Khóa luận Phân tích hoạt động kinh doanh trà tại công ty TNHH Tâm Châu

MỤC LỤC TrangLỜI MỞ ĐẦU 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Tình hình nghiên cứu 13. Mục đích nghiên cứu 24. Nhiệm vụ nghiên cứu 25. Phương pháp nghiên cứu 26. Dự kiến kết quả nghiên cứu 2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH1.1. Khái niệm, vị trí và vai trò của hoạt động kinh doanh 3 1.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh 3 1.1.2. Vị trí và vai trò của hoạt động kinh doanh 31.2. Phân tích hoạt động kinh doanh 4 1.2.1. Khái niệm 4 1.2.2. Vai trò 4 1.2.3. Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh 5 1.2.3.1. Môi trường bên trong 5 1.2.3.2. Môi trường bên ngoài 5 1.2.4. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 6 1.2.4.1. Hiệu quả kinh tế: 6 1.2.4.2. Hiệu quả xã hội 7 1.2.4.3. Hiệu quả tổng hợp 71.2.4.4. Hiệu quả của từng yếu tố 81.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh 8 1.3.1. Các chỉ tiêu kinh tế 8 1.3.2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 111.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 12 1.4.1. Lực lượng lao động 12 1.4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị 13 1.4.3. Nguyên vật liệu 14 1.4.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật và công nghệ chế biến sản xuất 14 1.4.5. Hoạt Động Marketing 15 1.4.6. Chất lượng sản phẩm 15CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TÂM CHÂU 172.1. Giới thiệu khái quát về Công Ty TNHH Tâm châu 172.2. Giới thiệu sản phẩmTrà Tâm Châu 21 2.2.1. Trà Oolong cao cấp( 3tea, 5tea, 10tea)) 21 2.2.2. Trà Oolong 21 2.2.3. Trà xanh: 22 2.2.4. Trà ướp hương: 22 2.2.5. Trà Actiso 222.3. Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh Công Ty Tâm Châu 23 2.3.1. Phân tích môi trường bên trong 23 2.3.1.1. Chất lượng sản phẩm 23 2.3.1.2. Công nghệ chế biến, máy móc thiết bị 25 2.3.1.3. Giá sản phẩm 26 2.3.1.4. Vùng nguyên liệu chế biến 29 2.3.1.5. Phân phối sản phẩm 29 2.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài 33 2.3.2.1. Khách hàng 33 2.3.2.2. Nhà cung cấp 34 2.3.2.3. Đối thủ cạnh tranh 35 2.3.3. Đánh giá môi trường hoạt động kinh doanh của công ty 36 2.3.3.1. Thuận lợi 36 2.3.3.2. Khó khăn 372.4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh cùa Công Ty Tâm Châu 38 2.4.1. Doanh thu 38 2.4.1.1. Tổng doanh thu 38 2.4.1.2.Doanh thu từ thị trường trong nước 38 2.4.1.3. Doanh thu từ thị trường nước ngoài 39 2.4.1.4. Doanh thu theo sản phẩm Trà 40 2.4.2. Chi phí 40 2.3.3. Lợi nhuận 41 2.4.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 41CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÂM CHÂU 453.1. Định hướng phát triển của Công Ty 453.2. Ma trận kết hợp các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 45 3.3. Một số giải đề xuất cho hoạt động kinh doanh của Công Ty Tâm Châu.48 3.3.1. Tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh 48 3.3.2. Đổi mới công tác quản lý 49 3.3.3. Tạo động lực cho người lao động 503.3.4. Đẩy mạnh hoạt động Marketing và mở rộng thị trường. 51KẾT LUẬN 53

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tình hình nghiên cứu 1

3. Mục đích nghiên cứu 2

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2

5. Phương pháp nghiên cứu 2

6. Dự kiến kết quả nghiên cứu 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1.1. Khái niệm, vị trí và vai trò của hoạt động kinh doanh 3

1.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh 3

1.1.2. Vị trí và vai trò của hoạt động kinh doanh 3

1.2. Phân tích hoạt động kinh doanh 4

1.2.1. Khái niệm 4

1.2.2. Vai trò 4

1.2.3. Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh 5

1.2.3.1. Môi trường bên trong 5

1.2.3.2. Môi trường bên ngoài 5

1.2.4. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 6

1.2.4.1. Hiệu quả kinh tế: 6

1.2.4.2. Hiệu quả xã hội 7

1.2.4.3. Hiệu quả tổng hợp 7

1.2.4.4. Hiệu quả của từng yếu tố 8

1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh 8

1.3.1. Các chỉ tiêu kinh tế 8

1.3.2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 11

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 12

1.4.1. Lực lượng lao động 12

1.4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị 13

1.4.3. Nguyên vật liệu 14

1.4.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật và công nghệ chế biến sản xuất 14

1.4.5. Hoạt Động Marketing 15

1.4.6. Chất lượng sản phẩm 15

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TÂM CHÂU 17

2.1. Giới thiệu khái quát về Công Ty TNHH Tâm châu 17

2.2. Giới thiệu sản phẩmTrà Tâm Châu 21

2.2.1. Trà Oolong cao cấp( 3tea, 5tea, 10tea)) 21

2.2.2. Trà Oolong 21

2.2.3. Trà xanh: 22

2.2.4. Trà ướp hương: 22

2.2.5. Trà Actiso 22

2.3. Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh Công Ty Tâm Châu 23

2.3.1. Phân tích môi trường bên trong 23

2.3.1.1. Chất lượng sản phẩm 23

2.3.1.2. Công nghệ chế biến, máy móc thiết bị 25

2.3.1.3. Giá sản phẩm 26

2.3.1.4. Vùng nguyên liệu chế biến 29

2.3.1.5. Phân phối sản phẩm 29

2.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài 33

2.3.2.1. Khách hàng 33

2.3.2.2. Nhà cung cấp 34

2.3.2.3. Đối thủ cạnh tranh 35

2.3.3. Đánh giá môi trường hoạt động kinh doanh của công ty 36

2.3.3.1. Thuận lợi 36

2.3.3.2. Khó khăn 37

2.4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh cùa Công Ty Tâm Châu 38

2.4.1. Doanh thu 38

2.4.1.1. Tổng doanh thu 38

2.4.1.2.Doanh thu từ thị trường trong nước 38

2.4.1.3. Doanh thu từ thị trường nước ngoài 39

2.4.1.4. Doanh thu theo sản phẩm Trà 40

2.4.2. Chi phí 40

2.3.3. Lợi nhuận 41

2.4.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 41

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÂM CHÂU 45

3.1. Định hướng phát triển của Công Ty 45

3.2. Ma trận kết hợp các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 45

3.3. Một số giải đề xuất cho hoạt động kinh doanh của Công Ty Tâm Châu.48

3.3.1. Tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh 48

3.3.2. Đổi mới công tác quản lý 49

3.3.3. Tạo động lực cho người lao động 50

3.3.4. Đẩy mạnh hoạt động Marketing và mở rộng thị trường. 51

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY