Khóa luận Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 31.1.Tài chính doanh nghiệp 31.2 Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 51.2.1 Khái niệm phân tích hoạt động tài chính 51.2.2 Sự cần thiết của việc phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 51.2.3 Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 71.2.3.1 Phương pháp so sánh: 81.2.3.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ 91.2.3.3 Phương pháp phân tích dupont 91.2.3.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính 101.2.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 111.2.4.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp 111.2.4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp 181.2.4.3 phân tích phương trình dupont 271.2.4.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn 271.3 Cơ sở lý luận và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp 281.3.1 Biện pháp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 281.3.1.1 Khai thác và tạo lập nguồn vốn cố định của doanh nghiệp 281.3.1.2 Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 291.3.1.3 Phân cấp quản lý vốn cố định 291.3.2 Biện pháp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 291.3.2.1 Quản trị tiền mặt 291.3.2.2 Quản trị khoản phải thu 301.3.2.3 Quản trị hàng tồn kho 30CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG. 312.1 Khái quát chung về công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. 312.1.1 Giới thiệu chung về công ty 312.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 312.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 322.1.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 322.1.5 Cơ cấu tổ chức 332.1.6 Thuận lợi và khó khăn của công ty 362.1.6.1 THUẬN LỢI: 362.1.6.2 KHÓ KHĂN: 372.2 Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex 372.2.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán 372.2.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều ngang 372.2.1.2 Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều dọc 422.2.2 Phân tích tình hình tài chính qua bảng Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 482.2.2.1 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều ngang. 482.2.2.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều dọc 502.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính đặc trưng của doanh nghiệp của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex. 522.2.3.1 Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán 522.2.3.1.1 Tỷ số thanh toán tổng quát 522.2.3.2 Nhóm tỷ số phản ánh về cơ cấu nguồn vốn và tài sản 562.2.3.3Nhóm tỷ số về tình hình hoạt động 572.2.3.4 Nhóm tỷ số vể khả năng sinh lời 622.2.4 Phân tích phương trình dupont 642.2.5 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 682.3 Đánh giá chung tình hình tài chính Công ty PTS Hải Phòng 702.3.1 Ưu điểm 712.3.2. Hạn chế 71CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH 72TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PTS HẢI PHÒNG. 723.1 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty PTS HP 723.2 Biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty PTS Hải Phòng 73KẾT LUẬN 82DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83BẢNG PHỤ LỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 84

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

1.1.Tài chính doanh nghiệp 3

1.2 Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 5

1.2.1 Khái niệm phân tích hoạt động tài chính 5

1.2.2 Sự cần thiết của việc phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 5

1.2.3 Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 7

1.2.3.1 Phương pháp so sánh: 8

1.2.3.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ 9

1.2.3.3 Phương pháp phân tích dupont 9

1.2.3.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính 10

1.2.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 11

1.2.4.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp 11

1.2.4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp 18

1.2.4.3 phân tích phương trình dupont 27

1.2.4.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn 27

1.3 Cơ sở lý luận và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp 28

1.3.1 Biện pháp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 28

1.3.1.1 Khai thác và tạo lập nguồn vốn cố định của doanh nghiệp 28

1.3.1.2 Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 29

1.3.1.3 Phân cấp quản lý vốn cố định 29

1.3.2 Biện pháp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 29

1.3.2.1 Quản trị tiền mặt 29

1.3.2.2 Quản trị khoản phải thu 30

1.3.2.3 Quản trị hàng tồn kho 30

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG. 31

2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. 31

2.1.1 Giới thiệu chung về công ty 31

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 31

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 32

2.1.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 32

2.1.5 Cơ cấu tổ chức 33

2.1.6 Thuận lợi và khó khăn của công ty 36

2.1.6.1 THUẬN LỢI: 36

2.1.6.2 KHÓ KHĂN: 37

2.2 Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex 37

2.2.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán 37

2.2.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều ngang 37

2.2.1.2 Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều dọc 42

2.2.2 Phân tích tình hình tài chính qua bảng Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 48

2.2.2.1 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều ngang. 48

2.2.2.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều dọc 50

2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính đặc trưng của doanh nghiệp của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex. 52

2.2.3.1 Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán 52

2.2.3.1.1 Tỷ số thanh toán tổng quát 52

2.2.3.2 Nhóm tỷ số phản ánh về cơ cấu nguồn vốn và tài sản 56

2.2.3.3Nhóm tỷ số về tình hình hoạt động 57

2.2.3.4 Nhóm tỷ số vể khả năng sinh lời 62

2.2.4 Phân tích phương trình dupont 64

2.2.5 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 68

2.3 Đánh giá chung tình hình tài chính Công ty PTS Hải Phòng 70

2.3.1 Ưu điểm 71

2.3.2. Hạn chế 71

CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH 72

TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PTS HẢI PHÒNG. 72

3.1 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty PTS HP 72

3.2 Biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty PTS Hải Phòng 73

KẾT LUẬN 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

BẢNG PHỤ LỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY