Khóa luận Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Xây dựng công trình 507

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 31.1.Tổng quan về tài chính doanh nghiệp: . 31.1.1.Khái niệm về tài chính doanh nghiệp: . 31.1.2. Bản chất tài chính doanh nghiệp: . 31.1.3.Các quan hệ tài chính của doanh nghiệp: . 31.1.4. Chức năng của tài chính doanh nghiệp: . 41.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp: . 61.2.1. Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp: . 61.2.2. Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp: . 61.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp: . 61.2.4. Các nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp: . 81.3. Phân tích tài chính doanh nghiệp: . 81.3.1. Khái niệm phân tích tài chính: . 81.3.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp: . 91.3.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp: . 111.3.4.Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp: . 111.3.4.1. Phương pháp so sánh:. 111.3.4.2. Phương pháp tỷ lệ: . 131.3.4.3. Phương pháp phân tích Dupont:. 131.3.5. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp: . 141.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp: . 161.4.1. Phân tích khái quát tình hính tài chính doanh nghiệp: . 161.4.1.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán: . 161.4.1.2. Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: . 211.4.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp: . 24 1.4.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán: . 251.4.2.2. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư: . 271.4.2.3. Nhóm chỉ số về hoạt động:. 291.4.2.4. Nhóm chỉ tiêu sinh lời: . 311.4.3. Phân tích phương trình Dupont: . 32PHẦN 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 . 352.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: . 352.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty: . 372.2.1. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty: . 372.2.2. Nhiệm vụ của công ty: . 382.3. Cơ cấu tổ chức: . 382.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty: . 412.4.1. Thuận lợi: . 412.4.2. Khó khăn . 422.5. Sản phẩm: . 432.6. Quy trình sản xuất kinh doanh: . 432.7. Máy móc, thiết bị sản xuất: . 442.8. Hoạt động marketing: . 452.8.1. Thị trường :. 452.8.2. Đối thủ cạnh tranh: . 452.8.3. Nhà cung ứng: . 462.8.4. Các hoạt động marketing trong doanh nghiệp: . 462.9. Vài nét về hoạt động nhân sự trong công ty: . 462.9.1. Đặc điểm lao động trong công ty: . 462.9.2. Công tác tuyển chọn lao động . 482.9.3. Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên: . 492.9.4. Thời gian lao động và nghỉ ngơi: . 492.9.5. Phương pháp trả lương: . 50 2.9.6. Các đảm bảo xã hội cho người lao động . 51PHẦN 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 . 533.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp: . 533.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán:. 533.1.1.1. Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản: . 533.1.1.2. Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn: . 563.1.1.3. Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn: . 583.1.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh . 593.1.2.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều ngang: . 593.1.2.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều dọc: . 623.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của Công ty: . 633.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán: . 633.2.2. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư: . 663.2.3. Nhóm chỉ tiêu về hoạt động: . 693.2.4. Nhóm chỉ tiêu sinh lời: . 713.3. Phân tích phương trình Dupont: . 733.4. Đánh giá chung về tình hình tài chính Công ty Xây dựng công trình 507 . 753.4.1. ưu điểm: . 763.4.2. Tồn tại và nguyên nhân: . 76PHẦN 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 . 774.1. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2010: . 774.2. Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Xây dựng công trinh 507: . 784.2.1. Biện pháp 1: Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công . 784.2.1.1. Cơ sở của biện pháp . 784.2.1.2. Nội dung của biện pháp . 784.2.1.3. Đánh giá kết quả đạt được: . 84 4.2.2. Biện pháp 2: Thúc đẩy gia tăng doanh thu . 854.2.2.1.Cơ sở của biện pháp: . 854.2.2.2. Nội dung của biện pháp: . 854.2.2.3. Kết quả dự tính: . 884.3. Kiến nghị . 904.3.1. Kiến nghị với Nhà nước: . 904.3.2. Kiến nghị đối với Tổng ty Xây dựng Công trình giao thông 5: . 904.3.3. Kiến nghị đối với Công ty Xây dựng công trình 507: . 90KẾT LUẬN . 92PHỤ LỤC . 93TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN

TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 3

1.1.Tổng quan về tài chính doanh nghiệp: . 3

1.1.1.Khái niệm về tài chính doanh nghiệp: . 3

1.1.2. Bản chất tài chính doanh nghiệp: . 3

1.1.3.Các quan hệ tài chính của doanh nghiệp: . 3

1.1.4. Chức năng của tài chính doanh nghiệp: . 4

1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp: . 6

1.2.1. Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp: . 6

1.2.2. Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp: . 6

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp: . 6

1.2.4. Các nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp: . 8

1.3. Phân tích tài chính doanh nghiệp: . 8

1.3.1. Khái niệm phân tích tài chính: . 8

1.3.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp: . 9

1.3.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp: . 11

1.3.4.Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp: . 11

1.3.4.1. Phương pháp so sánh:. 11

1.3.4.2. Phương pháp tỷ lệ: . 13

1.3.4.3. Phương pháp phân tích Dupont:. 13

1.3.5. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp: . 14

1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp: . 16

1.4.1. Phân tích khái quát tình hính tài chính doanh nghiệp: . 16

1.4.1.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán: . 16

1.4.1.2. Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: . 21

1.4.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp: . 24

1.4.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán: . 25

1.4.2.2. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư: . 27

1.4.2.3. Nhóm chỉ số về hoạt động:. 29

1.4.2.4. Nhóm chỉ tiêu sinh lời: . 31

1.4.3. Phân tích phương trình Dupont: . 32

PHẦN 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 . 35

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: . 35

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty: . 37

2.2.1. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty: . 37

2.2.2. Nhiệm vụ của công ty: . 38

2.3. Cơ cấu tổ chức: . 38

2.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty: . 41

2.4.1. Thuận lợi: . 41

2.4.2. Khó khăn . 42

2.5. Sản phẩm: . 43

2.6. Quy trình sản xuất kinh doanh: . 43

2.7. Máy móc, thiết bị sản xuất: . 44

2.8. Hoạt động marketing: . 45

2.8.1. Thị trường :. 45

2.8.2. Đối thủ cạnh tranh: . 45

2.8.3. Nhà cung ứng: . 46

2.8.4. Các hoạt động marketing trong doanh nghiệp: . 46

2.9. Vài nét về hoạt động nhân sự trong công ty: . 46

2.9.1. Đặc điểm lao động trong công ty: . 46

2.9.2. Công tác tuyển chọn lao động . 48

2.9.3. Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên: . 49

2.9.4. Thời gian lao động và nghỉ ngơi: . 49

2.9.5. Phương pháp trả lương: . 50

2.9.6. Các đảm bảo xã hội cho người lao động . 51

PHẦN 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 . 53

3.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp: . 53

3.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán:. 53

3.1.1.1. Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản: . 53

3.1.1.2. Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn: . 56

3.1.1.3. Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn: . 58

3.1.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh . 59

3.1.2.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều ngang: . 59

3.1.2.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều dọc: . 62

3.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của Công ty: . 63

3.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán: . 63

3.2.2. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư: . 66

3.2.3. Nhóm chỉ tiêu về hoạt động: . 69

3.2.4. Nhóm chỉ tiêu sinh lời: . 71

3.3. Phân tích phương trình Dupont: . 73

3.4. Đánh giá chung về tình hình tài chính Công ty Xây dựng công trình 507 . 75

3.4.1. ưu điểm: . 76

3.4.2. Tồn tại và nguyên nhân: . 76

PHẦN 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 . 77

4.1. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2010: . 77

4.2. Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Xây dựng công trinh 507: . 78

4.2.1. Biện pháp 1: Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công . 78

4.2.1.1. Cơ sở của biện pháp . 78

4.2.1.2. Nội dung của biện pháp . 78

4.2.1.3. Đánh giá kết quả đạt được: . 84

4.2.2. Biện pháp 2: Thúc đẩy gia tăng doanh thu . 85

4.2.2.1.Cơ sở của biện pháp: . 85

4.2.2.2. Nội dung của biện pháp: . 85

4.2.2.3. Kết quả dự tính: . 88

4.3. Kiến nghị . 90

4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước: . 90

4.3.2. Kiến nghị đối với Tổng ty Xây dựng Công trình giao thông 5: . 90

4.3.3. Kiến nghị đối với Công ty Xây dựng công trình 507: . 90

KẾT LUẬN . 92

PHỤ LỤC . 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY