần của Hệhỗtrợra quyết định.6 2.3.3 Mô hình ra quyết định.7 2.3.4 Phân loại Hệhỗtrợra quyết định .8 2.4 Tìm kiếm và đánh giá các lựa chọn một phần rất quan trọng trong hỗtrợra quyết định 10 Chương 3 Mua hàng qua mạng và sựcần thiết của hỗtrợra quyết định .11 3.1 Internet đem đến một phương thức mua bán mới .11 3.2 Khảo sát thực trạng mua bán qua mạng.11 3.3 So sánh giữa phương thức mua hàng truyền thống và mua qua mạng .12 3.3.1 Các bước cơbản đểtiến hành một giao dịch mua hàng .12 3.3.2 Các điểm thuận lợi và không thuận lợi trong phương thức mua bán truyền thống3.3.3 Các điểm thuận lợi và không thuận lợi trong phương thức mua bán qua mạng 13 3.4 Khảo sát các trang web bán hàng và sựhỗtrợkhách hàng của chúng .13 3.4.1 Khảo sát một sốhệhỗtrợra quyết định trong E-Commerce .14 3.4.2 Bảng tóm tắt và so sánh .22 3.5 Các tiện ích mà một trang web bán hàng cần cung cấp đểcó thểHỗtrợkhách hàng tốt hơn .22 Chương 4 Sửdụng giải thuật di truyền đểgiải quyết bài toán hỗtrợchọn sản phẩm khi mua hàng qua mạng .24 4.1 Giới thiệu .24 4.2 Các khó khăn khi xây dựng một module hỗtrợkhách hàng chọn sản phẩm .24 4.3 Vấn đề“đa mục tiêu” khi chọn sản phẩm.25 4.4 Cách tiếp cận đểgiải bài toán “Tối ưu đa mục tiêu” khi chọn sản phẩm .25 4.5 Chuyển bài toán chọn sản phẩm thành bài toán tối ưu đa mục tiêu.26 4.5.1 Lời giải cho bài toán .26 4.5.2 Các biến quyết định .26 4.5.3 Các ràng buộc .26 4.5.4 Các mục tiêu .27 4.5.5 Hướng đến một lời giải “tối ưu” .28 4.5.6 Các cải tiến đểphù hợp với bài toán.31 Chương 5 Phân tích và thiết kếwebsite bán điện thoại di động có hỗtrợngười mua chọn sản phẩm .355.1 Phân tích.35 5.1.1 Mô hình Usecase.35 5.1.2 Mô tảcác Actor.35 5.1.3 Mô tảcác Usecase.35 5.2 Thiết kế.41 5.2.1 Thiết kếhệthống .41 5.2.2 Thiết kếcơsởdữliệu.42 5.2.3 Thiết kếcác lớp đối tượng .45 Chương 6 Cài đặt .55 6.1 Môi trường phát triển ứng dụng.55 6.2 Cài đặt chương trình .55 6.3 Một sốmàn hình tiêu biểu .56 Chương 7 Kết luận và hướng phát triển.60 7.1 Kết luận.60 7.2 Hướng phát triển .61 Phụlục A Bài toán tối ưu đa mục tiêu .62 Phụlục B Thuật giải di truyền.68 Tài liệu tham khảo .71

Mục lục

Lời cảm ơn . i

Danh mục các hình. ii

Danh mục các bảng . iii

Mục lục .iv

Chương 1 Giới thiệu .1

1.1 Tổng quan .1

1.2 Vấn đề đặt ra .1

1.3 Mục tiêu của luận văn .2

1.4 Bốcục của luận văn .2

Chương 2 Hệhỗtrợra quyết định .4

2.1 Thếnào là ra quyết định.4

2.2 Quá trình ra quyết định .4

2.2.1 Phân loại quyết định.4

2.2.2 Các giai đoạn của quá trình ra quyết định.4

2.3 Hệhỗtrợra quyết định .5

2.3.1 Khái niệm Hệhỗtrợra quyết định .5

2.3.2 Các thành phần của Hệhỗtrợra quyết định.6

2.3.3 Mô hình ra quyết định.7

2.3.4 Phân loại Hệhỗtrợra quyết định .8

2.4 Tìm kiếm và đánh giá các lựa chọn một phần rất quan trọng trong hỗtrợra quyết

định 10

Chương 3 Mua hàng qua mạng và sựcần thiết của hỗtrợra quyết định .11

3.1 Internet đem đến một phương thức mua bán mới .11

3.2 Khảo sát thực trạng mua bán qua mạng.11

3.3 So sánh giữa phương thức mua hàng truyền thống và mua qua mạng .12

3.3.1 Các bước cơbản đểtiến hành một giao dịch mua hàng .12

3.3.2 Các điểm thuận lợi và không thuận lợi trong phương thức mua bán truyền thống

3.3.3 Các điểm thuận lợi và không thuận lợi trong phương thức mua bán qua mạng 13

3.4 Khảo sát các trang web bán hàng và sựhỗtrợkhách hàng của chúng .13

3.4.1 Khảo sát một sốhệhỗtrợra quyết định trong E-Commerce .14

3.4.2 Bảng tóm tắt và so sánh .22

3.5 Các tiện ích mà một trang web bán hàng cần cung cấp đểcó thểHỗtrợkhách

hàng tốt hơn .22

Chương 4 Sửdụng giải thuật di truyền đểgiải quyết bài toán hỗtrợchọn sản phẩm khi

mua hàng qua mạng .24

4.1 Giới thiệu .24

4.2 Các khó khăn khi xây dựng một module hỗtrợkhách hàng chọn sản phẩm .24

4.3 Vấn đề“đa mục tiêu” khi chọn sản phẩm.25

4.4 Cách tiếp cận đểgiải bài toán “Tối ưu đa mục tiêu” khi chọn sản phẩm .25

4.5 Chuyển bài toán chọn sản phẩm thành bài toán tối ưu đa mục tiêu.26

4.5.1 Lời giải cho bài toán .26

4.5.2 Các biến quyết định .26

4.5.3 Các ràng buộc .26

4.5.4 Các mục tiêu .27

4.5.5 Hướng đến một lời giải “tối ưu” .28

4.5.6 Các cải tiến đểphù hợp với bài toán.31

Chương 5 Phân tích và thiết kếwebsite bán điện thoại di động có hỗtrợngười mua chọn

sản phẩm .35

5.1 Phân tích.35

5.1.1 Mô hình Usecase.35

5.1.2 Mô tảcác Actor.35

5.1.3 Mô tảcác Usecase.35

5.2 Thiết kế.41

5.2.1 Thiết kếhệthống .41

5.2.2 Thiết kếcơsởdữliệu.42

5.2.3 Thiết kếcác lớp đối tượng .45

Chương 6 Cài đặt .55

6.1 Môi trường phát triển ứng dụng.55

6.2 Cài đặt chương trình .55

6.3 Một sốmàn hình tiêu biểu .56

Chương 7 Kết luận và hướng phát triển.60

7.1 Kết luận.60

7.2 Hướng phát triển .61

Phụlục A Bài toán tối ưu đa mục tiêu .62

Phụlục B Thuật giải di truyền.68

Tài liệu tham khảo .71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY