Khóa luận Tạo động lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty cổ phần Thế Giới Số Trần Anh

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU 41. Lý do chọn đề tài. 42. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 53. Mục tiêu nghiên cứu. 54. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 55. Vấn đề nghiên cứu. 66. Phương pháp nghiên cứu. 67. Kết cấu của Khoá luận. 6CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG 71.1. Động lực và các yếu tố tạo động lực. 71.1.1. Động lực và vấn đề tạo động lực cho người lao động. 71.1.2. Các yếu tố tạo động lực. 81.1.2.1 Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động. 81.1.2.2 Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động. 91.2. Một số học thuyết về tạo động lực. 101.2.1. Các học thuyết về nhu cầu. 101.2.1.1. Thuyết phân cấp các nhu cầu của Abraham Maslow. 101.2.1.2. Học thuyết E.R.G ( Existance, Relatedness, Growth) của Clayton Alderfer. 131.2.1.3. Học thuyết về động cơ thúc đẩy theo nhu cầu của David Mc Clelland. 131.2.2. Học thuyết về sự tăng cường tích cực của B.F.Skinner. 151.2.3. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom. 151.2.4. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adams. 161.2.5. Học thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg. 161.3. Phương hướng và biện pháp tạo động lực. 201.3.1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên. 201.3.2. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ. 201.3.3. Kích thích lao động. 351.4. Khuyến khích vật chất và tinh thần. 211.4.1.Khuyến khích vật chất: 211.4.1.1. Sử dụng tiền công ( lương ) là hình thức cơ bản để kích thích vật chất đối với người lao động. 211.4.1.2. Sử dụng hợp lý các hình thức tiền thưởng để khuyến khích thành tích lao động. 231.4.2.Khuyến khích tinh thần: 251.5. Sự cần thiết của vấn đề tạo đông lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 25CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA CÔNG TÁC KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN TẠI CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 272.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty và những đặc điểm sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến vấn đề tạo động lực cho người lao động. 272.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 272.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 292.1.3. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến vấn đề tạo động lực. 312.1.3.1. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 322.1.3.2. Đặc điểm công nghệ sản phẩm. 352.1.3.3. Đặc điểm về lao động của Công ty. 352.1.3.4. Các đặc điểm khác của Công ty. 382.2. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tạo động lực thông qua khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 402.2.1. Tạo động lực nói chung 402.2.2. Những biện pháp, chương trình về khuyến khích vật chất và tinh thần mà Công ty đã áp dụng 412.2.2.1. Khuyến khích vật chất 412.2.2.2. Khuyến khích về mặt tinh thần 502.2.2.3. Nhận xét và đánh giá 52Chương III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA CÔNG TÁC KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN TẠI CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 543.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 543.1.1. Phương hướng phát triển kinh doanh. 543.1.2. Phương hướng về công tác lao động tiền lương tại Công ty. 563.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao tạo động lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 573.2.1. Hoàn thiện các hoạt động quản trị nhân lực và tổ chức phục vụ nơi làm việc tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 573.2.1.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc 573.2.1.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 633.2.2. Hoàn thiện công tác khuyến khích lao động tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 683.2.2.1 Cơ cấu lương và hoàn thiện cách tính lương: 683.2.2.2. Đối với tiền thưởng: 713.2.2.3. Đối với các chương trình phúc lợi và dịch vụ: 753.2.2.4. Cải thiện mối quan hệ giữa người với người và chăm lo đời sống cho công nhân viên: 763.2.3. Kiến nghị 773.2.3.1. Với tổ chức Công đoàn 773.2.3.2. Với bộ máy lao động quản lý 77KẾT LUẬN 78

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

1. Lý do chọn đề tài. 4

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 5

3. Mục tiêu nghiên cứu. 5

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 5

5. Vấn đề nghiên cứu. 6

6. Phương pháp nghiên cứu. 6

7. Kết cấu của Khoá luận. 6

CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG 7

1.1. Động lực và các yếu tố tạo động lực. 7

1.1.1. Động lực và vấn đề tạo động lực cho người lao động. 7

1.1.2. Các yếu tố tạo động lực. 8

1.1.2.1 Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động. 8

1.1.2.2 Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động. 9

1.2. Một số học thuyết về tạo động lực. 10

1.2.1. Các học thuyết về nhu cầu. 10

1.2.1.1. Thuyết phân cấp các nhu cầu của Abraham Maslow. 10

1.2.1.2. Học thuyết E.R.G ( Existance, Relatedness, Growth) của Clayton Alderfer. 13

1.2.1.3. Học thuyết về động cơ thúc đẩy theo nhu cầu của David Mc Clelland. 13

1.2.2. Học thuyết về sự tăng cường tích cực của B.F.Skinner. 15

1.2.3. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom. 15

1.2.4. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adams. 16

1.2.5. Học thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg. 16

1.3. Phương hướng và biện pháp tạo động lực. 20

1.3.1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên. 20

1.3.2. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ. 20

1.3.3. Kích thích lao động. 35

1.4. Khuyến khích vật chất và tinh thần. 21

1.4.1.Khuyến khích vật chất: 21

1.4.1.1. Sử dụng tiền công ( lương ) là hình thức cơ bản để kích thích vật chất đối với người lao động. 21

1.4.1.2. Sử dụng hợp lý các hình thức tiền thưởng để khuyến khích thành tích lao động. 23

1.4.2.Khuyến khích tinh thần: 25

1.5. Sự cần thiết của vấn đề tạo đông lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 25

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA CÔNG TÁC KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN TẠI CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 27

2.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty và những đặc điểm sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến vấn đề tạo động lực cho người lao động. 27

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27

2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 29

2.1.3. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến vấn đề tạo động lực. 31

2.1.3.1. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 32

2.1.3.2. Đặc điểm công nghệ sản phẩm. 35

2.1.3.3. Đặc điểm về lao động của Công ty. 35

2.1.3.4. Các đặc điểm khác của Công ty. 38

2.2. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tạo động lực thông qua khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 40

2.2.1. Tạo động lực nói chung 40

2.2.2. Những biện pháp, chương trình về khuyến khích vật chất và tinh thần mà Công ty đã áp dụng 41

2.2.2.1. Khuyến khích vật chất 41

2.2.2.2. Khuyến khích về mặt tinh thần 50

2.2.2.3. Nhận xét và đánh giá 52

Chương III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA CÔNG TÁC KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN TẠI CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 54

3.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 54

3.1.1. Phương hướng phát triển kinh doanh. 54

3.1.2. Phương hướng về công tác lao động tiền lương tại Công ty. 56

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao tạo động lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 57

3.2.1. Hoàn thiện các hoạt động quản trị nhân lực và tổ chức phục vụ nơi làm việc tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 57

3.2.1.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc 57

3.2.1.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 63

3.2.2. Hoàn thiện công tác khuyến khích lao động tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 68

3.2.2.1 Cơ cấu lương và hoàn thiện cách tính lương: 68

3.2.2.2. Đối với tiền thưởng: 71

3.2.2.3. Đối với các chương trình phúc lợi và dịch vụ: 75

3.2.2.4. Cải thiện mối quan hệ giữa người với người và chăm lo đời sống cho công nhân viên: 76

3.2.3. Kiến nghị 77

3.2.3.1. Với tổ chức Công đoàn 77

3.2.3.2. Với bộ máy lao động quản lý 77

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY