Khóa luận Những yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Hải Phòng - Khách sạn Hữu Nghị

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 11.Lý do chọn đề tài. . 12.Mục đích nghiên cứu. . 13.Đối tượng nghiên cứu. . 24.Phương pháp nghiên cứu. . 25. Kết cấu đề tài. . 2CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN . 31.1.Một số vấn đề cơ bản về khách sạn . 31.1.1. Khái niệm về khách sạn . 31.1.2. Vai trò của kinh doanh khách sạn . 41.1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn . 41.2. Lao động trong doanh nghiệp khách sạn . 51.3. Khái niệm và lợi ích của việc tạo động lực làm việc . 61.3.1. Khái niệm . 61.3.2.Lợi ích của việc tạo động lực làm việc. . 71.3.3. Các thuyết về tạo động lực làm việc . 91.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên . 161.4.1. Chính sách công ty . 161.4.2. Môi trường làm việc . 21CHưƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HưỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HẢI PHÒNG - KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ . 252.1. Tổng quan về khách sạn Hữu Nghị . 252.1.1. Vài nét khái quát về khách sạn Hữu Nghị . 252.1.2. Quá trình hình thành và phát triển . 262.1.3. Các dịch vụ trong khách sạn . 27 2.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của khách sạn . 272.1.5. Kết quả kinh doanh của khách sạn trong hai năm 2008,2009 . 302.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong khách sạn Hữu Nghị . 362.2.1. Chính sách của công ty . 362.2.2. Môi trường làm việc . 542.3. Thuận lợi và khó khăn của khách sạn . 662.3.1. Thuận lợi . 662.3.2. Khó khăn . 67CHưƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ . 683.1. Phương hướng,mục tiêu của khách sạn . 693.2. Đánh giá chung về chính sách đãi ngộ nhân lực và môi trường làm việc của khách sạn . 703.3. Một số giải phápnhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên . 713.3.1. Tích cực sử dụng những biện pháp kích thích nhân viên . 713.3.2. Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện nội quy khách sạn . 733.3.3. Có chính sách đào tạo và phát triển hấp dẫn. . 733.3.4. Cải thiện mối quan hệ giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa các bộ phận với nhau và củng cố môi trường văn hóa trong khách sạn . 753.3.5.Công việc . 77KẾT LUẬN . 79TÀI LIỆU THAM KHẢO . 81PHỤ LỤC

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

1.Lý do chọn đề tài. . 1

2.Mục đích nghiên cứu. . 1

3.Đối tượng nghiên cứu. . 2

4.Phương pháp nghiên cứu. . 2

5. Kết cấu đề tài. . 2

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC VÀ SỰ

CẦN THIẾT PHẢI TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN . 3

1.1.Một số vấn đề cơ bản về khách sạn . 3

1.1.1. Khái niệm về khách sạn . 3

1.1.2. Vai trò của kinh doanh khách sạn . 4

1.1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn . 4

1.2. Lao động trong doanh nghiệp khách sạn . 5

1.3. Khái niệm và lợi ích của việc tạo động lực làm việc . 6

1.3.1. Khái niệm . 6

1.3.2.Lợi ích của việc tạo động lực làm việc. . 7

1.3.3. Các thuyết về tạo động lực làm việc . 9

1.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên . 16

1.4.1. Chính sách công ty . 16

1.4.2. Môi trường làm việc . 21

CHưƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HưỞNG ĐẾN ĐỘNG

LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HẢI

PHÒNG - KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ . 25

2.1. Tổng quan về khách sạn Hữu Nghị . 25

2.1.1. Vài nét khái quát về khách sạn Hữu Nghị . 25

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển . 26

2.1.3. Các dịch vụ trong khách sạn . 27

2.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của khách sạn . 27

2.1.5. Kết quả kinh doanh của khách sạn trong hai năm 2008,2009 . 30

2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong

khách sạn Hữu Nghị . 36

2.2.1. Chính sách của công ty . 36

2.2.2. Môi trường làm việc . 54

2.3. Thuận lợi và khó khăn của khách sạn . 66

2.3.1. Thuận lợi . 66

2.3.2. Khó khăn . 67

CHưƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC

LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ . 68

3.1. Phương hướng,mục tiêu của khách sạn . 69

3.2. Đánh giá chung về chính sách đãi ngộ nhân lực và môi trường làm việc của khách sạn . 70

3.3. Một số giải phápnhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên . 71

3.3.1. Tích cực sử dụng những biện pháp kích thích nhân viên . 71

3.3.2. Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện nội quy khách sạn . 73

3.3.3. Có chính sách đào tạo và phát triển hấp dẫn. . 73

3.3.4. Cải thiện mối quan hệ giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa các bộ phận với

nhau và củng cố môi trường văn hóa trong khách sạn . 75

3.3.5.Công việc . 77

KẾT LUẬN . 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 81

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY