Khóa luận Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và thực tiễn áp dụng trong thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu tại ngân hàng VietcomBank Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 5CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ 7I/ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 81.Khái niệm thanh toán quốc tế 82. Vai trò của thanh toán quốc tế trong thương mại quốc tế .9 II/TÍN DỤNG CHỨNG TỪ - MỘT PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUAN TRỌNG TRONG TTQT 111.Khái niệm chung về phương thức TDCT 112.Dặc trưng của TDCT 123.Các bên tham gia 144.Nội dung chủ yếu của tín dụng thư 165. Các loại thư tín dụng 20 III/ UCP 500,1993 , LÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH L/C 231. Quá trình sử dụng UCP ( 1981-nay) 232. Tính chất pháp lý của UCP 253. Mối quan hệ giữa UCP 500 và hệ thống luật quốc gia 27 IV/ QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TDCT THEO TINH THẦN UCP 28 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TDCT TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - VCB 31I/ TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 311. Sơ lược về lịch sử hình thành VCB 312.Các nghiệp vụ chính 33 II/QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ THANH TOÁN L/C CỤ THỂ ÁP DỤNG TẠI VCB 351.Thanh toán L/C xuất khẩu 351.1 Thông báo L/C, thông báo sửa đổi L/C 351.2 Tiếp nhận , kiểm tra, gửi chứng từ và đòi tiền thanh toán bộ chứng từ hàng xuất 372. Thanh toán L/C nhập khẩu. 402.1 Mở , điều chỉnh L/C và ký quỹ 402.2 Tiếp nhận , kiểm tra chứng từ, giao chứng từ và trả tiền 42 III/THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VCB. 451.Các phương thức thanh toán hàng xuất nhập khẩu 452.Tình hình thanh toán hàng xuất nhập khẩu nói chung 463. Tình hình thanh toán hàng nhập khẩu bằng phương thức TDCT 494. Tình hình thanh toán hàng xuất khẩu bằng phương thức TDCT 515. Biểu phí thanh toán theo phương thức TDCT tại ngân hàng 52 IV/ NHỮNG HẠN CHẾ MÀ NGÂN HÀNG GẶP PHẢI TRONG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ BẰNG L/C 531.Sự không ổn định trong tình hình tín dụng của khách hàng 532. Số lượng khách hàng của ngân hàng có nguy cơ giảm sút 563. Việc chưa hoàn chỉnh của hệ thống pháp luật, thường xuyên có sự thay đổi sửa chữa bổ sung các qui định pháp lý liên quan đến xuất nhập khẩu 564. Kỹ thuật nghiệp vụ trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng cần được nâng cao hơn nữa 58 V/ NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN HẠN CHẾ TRONG TTQT THEO PHƯƠNG THỨC TDCT TẠI VCB 601. Nhóm nguyên nhân khách quan 601.1.Hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung và cho hoạt động TTQT bằng TDCT nói riêng còn thiếu và chưa đồng bộ 601.2. Các chính sách và cơ chế quản lý vĩ mô của nhà nước đang trong quá trình đổi mới và hoàn thiện nên thường có sự điều chỉnh 621.3.Nguyên nhân từ phía khách hàng 642. Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng 672.1. Hoạt động nghiệp vụ còn vướng mắc và nhiều thiếu sót 672.2. Kinh doanh ngoại tệ chưa đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán 692.3. Trình độ nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng còn nhiều hạn chế 702.4. Công nghệ thông tin chưa đáp ứng được nhu cầu nghiệp vụ 702.5. Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động TTQT nói chung và thanh toán L/C nói riêng chưa đạt yêu cầu 71CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC TDCT TRONG TTQT TẠI VCB 73I/ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG VCB TRONG THỜI GIAN TỚI 731.Phương hướng nhiệm vụ công tác của VCB trong năm 2003 732.Hệ thống ngân hàng bán lẻ Ngoại thương - Tầm nhìn 2010 ( VCB - 2001) 74 II/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC TDCT 761.Sự cần thiết phải đề ra giải pháp 762.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức TDCT 772.1.Hoàn thiện qui trình thanh toán TDCT 772.2.Giải pháp chiến lược khách hàng 832.3. Tăng cường công tác tổ chức cán bộ và đào tạo 872.4. Mở rộng mạng lưới hoạt động , hoàn thiện cơ cấu tổ chức 892.5. Tiếp tục đổi mới công nghệ ngân hàng 902.6. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát 912.7. Giải pháp về nguồn ngoại tệ để thanh toán L/C 922.8. Kiến nghị đối với nhà nước 932.9. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước 962.10. Kiến nghị đối với khách hàng 97KẾT LUẬN 98DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ 7

I/ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 8

1.Khái niệm thanh toán quốc tế 8

2. Vai trò của thanh toán quốc tế trong thương mại quốc tế .9

II/TÍN DỤNG CHỨNG TỪ - MỘT PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUAN TRỌNG TRONG TTQT 11

1.Khái niệm chung về phương thức TDCT 11

2.Dặc trưng của TDCT 12

3.Các bên tham gia 14

4.Nội dung chủ yếu của tín dụng thư 16

5. Các loại thư tín dụng 20

III/ UCP 500,1993 , LÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH L/C 23

1. Quá trình sử dụng UCP ( 1981-nay) 23

2. Tính chất pháp lý của UCP 25

3. Mối quan hệ giữa UCP 500 và hệ thống luật quốc gia 27

IV/ QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TDCT THEO TINH THẦN UCP 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TDCT TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - VCB 31

I/ TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 31

1. Sơ lược về lịch sử hình thành VCB 31

2.Các nghiệp vụ chính 33

II/QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ THANH TOÁN L/C CỤ THỂ ÁP DỤNG TẠI VCB 35

1.Thanh toán L/C xuất khẩu 35

1.1 Thông báo L/C, thông báo sửa đổi L/C 35

1.2 Tiếp nhận , kiểm tra, gửi chứng từ và đòi tiền thanh toán bộ chứng từ hàng xuất 37

2. Thanh toán L/C nhập khẩu. 40

2.1 Mở , điều chỉnh L/C và ký quỹ 40

2.2 Tiếp nhận , kiểm tra chứng từ, giao chứng từ và trả tiền 42

III/THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VCB. 45

1.Các phương thức thanh toán hàng xuất nhập khẩu 45

2.Tình hình thanh toán hàng xuất nhập khẩu nói chung 46

3. Tình hình thanh toán hàng nhập khẩu bằng phương thức TDCT 49

4. Tình hình thanh toán hàng xuất khẩu bằng phương thức TDCT 51

5. Biểu phí thanh toán theo phương thức TDCT tại ngân hàng 52

IV/ NHỮNG HẠN CHẾ MÀ NGÂN HÀNG GẶP PHẢI TRONG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ BẰNG L/C 53

1.Sự không ổn định trong tình hình tín dụng của khách hàng 53

2. Số lượng khách hàng của ngân hàng có nguy cơ giảm sút 56

3. Việc chưa hoàn chỉnh của hệ thống pháp luật, thường xuyên có sự thay đổi sửa chữa bổ sung các qui định pháp lý liên quan đến xuất nhập khẩu 56

4. Kỹ thuật nghiệp vụ trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng cần được nâng cao hơn nữa 58

V/ NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN HẠN CHẾ TRONG TTQT THEO PHƯƠNG THỨC TDCT TẠI VCB 60

1. Nhóm nguyên nhân khách quan 60

1.1.Hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung và cho hoạt động TTQT bằng TDCT nói riêng còn thiếu và chưa đồng bộ 60

1.2. Các chính sách và cơ chế quản lý vĩ mô của nhà nước đang trong quá trình đổi mới và hoàn thiện nên thường có sự điều chỉnh 62

1.3.Nguyên nhân từ phía khách hàng 64

2. Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng 67

2.1. Hoạt động nghiệp vụ còn vướng mắc và nhiều thiếu sót 67

2.2. Kinh doanh ngoại tệ chưa đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán 69

2.3. Trình độ nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng còn nhiều hạn chế 70

2.4. Công nghệ thông tin chưa đáp ứng được nhu cầu nghiệp vụ 70

2.5. Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động TTQT nói chung và thanh toán L/C nói riêng chưa đạt yêu cầu 71

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC TDCT TRONG TTQT TẠI VCB 73

I/ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG VCB TRONG THỜI GIAN TỚI 73

1.Phương hướng nhiệm vụ công tác của VCB trong năm 2003 73

2.Hệ thống ngân hàng bán lẻ Ngoại thương - Tầm nhìn 2010 ( VCB - 2001) 74

II/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC TDCT 76

1.Sự cần thiết phải đề ra giải pháp 76

2.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức TDCT 77

2.1.Hoàn thiện qui trình thanh toán TDCT 77

2.2.Giải pháp chiến lược khách hàng 83

2.3. Tăng cường công tác tổ chức cán bộ và đào tạo 87

2.4. Mở rộng mạng lưới hoạt động , hoàn thiện cơ cấu tổ chức 89

2.5. Tiếp tục đổi mới công nghệ ngân hàng 90

2.6. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát 91

2.7. Giải pháp về nguồn ngoại tệ để thanh toán L/C 92

2.8. Kiến nghị đối với nhà nước 93

2.9. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước 96

2.10. Kiến nghị đối với khách hàng 97

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY