Khóa luận Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty vận tải quốc tế Nhật Việt Vijaco

Phòng Tài chính – Kế toán: Theo dõi và tập hợp các số liệu về kết quả sản xuất, kinh doanh bằng nghiệp vụ kế toán; tham gia phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty theo từng kỳ tài chính từ đó đề ra các giải pháp tài chính phù hợp với chính sách kinh doanh của công ty. Xác lập tính hiệu quả của hệ thống tài chính công ty, theo dõi và lập sổ kế toán, phát hiện các khoản chi phí không hợp lý, chi phí giải quyết các khiếu nại của chủ hàng.Theo dõi và đề xuất các biện pháp kế toán trong các nghiệp vụ có liên quan đến giá cả hàng hóa, vật tư, nhiên liệu trong các hợp đồng mua bán của công ty. Tính toán, trích gộp đúng quy định các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước như thuế, các loại bảo hiểm cho ngươi lao động Theo dõi công nợ và thanh toán đúng quy định các khoản tiền vay, các khoản phải thu, phải chi, phải trả trong nội bộ công ty cũng như với các đối tác kinh doanh bên ngoài.Theo dõi, trích lập các quỹ tài chính sử dụng trong công ty theo đúng quy định tài chính hiện hành và nghị quyết của hội đồng quản trị công ty hàng năm. Lập và gửi báo cáo đúng hạn các loại văn bản tài chính, thống kê quyết toán theo đúng hạn các loại văn bản tài chính, thống kê quyết toán theo đúng chế độ hiện hành cho cơ quan quản lý Nhà nước và HĐQT Công ty. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ kế toán theo đúng chế độ Kế toán do Nhà nước ban hành. Đảm bảo bí mật tuyệt đối các tài liệu, hồ sơ và số liệu kế toán.

Phòng Tài chính – Kế toán: Theo dõi và tập hợp các số liệu về kết quả

sản xuất, kinh doanh bằng nghiệp vụ kế toán; tham gia phân tích kết quả sản xuất

kinh doanh của công ty theo từng kỳ tài chính từ đó đề ra các giải pháp tài chính

phù hợp với chính sách kinh doanh của công ty. Xác lập tính hiệu quả của hệ thống

tài chính công ty, theo dõi và lập sổ kế toán, phát hiện các khoản chi phí không hợp

lý, chi phí giải quyết các khiếu nại của chủ hàng.

Theo dõi và đề xuất các biện pháp kế toán trong các nghiệp vụ có liên quan

đến giá cả hàng hóa, vật tư, nhiên liệu trong các hợp đồng mua bán của công ty.

Tính toán, trích gộp đúng quy định các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước

như thuế, các loại bảo hiểm cho ngươi lao động Theo dõi công nợ và thanh toán

đúng quy định các khoản tiền vay, các khoản phải thu, phải chi, phải trả trong nội

bộ công ty cũng như với các đối tác kinh doanh bên ngoài.

Theo dõi, trích lập các quỹ tài chính sử dụng trong công ty theo đúng quy

định tài chính hiện hành và nghị quyết của hội đồng quản trị công ty hàng năm. Lập

và gửi báo cáo đúng hạn các loại văn bản tài chính, thống kê quyết toán theo đúng

hạn các loại văn bản tài chính, thống kê quyết toán theo đúng chế độ hiện hành cho

cơ quan quản lý Nhà nước và HĐQT Công ty. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài

liệu, hồ sơ kế toán theo đúng chế độ Kế toán do Nhà nước ban hành. Đảm bảo bí

mật tuyệt đối các tài liệu, hồ sơ và số liệu kế toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY