Khóa luận Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm

MỤC LỤC MỤC LỤC.1DANH MỤC CÁC HÌNH .5DANH MỤC CÁC BẢNG .7LỜI MỞ ĐẦU .9Chương 1: TỔNG QUAN .111.1 Yêu cầu thực tếvà lý do thực hiện đềtài: .111.2 Mục tiêu của đềtài:.121.3 Giải pháp hiện có: .121.4 Hướng tiếp cận của luận văn .131.5 Nội dung thực hiện của đềtài: .14Chương 2: CƠSỞLÝ THUYẾT.162.1 Lý thuyết cho phần thiết kếbiễu mẫu thi trắc nghiệm: .172.1.1 Phân tích các thành phần trên biểu mẫu trắc nghiệm: .172.1.2 Tổchức dữliệu đểbiểu diễn và lưu trữbiểu mẫu. .222.2 Lý thuyết cho phần chấm điểm tự động: .242.2.1 Tóm tắt quá trình thực hiện của phần chấm điểm tự động .242.2.2 SơLược Các Lý Thuyết VềXửLý Ảnh Và Nhận Dạng .272.2.2.1 Xửlý ảnh:.272.2.2.1.1 Các thao tác xửlý ảnh cơbản: .272.2.2.1.2 Tô màu bằng thuật toán dựa theo dòng quét cải tiến .282.2.2.2 Nhận dạng: .322.2.2.2.1 Nhận dạng bốn góc của bài thi bằng thuật toán Hough Transform .322.2.2.2.2 Kiểm tra vùng tô .392.2.2.2.3 Mạng nơron và ứng dụng vào nhận dạng chữviết tay in.42Chương 3: THIẾT KẾCHƯƠNG TRÌNH.453.1 PHÂN TÍCH: .453.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU:.463.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH USE-CASE:.473.3.1 Xác định Actor và Use-Case: .473.3.2 Mô hình Use-case: .473.3.3 Đặc tảUse-case: .483.3.3.1 THIETKEBIEUMAU: .483.3.3.1.1 TAOMOI:.493.3.3.1.2 SUABIEUMAU: .493.3.3.1.3 CHONDOITUONG: .50 3.3.3.1.4 THEMDOITUONGCOBAN: .503.3.3.1.4 THEMDOITUONGDOHOA:.503.3.3.1.5 XOADOITUONG:.513.3.3.1.6 CAPNHATDOITUONG:.513.3.3.2 SOANDAPAN: .523.3.3.2.1 THEMDAPAN: .533.3.3.2.2 CAPNHATDAPAN: .533.3.3.2.3 XOADAPAN: .543.3.3.3 CHAMDIEM: .543.3.3.4 QUANLYKYTHI: .553.3.3.4.1 THEMKYTHI:.563.3.3.4.2 CAPNHATKYTHI: .563.3.3.4.3 XOAKYTHI: .573.3.3.5 QUANLYTHISINH:.573.3.3.5.1 THEMTHISINH: .583.3.3.5.2 CAPNHATTHISINH:.583.3.3.5.3 XOATHISINH: .593.3.3.6 QUANLYMONHOC:.603.3.3.6.1 THEMMONHOC: .603.3.3.6.2 CAPNHATMONHOC: .613.3.3.6.3 XOAMONHOC: .613.3.3.7 QUANLYBAILAM:.623.3.3.6.1 THEMMONHOC: .633.3.3.6.2 CAPNHATMONHOC: .633.3.3.6.3 XOAMONHOC: .633.4 SƠ ĐỒLỚP:.643.4.1 Sơ đồ: .643.4.2 Mô tảmột sốlớp chính: .673.4.2.1 Lớp Entity: .673.4.2.2 Lớp Text:.683.4.2.3 Lớp TextCell: .693.4.2.4 Lớp TextField: .703.4.2.5 Lớp ChoiceElement: .713.4.2.6 Lớp Choice:.723.4.2.7 Lớp AnswerCell: .723.4.2.8 Lớp AnswerSheet:.743.4.2.9 Lớp Line:.753.4.2.10 Lớp Rect:.763.4.2.11 Lớp Ellipse: .773.4.2.12 Lớp ImageObj: .783.4.2.13 Lớp Page: .783.4.2.14 Lớp Key: .793.4.2.15 Lớp AnswerKey: .80 3.4.2.16 Lớp Rate:.813.4.2.17 Lớp Estimation:.813.4.2.18 Lớp Sentence:.823.4.2.19 Lớp Answer:.833.4.2.20 Lớp Recognition: .833.5 Thiết kếcơsởdữliệu: .843.5.1 Sơ đồ: .843.5.2 Mô tảcác bảng:.853.5.2.1 MauThi:.853.5.2.2 KyThi: .893.5.2.3 MonThi: .893.5.2.4 DeThi: .903.5.2.5 BaiLam:.913.5.2.6 ThiSinh:.923.6 Thiết kếgiao diện một sốmàn hình chính: .923.6.1 Màn hình thiết kếbiểu mẫu: .923.6.2 Màn hình chấm điểm: .933.7 Cài đặt: .94Chương 4: THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT .954.1 Thực nghiệm:.954.2 Kết quả.954.2.1 Phần thiết kếcác biểu mẫu: .954.2.2 Phần chấm điểm tự động: .1004.3 Đánh giá .1014.4 Kết luận .1024.5 Hướng phát triển: .102

MỤC LỤC

MỤC LỤC.1

DANH MỤC CÁC HÌNH .5

DANH MỤC CÁC BẢNG .7

LỜI MỞ ĐẦU .9

Chương 1: TỔNG QUAN .11

1.1 Yêu cầu thực tếvà lý do thực hiện đềtài: .11

1.2 Mục tiêu của đềtài:.12

1.3 Giải pháp hiện có: .12

1.4 Hướng tiếp cận của luận văn .13

1.5 Nội dung thực hiện của đềtài: .14

Chương 2: CƠSỞLÝ THUYẾT.16

2.1 Lý thuyết cho phần thiết kếbiễu mẫu thi trắc nghiệm: .17

2.1.1 Phân tích các thành phần trên biểu mẫu trắc nghiệm: .17

2.1.2 Tổchức dữliệu đểbiểu diễn và lưu trữbiểu mẫu. .22

2.2 Lý thuyết cho phần chấm điểm tự động: .24

2.2.1 Tóm tắt quá trình thực hiện của phần chấm điểm tự động .24

2.2.2 SơLược Các Lý Thuyết VềXửLý Ảnh Và Nhận Dạng .27

2.2.2.1 Xửlý ảnh:.27

2.2.2.1.1 Các thao tác xửlý ảnh cơbản: .27

2.2.2.1.2 Tô màu bằng thuật toán dựa theo dòng quét cải tiến .28

2.2.2.2 Nhận dạng: .32

2.2.2.2.1 Nhận dạng bốn góc của bài thi bằng thuật toán Hough Transform .32

2.2.2.2.2 Kiểm tra vùng tô .39

2.2.2.2.3 Mạng nơron và ứng dụng vào nhận dạng chữviết tay in.42

Chương 3: THIẾT KẾCHƯƠNG TRÌNH.45

3.1 PHÂN TÍCH: .45

3.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU:.46

3.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH USE-CASE:.47

3.3.1 Xác định Actor và Use-Case: .47

3.3.2 Mô hình Use-case: .47

3.3.3 Đặc tảUse-case: .48

3.3.3.1 THIETKEBIEUMAU: .48

3.3.3.1.1 TAOMOI:.49

3.3.3.1.2 SUABIEUMAU: .49

3.3.3.1.3 CHONDOITUONG: .50

3.3.3.1.4 THEMDOITUONGCOBAN: .50

3.3.3.1.4 THEMDOITUONGDOHOA:.50

3.3.3.1.5 XOADOITUONG:.51

3.3.3.1.6 CAPNHATDOITUONG:.51

3.3.3.2 SOANDAPAN: .52

3.3.3.2.1 THEMDAPAN: .53

3.3.3.2.2 CAPNHATDAPAN: .53

3.3.3.2.3 XOADAPAN: .54

3.3.3.3 CHAMDIEM: .54

3.3.3.4 QUANLYKYTHI: .55

3.3.3.4.1 THEMKYTHI:.56

3.3.3.4.2 CAPNHATKYTHI: .56

3.3.3.4.3 XOAKYTHI: .57

3.3.3.5 QUANLYTHISINH:.57

3.3.3.5.1 THEMTHISINH: .58

3.3.3.5.2 CAPNHATTHISINH:.58

3.3.3.5.3 XOATHISINH: .59

3.3.3.6 QUANLYMONHOC:.60

3.3.3.6.1 THEMMONHOC: .60

3.3.3.6.2 CAPNHATMONHOC: .61

3.3.3.6.3 XOAMONHOC: .61

3.3.3.7 QUANLYBAILAM:.62

3.3.3.6.1 THEMMONHOC: .63

3.3.3.6.2 CAPNHATMONHOC: .63

3.3.3.6.3 XOAMONHOC: .63

3.4 SƠ ĐỒLỚP:.64

3.4.1 Sơ đồ: .64

3.4.2 Mô tảmột sốlớp chính: .67

3.4.2.1 Lớp Entity: .67

3.4.2.2 Lớp Text:.68

3.4.2.3 Lớp TextCell: .69

3.4.2.4 Lớp TextField: .70

3.4.2.5 Lớp ChoiceElement: .71

3.4.2.6 Lớp Choice:.72

3.4.2.7 Lớp AnswerCell: .72

3.4.2.8 Lớp AnswerSheet:.74

3.4.2.9 Lớp Line:.75

3.4.2.10 Lớp Rect:.76

3.4.2.11 Lớp Ellipse: .77

3.4.2.12 Lớp ImageObj: .78

3.4.2.13 Lớp Page: .78

3.4.2.14 Lớp Key: .79

3.4.2.15 Lớp AnswerKey: .80

3.4.2.16 Lớp Rate:.81

3.4.2.17 Lớp Estimation:.81

3.4.2.18 Lớp Sentence:.82

3.4.2.19 Lớp Answer:.83

3.4.2.20 Lớp Recognition: .83

3.5 Thiết kếcơsởdữliệu: .84

3.5.1 Sơ đồ: .84

3.5.2 Mô tảcác bảng:.85

3.5.2.1 MauThi:.85

3.5.2.2 KyThi: .89

3.5.2.3 MonThi: .89

3.5.2.4 DeThi: .90

3.5.2.5 BaiLam:.91

3.5.2.6 ThiSinh:.92

3.6 Thiết kếgiao diện một sốmàn hình chính: .92

3.6.1 Màn hình thiết kếbiểu mẫu: .92

3.6.2 Màn hình chấm điểm: .93

3.7 Cài đặt: .94

Chương 4: THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT .95

4.1 Thực nghiệm:.95

4.2 Kết quả.95

4.2.1 Phần thiết kếcác biểu mẫu: .95

4.2.2 Phần chấm điểm tự động: .100

4.3 Đánh giá .101

4.4 Kết luận .102

4.5 Hướng phát triển: .102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY