Khóa luận Phân tích tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Cầu

MỤC LỤCChương I: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. . 11.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp. . 1 1.1.1. Các khái niệm về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp. . 11.1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp. . 1 1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp. . 2 1.1.4. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp. . 3 1.1.5. Các nội dung của tài chính doanh nghiệp. . 41.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. . 41.2.1. Phương pháp so sánh. . 41.2.1.1. Tiêu chuẩn so sánh. . 41.2.1.2. Điều kiện so sánh. . 41.2.1.3. Kỹ thuật so sánh. . 51.2.1.4. Hình thức so sánh . 51.2.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ. . 51.2.3. Phương pháp Dupont. 61.2.4. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp. . 61.2.5. Nội dung chủ yếu của phân tích tài chính doanh nghiệp. . 81.2.5.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. . 91.2.5.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán. 9 1.2.5.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh. . 131.2.5.1.3. Phân tích cân đối tài chính. . 141.2.5.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp. . 141.2.5.2.1. Nhóm các chỉ số về khả năng thanh toán. . 141.2.5.2.2. Nhóm các chỉ số về cơ cấu vốn và tình hình đầu tư. . 181.2.5.2.3. Nhóm các chỉ số hoạt động. . 191.2.5.2.4. Nhóm các chỉ số về khả năng sinh lời. 22 1.2.5.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính. . 23 Chương II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔPHẦN THưƠNG MẠI HOÀNG CẦU. . 272.1. Khái quát về công ty. 272.1.1. Giới thiệu chung về công ty. . 272.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. . 272.1.3. Cơ cấu tổ chức. . 292.1.4. Hoạt động kinh doanh chung qua các năm. . 302.2. Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại công ty. . 362.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Cầu. . 362.2.1.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . .362.2.1.1.1. Phân tích biến động về cơ cấu tài sản. . 382.2.1.1.2. Phân tích những biến động về cơ cấu nguồn vốn. . 412.2.1.1.3. Phân tích cân đối. . 422.2.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh. . 452.2.2. Phân tích các chỉ số tài chính đặc trưng. . 482.2.2.1. Các chỉ số về khả năng thanh toán. . 482.2.2.2. Các chỉ sôs về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư. . 512.2.2.3 Các chỉ số về hoạt động. . 522.2.2.4. Các chỉ số về khả năng sinh lời. . 55Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG MẠI HOÀNG CÂU. . 623.1. Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu. . 623.2. Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. . 67KẾT LUẬN. . 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO. . 72

MỤC LỤC

Chương I: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN

TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. . 1

1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp. . 1

1.1.1. Các khái niệm về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp. . 1

1.1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp. . 1

1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp. . 2

1.1.4. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp. . 3

1.1.5. Các nội dung của tài chính doanh nghiệp. . 4

1.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. . 4

1.2.1. Phương pháp so sánh. . 4

1.2.1.1. Tiêu chuẩn so sánh. . 4

1.2.1.2. Điều kiện so sánh. . 4

1.2.1.3. Kỹ thuật so sánh. . 5

1.2.1.4. Hình thức so sánh . 5

1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ. . 5

1.2.3. Phương pháp Dupont. 6

1.2.4. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp. . 6

1.2.5. Nội dung chủ yếu của phân tích tài chính doanh nghiệp. . 8

1.2.5.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. . 9

1.2.5.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán. 9

1.2.5.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh. . 13

1.2.5.1.3. Phân tích cân đối tài chính. . 14

1.2.5.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp. . 14

1.2.5.2.1. Nhóm các chỉ số về khả năng thanh toán. . 14

1.2.5.2.2. Nhóm các chỉ số về cơ cấu vốn và tình hình đầu tư. . 18

1.2.5.2.3. Nhóm các chỉ số hoạt động. . 19

1.2.5.2.4. Nhóm các chỉ số về khả năng sinh lời. 22

1.2.5.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính. . 23

Chương II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN THưƠNG MẠI HOÀNG CẦU. . 27

2.1. Khái quát về công ty. 27

2.1.1. Giới thiệu chung về công ty. . 27

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. . 27

2.1.3. Cơ cấu tổ chức. . 29

2.1.4. Hoạt động kinh doanh chung qua các năm. . 30

2.2. Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại công ty. . 36

2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Cầu. . 36

2.2.1.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . .36

2.2.1.1.1. Phân tích biến động về cơ cấu tài sản. . 38

2.2.1.1.2. Phân tích những biến động về cơ cấu nguồn vốn. . 41

2.2.1.1.3. Phân tích cân đối. . 42

2.2.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh. . 45

2.2.2. Phân tích các chỉ số tài chính đặc trưng. . 48

2.2.2.1. Các chỉ số về khả năng thanh toán. . 48

2.2.2.2. Các chỉ sôs về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư. . 51

2.2.2.3 Các chỉ số về hoạt động. . 52

2.2.2.4. Các chỉ số về khả năng sinh lời. . 55

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG MẠI HOÀNG CÂU. . 62

3.1. Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu. . 62

3.2. Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. . 67

KẾT LUẬN. . 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO. . 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY