Khóa luận Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hải Phòng

MỤC LỤC

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP .1

PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HưỚNG DẪN .4

PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP. .5

MỤC LỤC .6

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.9

DANH MỤC BẢNG .10

DANH MỤC BIỂU ĐỒ .12

LỜI CẢM ƠN .13

LỜI CAM ĐOAN.14

LỜI MỞ ĐẦU .15

CHưƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.17

1.1 Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanhnghiệp .17

1.1.1 Khái niệm Tài chính doanh nghiệp .17

1.1.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp.18

1.1.2.1 Khái niệm, mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp .18

1.1.2.2 Phương pháp và tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệp.20

1.2 Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp .23

1.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp.23

1.2.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán.23

1.2.1.2 Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn .26

1.2.1.3 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.277

1.2.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua các nhóm hệ số tài chính đặctrưng.30

1.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán.30

1.2.2.2 Các hệ số về cơ cấu nguồn vốn – tài sản và tình hình đầu tư .33

1.2.2.3 Các chỉ số về hoạtđộng.35

1.2.2.4 Các chỉ số sinh lời .39

1.2.3 Phân tích Dupont các tỷ số tài chính.40

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính doanh nghiệp.44

1.3.1 Nhân tố chủ quan.44

1.3.2 Nhân tố khách quan.44

CHưƠNG II: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CPDL DỊCH VỤHẢI PHÒNG.47

2.1 Khái quát chung về Công ty CPDL Dịch vụ Hải Phòng. .47

2.1.1 Giới thiệu về công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hải Phòng.47

2.1.2. Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm kinh doanh của DN.48

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty .48

2.1.4 Cơ cấu tổ chức .49

2.2 Hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hải Phòng. 53

2.3 Phân tích tài chính tại Công ty Cổ Phần Du lịch Dịch vụ Hải Phòng.55

2.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp.55

2.3.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán (CĐKT).56

2.3.1.2 Phân tích bảng CĐKT theo chiều dọc .60

2.3.2 Phân tích cân đối tài sản – nguồnvốn.66

2.3.3 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh.68

2.3.3.1 Phân tích báo cáo KQHĐSXKD theo chiều ngang.688

2.3.3.2 Phân tích theo chiều dọc doanh thu, chi phí và lợinhuận .72

2.4 Phân tích các hệ số tài chính đặc trưng của công ty.73

2.4.1 Các hệ số về khả năng thanhtoán .73

2.4.2 Các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư .76

2.4.3 Nhóm chỉ số về hoạtđộng .79

2.5 Phân tích phương trình Dupont .85

2.6 Đánh giá chung về thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần du lịch Dịch vụHải Phòng.89

CHưƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HẢI PHÒNG.93

3.1 Mục tiêu phát triển kinh doanh của Công ty.93

3.2 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. .94

3.3 Các giải pháp cải thiện tình ình tài chính tại doanh nghiệp.94

3.3.1 Giải pháp 1: Giảm các khoản phải thu.94

3.3.2 Giải pháp 2: Giảm lượng hàng tồn kho .98

3.4 Kiến nghị với Côngty .101

KẾT LUẬN .102

TÀI LIỆU THAM KHẢO.103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY