Khóa luận Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH tư vấn – thiết kế - đầu tư – xây dựng thương mại Vũ Nhi Vũ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. 31.1. Khái niệm – ý nghĩa và mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp 31.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính của doanh nghiệp 31.1.2. Ý nghĩa và mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp 31.2. Các loại báo cáo của phân tích tài chính doanh nghiệp 51.2.1. Bảng cân đối kế toán 51.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 61.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 71.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính 81.3. Phương pháp phân tích tài chính của doanh nghiệp 91.3.1 Phương pháp so sánh 91.3.2 Phương pháp phân tích tỷ số 101.3.3 Phương pháp Dupont 101.4. Nội dung phân tích tài chính của doanh nghiệp 111.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty 111.4.2. Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trong bảng cân đối kế toán 111.4.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản 131.4.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 141.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 151.4.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 151.4.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 161.4.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 171.4.5. Phân tích tình hình lợi nhuận 19CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ – XÂY DỰNG – ĐẦU TƯ VŨ NHI VŨ. 222.1. Tổng quan về công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế – Đầu tư – Xây dựng Vũ Nhi Vũ 222.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 222.1.1.1. Quá trình hình thành công ty 222.1.1.2. Sự phát triển của công ty từ khi thành lập đến nay 222.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 232.1.2.1. Chức năng của công ty 232.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 242.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý công ty 242.1.3.1. Cơ cấu quản lý của công ty 242.1.3.2. Chức năng – nhiệm vụ của từng phòng ban công ty 252.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán – tài chính của công ty 262.1.4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán- tài chính của công ty 262.1.4.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán – tài chính của công ty 272.1.4.3. Chức năng và đặc điểm của từng bộ phận kế toán – tài chính 282.1.5. Tình trạng kinh doanh của công ty trong thời gian vừa qua 282.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế – Đầu tư – Xây dựng Vũ Nhi Vũ 302.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty 302.2.2. Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trong bảng cân đối kế toán 332.2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản 382.2.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 392.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 432.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 432.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 452.2.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 472.2.4.1. Phân tích tình hình công nợ 472.2.4.2. Phân tích khả năng thanh toán 542.2.5. Phân tích tình hình lợi nhuận 58CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ – XÂY DỰNG –ĐẦU TƯ VŨ NHI VŨ. 623.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong tương lai 623.1.1. Mục tiêu của công ty 623.1.2. Định hướng phát triển của công ty 623.2. Những giải pháp để hoàn thiện tình hình hoạt động tài chính của công ty 633.2.1. Về tổ chức công tác phân tích tài chính 633.2.2. Về nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn 663.2.3. Tình hình công nợ và thanh toán 683.3. Một số kiến nghị về hoạt động tài chính của công ty 71KẾT LUẬN 75TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. 3

1.1. Khái niệm – ý nghĩa và mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp 3

1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính của doanh nghiệp 3

1.1.2. Ý nghĩa và mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp 3

1.2. Các loại báo cáo của phân tích tài chính doanh nghiệp 5

1.2.1. Bảng cân đối kế toán 5

1.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6

1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 7

1.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính 8

1.3. Phương pháp phân tích tài chính của doanh nghiệp 9

1.3.1 Phương pháp so sánh 9

1.3.2 Phương pháp phân tích tỷ số 10

1.3.3 Phương pháp Dupont 10

1.4. Nội dung phân tích tài chính của doanh nghiệp 11

1.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty 11

1.4.2. Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trong bảng cân đối kế toán 11

1.4.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản 13

1.4.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 14

1.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 15

1.4.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 15

1.4.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 16

1.4.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 17

1.4.5. Phân tích tình hình lợi nhuận 19

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ – XÂY DỰNG – ĐẦU TƯ VŨ NHI VŨ. 22

2.1. Tổng quan về công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế – Đầu tư – Xây dựng Vũ Nhi Vũ 22

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 22

2.1.1.1. Quá trình hình thành công ty 22

2.1.1.2. Sự phát triển của công ty từ khi thành lập đến nay 22

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 23

2.1.2.1. Chức năng của công ty 23

2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 24

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý công ty 24

2.1.3.1. Cơ cấu quản lý của công ty 24

2.1.3.2. Chức năng – nhiệm vụ của từng phòng ban công ty 25

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán – tài chính của công ty 26

2.1.4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán- tài chính của công ty 26

2.1.4.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán – tài chính của công ty 27

2.1.4.3. Chức năng và đặc điểm của từng bộ phận kế toán – tài chính 28

2.1.5. Tình trạng kinh doanh của công ty trong thời gian vừa qua 28

2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế – Đầu tư – Xây dựng Vũ Nhi Vũ 30

2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty 30

2.2.2. Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trong bảng cân đối kế toán 33

2.2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản 38

2.2.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 39

2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 43

2.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 43

2.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 45

2.2.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 47

2.2.4.1. Phân tích tình hình công nợ 47

2.2.4.2. Phân tích khả năng thanh toán 54

2.2.5. Phân tích tình hình lợi nhuận 58

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ – XÂY DỰNG –ĐẦU TƯ VŨ NHI VŨ. 62

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong tương lai 62

3.1.1. Mục tiêu của công ty 62

3.1.2. Định hướng phát triển của công ty 62

3.2. Những giải pháp để hoàn thiện tình hình hoạt động tài chính của công ty 63

3.2.1. Về tổ chức công tác phân tích tài chính 63

3.2.2. Về nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn 66

3.2.3. Tình hình công nợ và thanh toán 68

3.3. Một số kiến nghị về hoạt động tài chính của công ty 71

KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY