Khóa luận Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hoàng Nam Phát

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN

TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 2

1.1. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp. 2

1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp . 2

1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp. 2

1.2. Những vấn đề cơ bản của phân tích tài chính doanh nghiệp. 3

1.2.1. Khái niệm. 3

1.2.2. Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp . 4

1.2.3. Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp. 4

1.2.4. Ý nghĩa và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp . 5

1.2.5. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp . 6

1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. 6

1.3.1. Phương pháp so sánh. 6

1.3.1.1. Tiêu chuẩn so sánh . 7

1.3.1.2. Điều kiện so sánh . 7

1.3.1.3. Kỹ thuật so sánh . 7

1.3.1.4. Hình thức so sánh. 7

1.3.2. Phương pháp phân tích tỉ lệ. 8

1.3.3. Phương pháp Dupont. 8

1.3.4. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp. 8

1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp . 10

1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. 10

1.4.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua Bảng cân đối kế toán. 10

1.4.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo Kết quả hoạt độngkinh doanh . 12

1.4.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp. 14

1.4.2.1. Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán . 14

1.4.2.2. Nhóm chỉ số cơ cấu vốn và tình hình đầu tư. 151.4.2.3. Nhóm chỉ số hoạt động . 16

1.4.2.4. Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời. 18

1.4.2.5. Đẳng thức Dupont 1 . 19

1.4.2.6. Đẳng thức Dupont 2 . 19

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY

TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM PHÁT . 20

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mạiHoàng Nam Phát . 20

2.1.1. Tên và địa chỉ của Công ty. 20

2.1.2. Những đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . 20

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty. 21

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 21

2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Đầu tư Thương mại HoàngNam Phát . 22

2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Công ty . 23

2.2.1.1. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty. 23

2.2.1.2. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty. 27

2.2.2. Phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 29

2.2.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính đặc trưng của Công ty . 31

2.2.3.1. Các hệ số khả năng thanh toán. 31

2.2.3.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu tài sản, nguồn vốn và tình hình đầu tư . 33

2.2.3.3. Phân tích các chỉ số hoạt động . 35

2.2.3.4. Phân tích các chỉ số về khả năng sinh lời. 37

2.2.4. Phương trình Dupont. 39

2.2.4.1. Đẳng thức thứ nhất. 39

2.2.4.2. Đẳng thức thứ hai. 40

CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH

TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNGNAM PHÁT . 43

3.1. Định hướng chung của doanh nghiệp trong tương lai. 433.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư

Thương mại Hoàng Nam Phát. 44

3.2.1. Giảm khoản phải thu . 44

3.2.1.1. Cơ sở thực hiện biện pháp. 44

3.2.1.2. Nội dung thực hiện biện pháp . 44

3.2.1.3. Kết quả thực hiện biện pháp. 47

3.2.2. Giảm chi phí quản lý kinh doanh . 48

KẾT LUẬN . 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY