Khóa luận Phân tích tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Hải Phòng

MỤC LỤCLời mở đầu . 1Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ . 3PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 31.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp . 31.1.1 Các khái niệm về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp . 31.1.2 Bản chất tài chính doanh nghiệp. 41.1.3 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp . 41.1.4 Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp . 51.1.5 Các nội dung tài chính doanh nghiệp . 61.2 Các phương pháp phân tích tài chính . 61.2.1 Phương pháp so sánh . 61.2.1.1 Tiêu chuẩn so sánh . 61.2.1.2 Điều kiện so sánh . 61.2.1.3 Kĩ thuật so sánh . 71.2.1.4 Hình thức so sánh . 71.2.2 Phương pháp phân tích tỉ lệ . 81.2.3 Phương pháp Dupont . 101.2.4 Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp. . 101.2.5 Nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp . 101.3 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp . 111.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . 111.3.1.1 Phân tích cơ cấu và biến động tài sản . 111.3.1.2 Phân tích cơ cấu và biến động nguồn vốn . 13 1.3.1.3 Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn . 141.3.2 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh . 151.3.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp . 171.3.3.1 Nhóm các chỉ số về khả năng thanh toán . 171.3.3.2 Nhóm các chỉ số về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư . 221.3.3.3 Nhóm chỉ số về hoạt động . 231.3.3.4 Nhóm các chỉ số về khả năng sinh lời . 271.3.4 Phân tích tổng hợp tình hình tài chính . 28Chương II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG . 312.1 Khái quát về công ty . 312.1.1 Giới thiệu về công ty . 312.1.2 Quá trình hình thành và phát triển . 312.1.3 Chức năng và nhiệm vụ công ty . 312.1.4 Cơ cấu tổ chức . 322.1.5 Hội đồng quản trị và ban giám đốc . 322.1.6 Hoạt động kinh doanh chung qua các năm . 362.2 Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại công ty . 402.2.1 Phân tích tình hình tài chính công ty qua các báo cáo tài chính. 402.2.1.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . 402.2.1.1.1 Phân tích cơ cấu và biến động tài sản . 402.2.1.1.2 Phân tích cơ cấu và biến động nguồn vốn . 432.2.1.1.3 Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn . 462.2.1.2 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh482.2.2 Phân tích tài các hệ số tài chính đặc trưng của công ty . 50 2.2.2.1 Chỉ số về khả năng thanh toán . 502.2.2.2 Chỉ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư . 522.2.2.3 Chỉ số về hoạt động . 542.2.2.4 Chỉ số về khả năng sinh lời. 572.2.3 Phân tích tổng hợp tình hình tài chính . 59Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY . 653.1 Biện pháp 1 . 653.1.1 Cơ sở của biện pháp . 653.1.2 Mục đích của biện pháp . 653.1.3 Nội dung của biện pháp . 653.2 Biện pháp 2 . 683.2.1 Cơ sở của biện pháp . 683.2.2 Mục đích của biện pháp . 693.2.3 Nội dung của biện pháp . 693.3 Tình hình tài chính dự kiến sau khi thực hiện biện pháp . 713.3.1 Các báo cáo tài chính . 713.3.1.1 Bảng cân đối kế toán dự kiến . 713.3.1.2 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến . 723.3.1.3 Các chỉ tiêu tài chính dự kiến . 73KẾT LUẬN. 75TÀI LIỆU THAM KHẢO . 76

MỤC LỤC

Lời mở đầu . 1

Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ . 3

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 3

1.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp . 3

1.1.1 Các khái niệm về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp . 3

1.1.2 Bản chất tài chính doanh nghiệp. 4

1.1.3 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp . 4

1.1.4 Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp . 5

1.1.5 Các nội dung tài chính doanh nghiệp . 6

1.2 Các phương pháp phân tích tài chính . 6

1.2.1 Phương pháp so sánh . 6

1.2.1.1 Tiêu chuẩn so sánh . 6

1.2.1.2 Điều kiện so sánh . 6

1.2.1.3 Kĩ thuật so sánh . 7

1.2.1.4 Hình thức so sánh . 7

1.2.2 Phương pháp phân tích tỉ lệ . 8

1.2.3 Phương pháp Dupont . 10

1.2.4 Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp. . 10

1.2.5 Nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp . 10

1.3 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp . 11

1.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . 11

1.3.1.1 Phân tích cơ cấu và biến động tài sản . 11

1.3.1.2 Phân tích cơ cấu và biến động nguồn vốn . 13

1.3.1.3 Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn . 14

1.3.2 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh . 15

1.3.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp . 17

1.3.3.1 Nhóm các chỉ số về khả năng thanh toán . 17

1.3.3.2 Nhóm các chỉ số về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư . 22

1.3.3.3 Nhóm chỉ số về hoạt động . 23

1.3.3.4 Nhóm các chỉ số về khả năng sinh lời . 27

1.3.4 Phân tích tổng hợp tình hình tài chính . 28

Chương II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG . 31

2.1 Khái quát về công ty . 31

2.1.1 Giới thiệu về công ty . 31

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển . 31

2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ công ty . 31

2.1.4 Cơ cấu tổ chức . 32

2.1.5 Hội đồng quản trị và ban giám đốc . 32

2.1.6 Hoạt động kinh doanh chung qua các năm . 36

2.2 Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại công ty . 40

2.2.1 Phân tích tình hình tài chính công ty qua các báo cáo tài chính. 40

2.2.1.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . 40

2.2.1.1.1 Phân tích cơ cấu và biến động tài sản . 40

2.2.1.1.2 Phân tích cơ cấu và biến động nguồn vốn . 43

2.2.1.1.3 Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn . 46

2.2.1.2 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh48

2.2.2 Phân tích tài các hệ số tài chính đặc trưng của công ty . 50

2.2.2.1 Chỉ số về khả năng thanh toán . 50

2.2.2.2 Chỉ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư . 52

2.2.2.3 Chỉ số về hoạt động . 54

2.2.2.4 Chỉ số về khả năng sinh lời. 57

2.2.3 Phân tích tổng hợp tình hình tài chính . 59

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI

CÔNG TY . 65

3.1 Biện pháp 1 . 65

3.1.1 Cơ sở của biện pháp . 65

3.1.2 Mục đích của biện pháp . 65

3.1.3 Nội dung của biện pháp . 65

3.2 Biện pháp 2 . 68

3.2.1 Cơ sở của biện pháp . 68

3.2.2 Mục đích của biện pháp . 69

3.2.3 Nội dung của biện pháp . 69

3.3 Tình hình tài chính dự kiến sau khi thực hiện biện pháp . 71

3.3.1 Các báo cáo tài chính . 71

3.3.1.1 Bảng cân đối kế toán dự kiến . 71

3.3.1.2 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến . 72

3.3.1.3 Các chỉ tiêu tài chính dự kiến . 73

KẾT LUẬN. 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY