Khóa luận Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Singapore: Thực trạng và triển vọng

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 3KHÁI QUÁT VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ KINH TẾ SINGAPORE 3I. VÀI NÉT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI CỦA SINGAPORE 31. Điều kiện địa lý, tự nhiên 31.1. Vị trí địa lý 31.2. Khí hậu 42. Môi trường văn hoá xã hội 42.1. Đặc điểm dân cư 42.2. Đặc điểm ngôn ngữ và tôn giáo 53. Hệ thống chính trị, pháp luật 6II. NỀN KINH TẾ SINGAPORE TRONG NHỮNG NĂM QUA 71. Thành tựu trong phát triển kinh tế của Singapore 71.1. Singapore - trung tâm lọc dầu 81.2. Singapore - trung tâm chế tạo và lắp ráp các đồ điện tử 91.3. Singapore - trung tâm dịch vụ thương mại thế giới 101.4. Singapore - trung tâm dịch vụ hàng hải, cảng biển quốc tế 121.5. Singapore - trung tâm dịch vụ hàng không quốc tế 131.6. Singapore - trung tâm dịch vụ viễn thông 141.7. Singapore - trung tâm tài chính ngân hàng 162. Những thành công, hạn chế và nguyên nhân 17III. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA SINGAPORE ĐỐI VỚI VIỆT NAM 231. So sánh 232. Bài học kinh nghiệm 242.1. Sớm "mở cửa" nền kinh tế, chủ động thực hiện hội nhập 242.2. Chính sách cơ cấu kinh tế hợp lý 262.3. Chính sách thị trường và thương mại 262.4. Chính sách khoa học công nghệ 272.5. Chính sách đào tạo nhân lực 292.6. Chính sách cạnh tranh 30 CHƯƠNG 2 31THỰC TRẠNG QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - SINGAPORE GIAI ĐOẠN 1995-2001 31I. VỊ TRÍ CỦA NỀN KINH TẾ SINGAPORE 311. Vị trí của kinh tế Singapore trong kinh tế thế giới và ASEAN 312. Vị trí của kinh tế Singapore trong quan hệ với Việt Nam 36II. HIỆN TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM - SINGAPORE GIAI ĐOẠN 1995 - 2001 381. Tình hình xuất khẩu từ Việt Nam vào Singapore 391.1. Kim ngạch 391.2. Cơ cấu xuất khẩu 412. Tình hình nhập khẩu 472.1. Kim ngạch nhập khẩu 472.2. Cơ cấu nhập khẩu 493. Đánh giá chung về quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Singapore 53II. HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ TRÊN CÁC LĨNH VỰC KHÁC GIỮA SINGAPORE VÀ VIỆT NAM 581. Hiện trạng đầu tư của Singapore vào Việt Nam 581.1. Hình thức và lĩnh vực đầu tư 611.2. Đánh giá chung về hiện trạng đầu tư của Singapore vào Việt Nam 652. Hợp tác trên các lĩnh vực khác 70 CHƯƠNG 3 72TRIỂN VỌNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - SINGAPORE 72I. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI TRONG QUAN HỆ HAI NƯỚC VIỆT NAM - SINGAPORE 721. Thuận lợi 722. Khó khăn 76II. CÁC BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM - SINGAPORE 791. Các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại 791.1. Hỗ trợ sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản 801.1.1. Thưởng theo kim ngạch xuất khẩu 801.1.2. Ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nông dân 811.1.3. Tiếp tục hạ chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp 821.1.4 Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 821.2. Hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng xuất khẩu 841.2.1. Rà soát để hạ chi phí đầu vào xuống mức hợp lý 841.2.2. Hoàn thiện các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu 851.3. Một số biện pháp thị trường và xúc tiến thương mại 881.3.1. Đẩy mạnh sự ra đời của các sàn giao dịch hàng hoá 881.3.2. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại 882. Chính sách thu hút đầu tư 902.1. Sự ổn định về kinh tế, chính trị xã hội 912.2. Sự mềm dẻo, hấp dẫn của hệ thống chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài 922.3. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng 932.4. Sự phát triển của đội ngũ lao động, của trình độ khoa học, công nghệ và hệ thống doanh nghiệp trong nước 942.5. Sự phát triển của nền hành chính quốc gia và hiệu quả của các dự án FDI đã triển khai 95KẾT LUẬN 98

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

KHÁI QUÁT VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ KINH TẾ SINGAPORE 3

I. VÀI NÉT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI CỦA SINGAPORE 3

1. Điều kiện địa lý, tự nhiên 3

1.1. Vị trí địa lý 3

1.2. Khí hậu 4

2. Môi trường văn hoá xã hội 4

2.1. Đặc điểm dân cư 4

2.2. Đặc điểm ngôn ngữ và tôn giáo 5

3. Hệ thống chính trị, pháp luật 6

II. NỀN KINH TẾ SINGAPORE TRONG NHỮNG NĂM QUA 7

1. Thành tựu trong phát triển kinh tế của Singapore 7

1.1. Singapore - trung tâm lọc dầu 8

1.2. Singapore - trung tâm chế tạo và lắp ráp các đồ điện tử 9

1.3. Singapore - trung tâm dịch vụ thương mại thế giới 10

1.4. Singapore - trung tâm dịch vụ hàng hải, cảng biển quốc tế 12

1.5. Singapore - trung tâm dịch vụ hàng không quốc tế 13

1.6. Singapore - trung tâm dịch vụ viễn thông 14

1.7. Singapore - trung tâm tài chính ngân hàng 16

2. Những thành công, hạn chế và nguyên nhân 17

III. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA SINGAPORE ĐỐI VỚI VIỆT NAM 23

1. So sánh 23

2. Bài học kinh nghiệm 24

2.1. Sớm "mở cửa" nền kinh tế, chủ động thực hiện hội nhập 24

2.2. Chính sách cơ cấu kinh tế hợp lý 26

2.3. Chính sách thị trường và thương mại 26

2.4. Chính sách khoa học công nghệ 27

2.5. Chính sách đào tạo nhân lực 29

2.6. Chính sách cạnh tranh 30

CHƯƠNG 2 31

THỰC TRẠNG QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - SINGAPORE GIAI ĐOẠN 1995-2001 31

I. VỊ TRÍ CỦA NỀN KINH TẾ SINGAPORE 31

1. Vị trí của kinh tế Singapore trong kinh tế thế giới và ASEAN 31

2. Vị trí của kinh tế Singapore trong quan hệ với Việt Nam 36

II. HIỆN TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM - SINGAPORE GIAI ĐOẠN 1995 - 2001 38

1. Tình hình xuất khẩu từ Việt Nam vào Singapore 39

1.1. Kim ngạch 39

1.2. Cơ cấu xuất khẩu 41

2. Tình hình nhập khẩu 47

2.1. Kim ngạch nhập khẩu 47

2.2. Cơ cấu nhập khẩu 49

3. Đánh giá chung về quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Singapore 53

II. HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ TRÊN CÁC LĨNH VỰC KHÁC GIỮA SINGAPORE VÀ VIỆT NAM 58

1. Hiện trạng đầu tư của Singapore vào Việt Nam 58

1.1. Hình thức và lĩnh vực đầu tư 61

1.2. Đánh giá chung về hiện trạng đầu tư của Singapore vào Việt Nam 65

2. Hợp tác trên các lĩnh vực khác 70

CHƯƠNG 3 72

TRIỂN VỌNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - SINGAPORE 72

I. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI TRONG QUAN HỆ HAI NƯỚC VIỆT NAM - SINGAPORE 72

1. Thuận lợi 72

2. Khó khăn 76

II. CÁC BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM - SINGAPORE 79

1. Các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại 79

1.1. Hỗ trợ sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản 80

1.1.1. Thưởng theo kim ngạch xuất khẩu 80

1.1.2. Ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nông dân 81

1.1.3. Tiếp tục hạ chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp 82

1.1.4 Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 82

1.2. Hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng xuất khẩu 84

1.2.1. Rà soát để hạ chi phí đầu vào xuống mức hợp lý 84

1.2.2. Hoàn thiện các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu 85

1.3. Một số biện pháp thị trường và xúc tiến thương mại 88

1.3.1. Đẩy mạnh sự ra đời của các sàn giao dịch hàng hoá 88

1.3.2. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại 88

2. Chính sách thu hút đầu tư 90

2.1. Sự ổn định về kinh tế, chính trị xã hội 91

2.2. Sự mềm dẻo, hấp dẫn của hệ thống chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài 92

2.3. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng 93

2.4. Sự phát triển của đội ngũ lao động, của trình độ khoa học, công nghệ và hệ thống doanh nghiệp trong nước 94

2.5. Sự phát triển của nền hành chính quốc gia và hiệu quả của các dự án FDI đã triển khai 95

KẾT LUẬN 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY