Khóa luận Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội

MỤC LỤC  LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương 1 VÀI NÉT VỀ NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC VÀ VAI TRÒ CỦA NGUỒN VỐN NÀY ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 3 1.1 Tổng quan về nguồn vốn ODA 3 1.1.1 Khái niệm, bản chất và phân loại ODA 3 1.1.2 Nguồn gốc lịch sử của ODA 7 1.2 Vài nét về cộng đồng các nhà tài trợ 7 1.2.1 Cộng đồng các nhà tài trợ 7 1.2.2 Mục đích của các nhà tài trợ 10 1.2.3 Sự phân bố ODA trên thế giới 12 1.2.4 Những ưu đãi của ODA 13 1.3 Vai trò của ODA trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 13 1.3.1 Đặc điểm của đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật 13 1.3.2 Vai trò của đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật 16 1.4 Bài học sử dụng ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các nước 18 1.4.1 Bài học thành công 18 1.4.2 Bài học thất bại 19 Chương 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN ODA CHO PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI 21 2.1 Tổng quan về ODA ở Việt Nam 21 2.1.1 ODA phân bổ theo ngành 21 2.1.2 ODA phân bổ theo loại hình 22 2.1.3 ODA phân bổ theo đối tác tài trợ 23 2.2 Sự cần thiết phải sử dụng vốn ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 24 2.2.1 Sự cần thiết phải đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 24 2.2.2 Sự cần thiết phải sử dụng vốn ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 31 2.3 Vốn ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội qua các năm 32 2.3.1 Thực trạng sử dụng vốn ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội xét theo lĩnh vực 35 2.3.2 Thực trạng sử dụng vốn ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội xét theo đối tác 47 2.3.3 Thực trạng sử dụng vốn ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội xét theo vùng lãnh thổ 50 2.4 Qui trình vận động của các dự án ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 55 2.4.1 Vận động ODA 55 2.4.2 Xây dựng danh mục các chương trình, dự án và trình duyệt 56 2.4.3 Chuẩn bị hồ sơ dự án 56 2.4.4 Thẩm định dự án 56 2.4.5 Ký kết các điều ước quốc tế 56 2.4.6 Triển khai dự án 56 2.4.7 Theo dõi, đánh giá dự án 56 2.5 Đánh giá công tác thu hút và sử dụng vốn ODA phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 59 2.5.1 Những thành tựu trong quá trình sử dụng vốn ODA phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 59 2.5.2 Những tồn tại và khó khăn 62 2.5.3 Đánh giá hiệu quả chung của các dự án ODA cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 66 Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN ODA CHO PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI 68 3.1 Mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đến năm 2020 68 3.1.1 Mục tiêu 68 3.1.2 Phương hướng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đến năm 2020 69 3.2 Triển vọng thu hút vốn ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội trong những năm tới 73 3.3 Một số giải pháp thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay và tài trợ quốc tế cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 74 3.3.1 Giải pháp ở tầm vĩ mô 74 3.3.2 Giải pháp ở tầm vi mô 81 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1 VÀI NÉT VỀ NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC VÀ VAI TRÒ CỦA NGUỒN VỐN NÀY ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 3

1.1 Tổng quan về nguồn vốn ODA 3

1.1.1 Khái niệm, bản chất và phân loại ODA 3

1.1.2 Nguồn gốc lịch sử của ODA 7

1.2 Vài nét về cộng đồng các nhà tài trợ 7

1.2.1 Cộng đồng các nhà tài trợ 7

1.2.2 Mục đích của các nhà tài trợ 10

1.2.3 Sự phân bố ODA trên thế giới 12

1.2.4 Những ưu đãi của ODA 13

1.3 Vai trò của ODA trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 13

1.3.1 Đặc điểm của đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật 13

1.3.2 Vai trò của đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật 16

1.4 Bài học sử dụng ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các nước 18

1.4.1 Bài học thành công 18

1.4.2 Bài học thất bại 19

Chương 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN ODA CHO PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI 21

2.1 Tổng quan về ODA ở Việt Nam 21

2.1.1 ODA phân bổ theo ngành 21

2.1.2 ODA phân bổ theo loại hình 22

2.1.3 ODA phân bổ theo đối tác tài trợ 23

2.2 Sự cần thiết phải sử dụng vốn ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 24

2.2.1 Sự cần thiết phải đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 24

2.2.2 Sự cần thiết phải sử dụng vốn ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 31

2.3 Vốn ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội qua các năm 32

2.3.1 Thực trạng sử dụng vốn ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội xét theo lĩnh vực 35

2.3.2 Thực trạng sử dụng vốn ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội xét theo đối tác 47

2.3.3 Thực trạng sử dụng vốn ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội xét theo vùng lãnh thổ 50

2.4 Qui trình vận động của các dự án ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 55

2.4.1 Vận động ODA 55

2.4.2 Xây dựng danh mục các chương trình, dự án và trình duyệt 56

2.4.3 Chuẩn bị hồ sơ dự án 56

2.4.4 Thẩm định dự án 56

2.4.5 Ký kết các điều ước quốc tế 56

2.4.6 Triển khai dự án 56

2.4.7 Theo dõi, đánh giá dự án 56

2.5 Đánh giá công tác thu hút và sử dụng vốn ODA phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 59

2.5.1 Những thành tựu trong quá trình sử dụng vốn ODA phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 59

2.5.2 Những tồn tại và khó khăn 62

2.5.3 Đánh giá hiệu quả chung của các dự án ODA cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 66

Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN ODA CHO PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI 68

3.1 Mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đến năm 2020 68

3.1.1 Mục tiêu 68

3.1.2 Phương hướng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đến năm 2020 69

3.2 Triển vọng thu hút vốn ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội trong những năm tới 73

3.3 Một số giải pháp thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay và tài trợ quốc tế cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội 74

3.3.1 Giải pháp ở tầm vĩ mô 74

3.3.2 Giải pháp ở tầm vi mô 81

KẾT LUẬN 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY