Khóa luận Quản trị nhân sự tại nhà máy may 3 công ty cổ phần may Việt Thắng và một số giải pháp

MỤC LỤC TrangLời mở đầuChương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ1.1 Khái quát về quản trị nguồn nhân lực1.1.1. Các khái niệm về quản trị nguồn nhân lực1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực1.2 Khái niện về tiền lương và các khoản trích theo lương 1.2.1 Khái niện về tiền lương1.2.2 Các khoản trích theo lương1.3 Nội dung của quản trị nhân sự1.2.1 Phân tích công việc 1.2.2 Tuyển dụng nhân sự 1.2.3 Đào tạo và phát triển nhân sự1.2.4 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự1.3.2 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự        Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NHÀ MÁY MAY 3 – CTY CP MAY VIỆT THẮNG 2.1 Tổng quan về công ty CP May Việt Thắng 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động2.1.2.1 Chức năng hoạt động2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động2.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý nhà Máy May 32.1.3.1 Cơ cấu tổ chức nhà Máy May 32.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban của nhà máy May 32.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 - 20102.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của nhà Máy May 32.2.1 Thực trạng quản trị và phân bổ nguồn nhân lực tại nhà Máy May 32.2.2 Cơ cấu nguồn lực theo độ tuổi, trình độ, giới tính và biến động2.2.2.1 Theo độ tuổi, giới tính.2.2.2.2 Theo trình độ chuyên môn2.2.3 Biến động số lượng lao động năm 2008 - 20102.2.4 Quy trình sản xuất và sử dụng nguồn nhân lực2.2.4.1 Quy trình sản xuất của nhà máy May 32.2.4.2 Công tác tuyền dụng nhân sự theo quy trình sản xuất2.2.4.3 Đào tạo nguồn nhân lực 2.2.4.4 Phát triển nguôn nhân lực2.2.4.5 Chính sách động viên, đánh giá nhân viên 2.2.5 Tiền lương và khoản trích theo lương2.2.7 Nhận xét và đánh giá thực trạng quản trị nhân lực của nhà Máy May 3  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP & KIẾN NGHỊ3.1. Định hướng và phát triển của nhà Máy May 3 trong những năm tới3.2 Một số giải pháp 3.2.1 Về công tác quản lý nguồn nhân lực3.2.2 Về công tác tuyển dụng3.2.3 Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.3.2.4 Về các chính sách động viên và đãi ngộ3.2.5 Về môi trường làm việc3.2.6 Về lương và các chính sách khác3.3 Kiến nghịKẾT LUẬN

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.1 Khái quát về quản trị nguồn nhân lực

1.1.1. Các khái niệm về quản trị nguồn nhân lực

1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực

1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực

1.2 Khái niện về tiền lương và các khoản trích theo lương

1.2.1 Khái niện về tiền lương

1.2.2 Các khoản trích theo lương

1.3 Nội dung của quản trị nhân sự

1.2.1 Phân tích công việc

1.2.2 Tuyển dụng nhân sự

1.2.3 Đào tạo và phát triển nhân sự

1.2.4 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công

tác quản trị nhân sự

1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự

1.3.2 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TẠI NHÀ MÁY MAY 3 – CTY CP MAY VIỆT THẮNG

2.1 Tổng quan về công ty CP May Việt Thắng

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động

2.1.2.1 Chức năng hoạt động

2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động

2.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý nhà Máy May 3

2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức nhà Máy May 3

2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban của nhà máy May 3

2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 - 2010

2.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của nhà Máy May 3

2.2.1 Thực trạng quản trị và phân bổ nguồn nhân lực tại nhà Máy May 3

2.2.2 Cơ cấu nguồn lực theo độ tuổi, trình độ, giới tính và biến động

2.2.2.1 Theo độ tuổi, giới tính.

2.2.2.2 Theo trình độ chuyên môn

2.2.3 Biến động số lượng lao động năm 2008 - 2010

2.2.4 Quy trình sản xuất và sử dụng nguồn nhân lực

2.2.4.1 Quy trình sản xuất của nhà máy May 3

2.2.4.2 Công tác tuyền dụng nhân sự theo quy trình sản xuất

2.2.4.3 Đào tạo nguồn nhân lực

2.2.4.4 Phát triển nguôn nhân lực

2.2.4.5 Chính sách động viên, đánh giá nhân viên

2.2.5 Tiền lương và khoản trích theo lương

2.2.7 Nhận xét và đánh giá thực trạng quản trị nhân lực của nhà Máy May 3

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP & KIẾN NGHỊ

3.1. Định hướng và phát triển của nhà Máy May 3 trong những năm tới

3.2 Một số giải pháp

3.2.1 Về công tác quản lý nguồn nhân lực

3.2.2 Về công tác tuyển dụng

3.2.3 Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

3.2.4 Về các chính sách động viên và đãi ngộ

3.2.5 Về môi trường làm việc

3.2.6 Về lương và các chính sách khác

3.3 Kiến nghị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY