Khóa luận Thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang

MỤC LỤC Trang Mục lục . i Những từ viết tắt . iv Danh mục các bảng biểu . vi Lời mở đầu . 1 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1.1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 41.1.1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng . 4 1.1.2. Ý nghĩa của dự án đầu tư xây dựng khả thi . 5 1.1.3. Vai trò của đầu tư xây dựng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội . 5 1.1.4. Chu kỳ của một dự án đầu tư xây dựng . 6 1.2. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 8 1.2.1. Khái quát chung và mục đích thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 8 1.2.1.1. Khái quát chung . 8 1.2.1.2. Mục đích thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 9 1.2.2. Vai trò và ý nghĩa của thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 9 1.2.2.1. Vai trò của thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 9 1.2.2.2. Ý nghĩa của thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 10 1.2.3. Căn cứ thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 10 1.2.4. Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 12 1.2.4.1. Thẩm định tính hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng . 12 1.2.4.2. Thẩm định tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng . 12 1.2.4.3. Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng . 13 1.2.5. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 13 1.2.5.1. Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu . 13 1.2.5.2. Phương pháp thẩm định các khía cạnh kỹ thuật . 14 1.2.5.3. Phương pháp thẩm định các khía cạnh tài chính . 16 1.2.5.4. Phương pháp phân tích so sánh các chỉ tiêu kinh tế xã hội . 24 1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 24 1.2.6.1. Nhân tố chủ quan . 24 1.2.6.2. Nhân tố khách quan . 26 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH KIÊN GIANG 2.1. GIỚI THIỆU VỀ SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH KIÊN GIANG . 27 2.1.1. Thông tin liên hệ và Chức năng hoạt động . 27 2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn . 27 2.1.3. Cơ cấu tổ chức . 29 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH KIÊN GIANG . 32 2.2.1. Căn cứ thực tiễn tiến hành thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 33 2.2.1.1. Đề xuất phê duyệt và cấp phép dự án đầu tư xây dựng . 33 2.2.1.2. Các pháp lý để tiến hành thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 34 2.2.1.3. Các quy phạm, tiêu chuẩn và các định mức kinh tế - kỹ thuật . 36 2.2.1.4. Các quy ước và thông lệ quốc tế . 36 2.2.1.5. Quy trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 37 2.2.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 38 2.2.2.1. Thẩm định tính hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng . 38 2.2.2.2. Thẩm định tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng . 47 2.2.2.3. Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng . 51 2.2.2.4. Phê duyệt, cấp phép dự án đầu tư xây dựng . 53 2.2.2.5. . Ghi nhập, và tổ chức báo cáo về giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng . . 54 2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 57 2.3.1. Những kết quả đạt được . 57 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân . 58 2.3.2.1. Những hạn chế . 58 2.3.2.2. Những nguyên nhân . 59 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH KIÊN GIANG 3.1. CƠ SỞ ĐỂ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP . 64 3.1.1.Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang thời kỳ đến năm 2020 . 64 3.1.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội . 643.1.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội . 64 3.1.1.3. Định hướng thu hút đầu tư vào Kiên Giang . 66 3.2.1. Định hướng công tác thẩm định dự án đầu tư . 67 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ - KIÊN GIANG . 68 3.2.1. Giải pháp về thu nhập và xử lý thông tin . 68 3.2.2. Giải pháp về phương pháp thẩm định dự án đầu tư . 703.2.3. Giải pháp về chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư . 733.2.4. Giải pháp về nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước . 74KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC - CÁC BẢNG TÍNH TOÁN

MỤC LỤC

Trang

Mục lục . i

Những từ viết tắt . iv

Danh mục các bảng biểu . vi

Lời mở đầu . 1

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 4

1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng . 4

1.1.2. Ý nghĩa của dự án đầu tư xây dựng khả thi . 5

1.1.3. Vai trò của đầu tư xây dựng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội . 5

1.1.4. Chu kỳ của một dự án đầu tư xây dựng . 6

1.2. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 8

1.2.1. Khái quát chung và mục đích thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 8

1.2.1.1. Khái quát chung . 8

1.2.1.2. Mục đích thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 9

1.2.2. Vai trò và ý nghĩa của thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 9

1.2.2.1. Vai trò của thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 9

1.2.2.2. Ý nghĩa của thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 10

1.2.3. Căn cứ thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 10

1.2.4. Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 12

1.2.4.1. Thẩm định tính hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng . 12

1.2.4.2. Thẩm định tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng . 12

1.2.4.3. Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng . 13

1.2.5. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 13

1.2.5.1. Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu . 13

1.2.5.2. Phương pháp thẩm định các khía cạnh kỹ thuật . 14

1.2.5.3. Phương pháp thẩm định các khía cạnh tài chính . 16

1.2.5.4. Phương pháp phân tích so sánh các chỉ tiêu kinh tế xã hội . 24

1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 24

1.2.6.1. Nhân tố chủ quan . 24

1.2.6.2. Nhân tố khách quan . 26

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH KIÊN GIANG

2.1. GIỚI THIỆU VỀ SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH KIÊN GIANG . 27

2.1.1. Thông tin liên hệ và Chức năng hoạt động . 27

2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn . 27

2.1.3. Cơ cấu tổ chức . 29

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH KIÊN GIANG . 32

2.2.1. Căn cứ thực tiễn tiến hành thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 33

2.2.1.1. Đề xuất phê duyệt và cấp phép dự án đầu tư xây dựng . 33

2.2.1.2. Các pháp lý để tiến hành thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 34

2.2.1.3. Các quy phạm, tiêu chuẩn và các định mức kinh tế - kỹ thuật . 36

2.2.1.4. Các quy ước và thông lệ quốc tế . 36

2.2.1.5. Quy trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 37

2.2.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng . 38

2.2.2.1. Thẩm định tính hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng . 38

2.2.2.2. Thẩm định tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng . 47

2.2.2.3. Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng . 51

2.2.2.4. Phê duyệt, cấp phép dự án đầu tư xây dựng . 53

2.2.2.5. . Ghi nhập, và tổ chức báo cáo về giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng . . 54

2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 57

2.3.1. Những kết quả đạt được . 57

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân . 58

2.3.2.1. Những hạn chế . 58

2.3.2.2. Những nguyên nhân . 59

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM

ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH KIÊN GIANG

3.1. CƠ SỞ ĐỂ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP . 64

3.1.1.Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang thời kỳ đến năm 2020 . 64

3.1.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội . 64

3.1.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội . 64

3.1.1.3. Định hướng thu hút đầu tư vào Kiên Giang . 66

3.2.1. Định hướng công tác thẩm định dự án đầu tư . 67

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ - KIÊN GIANG . 68

3.2.1. Giải pháp về thu nhập và xử lý thông tin . 68

3.2.2. Giải pháp về phương pháp thẩm định dự án đầu tư . 70

3.2.3. Giải pháp về chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư . 73

3.2.4. Giải pháp về nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước . 74

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC - CÁC BẢNG TÍNH TOÁN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY