Khóa luận Tác động của hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đến dịch vụ tài chính kế toán tại Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – HOA KỲ 6

I. Vài nét về quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 6

1. Vài nét về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 6

2. Sự cần thiết phải có Hiệp định thương mại song phương 7

II. Kết cấu Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và những nội dung chính 10

1. Kết cấu Hiệp định 10

2. Khái quát một số nội dung chính 11

III. Những nội dung của Hiệp định liên quan đến dịch vụ tài chính

kế toán. 15

1. Đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 15

2. Đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế 16

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

VIỆT NAM - HOA KỲ ĐẾN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 21

I. Khuôn khổ phân tích tác động 21

1. Sự cần thiết phải xây dựng khuôn khổ phân tích tác động 21

2. Nội dung phân loại các khu vực chịu tác động 21

II. Hiện trạng các dịch vụ bảo hiểm, kiểm toán kế toán và tư vấn thuế

ở Việt Nam 22

1. Đối với dịch vụ bảo hiểm 22

1.1. Sơ lược về quá trình hình thành hệ thống pháp luật đối với ngành bảo hiểm ở Việt Nam và nội dung cơ bản của hệ thống văn bản pháp quy. 22

1.2. Kết cấu thị trường bảo hiểm theo thành phần kinh tế 27

1.3. Trình độ phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam 31

1.4. Quan điểm mở cửa và triển vọng phát triển của thị trường

bảo hiểm. 33

2. Dịch vụ kiểm toán và tư vấn thuế 36

2.1. Quá trình hình thành của ngành và một số văn bản pháp luật,

chính sách điều chỉnh hoạt động của ngành 38

2.2. Tổng quan dịch vụ kiểm toán kế toán và tư vấn thuế 39

2.3. Phạm vi và quy mô của thị trường kiểm toán Việt Nam. 41

2.4. Đánh giá sơ bộ và quan điểm về hội nhập thị trường dịch vụ

kiểm toán kế toán. 44

III. Đánh giá tác động của Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đối với từng lĩnh vực nghiên cứu 46

1. Đối với dịch vụ bảo hiểm 46

1.1. Tác động của các cam kết bảo hiểm trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đối với hệ thống pháp lý và công tác quản lý

Nhà nước 46

1.2. Tác động của cam kết bảo hiểm trong Hiệp định thương mại

Việt Nam - Hoa Kỳ đối với thị trường bảo hiểm 51

2. Đối với dịch vụ kiểm toán kế toán và tư vấn thuế 57

2.1. Tác động đối với khuôn khổ hệ thống pháp luật, chính sách điều chỉnh và hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán kế toán và tư vấn thuế. 57

2.2. Tác động tới thị trường 59

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TUÂN THỦ CÁC CAM KẾT TRONG HIỆP ĐỊNH 68

I. Giải pháp đối với dịch vụ bảo hiểm 68

1. Giải pháp và khuyến nghị việc điều chỉnh hệ thống văn bản pháp quy quản lý ngành bảo hiểm 68

1.1. Áp dụng song phương hay đa phương ? 68

1.2. Quy định thận trọng 70

1.3. Tăng cường hệ thống bảo vệ khách hàng 70

2. Giải pháp và khuyến nghị đối với chính sách hỗ trợ ngành và công tác quản lý bảo hiểm. 70

2.1. Tăng cường hệ thống hỗ trợ của Nhà nước cho sự phát triển của thị trường 70

2.2. Khuyến nghị đối với công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm 71

3. Giải pháp từ phía doanh nghiệp bảo hiểm 72

II. Giải pháp đối với dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế 73

1. Những khuyến nghị sửa đổi hệ thống khuôn khổ pháp lý nhằm điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm toán kế toán 73

2. Các giải pháp về phía các tổ chức kiểm toán độc lập 84

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY