Khóa luận Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH My Sơn

MỤC LỤCLời mở đầu 1PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TÀI DOANH NGHIỆP 31.Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp 31.1 Tài chính doanh nghiệp 31.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp. 41.2.1 Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp 41.2.2 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp. 41.2.3 Nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp 51.2.4. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp 52.Phân tích tài chính doanh nghiệp 62.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 62.2.Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp 72.3 .Chức năng của phân tích tài chính 82.4.Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 82.4.1.Phương pháp so sánh 82.4.2.Phương pháp tỷ lệ 92.4.3Phương pháp Dupont 102.5 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 102.5.1 Tài liệu sử dụng để phân tích tài chính doanh nghiệp 102.5.2Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 112.5.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính thong qua Bảng cân đối kế toán 112.5.2.2 Phân tích tình hình tài chính thong qua Bảng cáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 15 2.5.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp 162.5.3.1 Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán 172.5.3.2 Nhóm chỉ số về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư 19 2.5.3.3 Nhóm về chỉ số hoạt động 212.5.3.4 Nhóm chỉ tiêu sinh lời 232.5.4 Phân tích phương trình Dupont 24PHẦN II: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MY SƠN 27 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH My Sơn 272.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 282.2.1 Ngành nghề kinh doanh của công ty 282.2.2. Nhiệm vụ của công ty 282.3 Cơ cấu tổ chức 292.4 Những thuận lợi và khó khăn của công ty 312.4.1 Thuận lợi 312.4.2 Khó khăn 322.5. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 322.5.1 Sản phẩm 322.5.2 Quy trình sản xuất kinh doanh 332.5.3. Máy móc, thiết bị sản xuất 342.6 Vài nét về hoạt động nhân sự trong công ty 352.6.1 Tình hình nhân lực 352.6.2 Sử dụng và quản lý lao động 362.6.3 Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên 372.7. Tình hình kinh doanh của công ty nhưng năm gần đây 37PHẦN III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MY SƠN 393.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 393.1.1 Phân tích thông qua bảng cân đối kế toán 393.1.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản trong Bảng cân đối kế toán 393.1.1.2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán 443.1.1.3. Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 483.1.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 493.1.2.1 Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang 493.1.2.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều dọc doanh thu, chi phí, lợi nhuận 523.2 Phân tích nhóm chỉ số tài chính đặc trưng của công ty 553.2.1 Các chỉ số về khả năng thanh toán 553.2.2 Các chỉ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư. 583.2.3 Các chỉ số về hoạt động 61 3.2.4 Các chỉ số về khả năng sinh lời 643.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính doanh nghiệp 66PHẦN IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MY SƠN 724.1 Mục tiêu, phương hướng sản xuất kinh doanh củacông ty trong thời gian sắp tới 724.2. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính 724.2.1 Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu 734.2.2 Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí bán hàng 77Kết luận 83Danh mục tài liệu tham khảo 84

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI

CHÍNH TÀI DOANH NGHIỆP 3

1.Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp 3

1.1 Tài chính doanh nghiệp 3

1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp. 4

1.2.1 Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp 4

1.2.2 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp. 4

1.2.3 Nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp 5

1.2.4. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp 5

2.Phân tích tài chính doanh nghiệp 6

2.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 6

2.2.Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp 7

2.3 .Chức năng của phân tích tài chính 8

2.4.Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 8

2.4.1.Phương pháp so sánh 8

2.4.2.Phương pháp tỷ lệ 9

2.4.3Phương pháp Dupont 10

2.5 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 10

2.5.1 Tài liệu sử dụng để phân tích tài chính doanh nghiệp 10

2.5.2Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 11

2.5.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính thong qua Bảng cân đối kế toán 11

2.5.2.2 Phân tích tình hình tài chính thong qua Bảng cáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 15

2.5.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp 16

2.5.3.1 Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán 17

2.5.3.2 Nhóm chỉ số về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư 19

2.5.3.3 Nhóm về chỉ số hoạt động 21

2.5.3.4 Nhóm chỉ tiêu sinh lời 23

2.5.4 Phân tích phương trình Dupont 24

PHẦN II: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MY SƠN 27

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH My Sơn 27

2.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 28

2.2.1 Ngành nghề kinh doanh của công ty 28

2.2.2. Nhiệm vụ của công ty 28

2.3 Cơ cấu tổ chức 29

2.4 Những thuận lợi và khó khăn của công ty 31

2.4.1 Thuận lợi 31

2.4.2 Khó khăn 32

2.5. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 32

2.5.1 Sản phẩm 32

2.5.2 Quy trình sản xuất kinh doanh 33

2.5.3. Máy móc, thiết bị sản xuất 34

2.6 Vài nét về hoạt động nhân sự trong công ty 35

2.6.1 Tình hình nhân lực 35

2.6.2 Sử dụng và quản lý lao động 36

2.6.3 Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên 37

2.7. Tình hình kinh doanh của công ty nhưng năm gần đây 37

PHẦN III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI

CÔNG TY TNHH MY SƠN 39

3.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 39

3.1.1 Phân tích thông qua bảng cân đối kế toán 39

3.1.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản trong Bảng cân đối kế toán 39

3.1.1.2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán 44

3.1.1.3. Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 48

3.1.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua Báo cáo kết

quả hoạt động kinh doanh 49

3.1.2.1 Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang 49

3.1.2.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều

dọc doanh thu, chi phí, lợi nhuận 52

3.2 Phân tích nhóm chỉ số tài chính đặc trưng của công ty 55

3.2.1 Các chỉ số về khả năng thanh toán 55

3.2.2 Các chỉ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư. 58

3.2.3 Các chỉ số về hoạt động 61

3.2.4 Các chỉ số về khả năng sinh lời 64

3.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính doanh nghiệp 66

PHẦN IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI

CHÍNH CÔNG TY TNHH MY SƠN 72

4.1 Mục tiêu, phương hướng sản xuất kinh doanh của

công ty trong thời gian sắp tới 72

4.2. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính 72

4.2.1 Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu 73

4.2.2 Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí bán hàng 77

Kết luận 83

Danh mục tài liệu tham khảo 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY