Khóa luận Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứng

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.2

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.2

1.1. Một vài nét về sản xuất mắm .2

1.2. Quy trình sản xuất nước mắm .3

1.2.1.Sơ đồ công nghệ .3

1.2.2.Thuyết minh dây chuyền công nghệ.4

1.3. Hiện trạng phát sinh nước thải sản xuất mắm .5

1.3.1.Nguồn phát sinh nước thải trong sản xuất mắm.5

1.3.2. Đặc tính của nguồn nước thải sản xuất mắm .6

1.4. Một số công nghệ xử lý nước thải sản xuất mắm.7

1.4.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học.7

1.4.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học và hóa lý.8

1.4.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học .9

1.4.4. Xử lý nước thải bằng phương pháp thực vật. 10

1.5. Các đặc điểm nổi bật của việc xử lý nước thải bằng bãi lọc trồng cây dòngchảy đứng . 12

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM . 14

2.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu. 14

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 14

2.1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 14

2.2. Phương pháp nghiên cứu. 15

2.2.1.Phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu tại hiện trường . 15

2.2.3. Phương pháp phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm. 15

2.2.3.1. Phương pháp xác định độ mặn bằng phương pháp chuẩn độ vớiAgNO3. 15

2.2.3.2. Phương pháp xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng TSS. 16

2.2.3.3. Xác định COD bằng phương pháp đo quang . 17

2.2.3.4. Phương pháp xác định Amoni . 19

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. 29

3.1. Kết quả phân tích nước thải sản xuất mắm của Công ty Cổ phần dịch vụ

Sản xuất mắm Cát Hải . 29

3.2. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng nồng độ chất hữu cơ trong nước

thải đến hiệu suất khử COD, SS, NH4+, PO43- . 30

3.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ chất hữu cơ đến hiệu suất khử COD . 30

3.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất hữu cơ đến hiệu suất khử NH4+. 31

3.2.3. Ảnh hưởng của nồng độ chất hữu cơ đến hiệu suất khử PO43-. 33

3.3. Ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu suất khử COD, NH4+, PO43-. 33

3.3.1.Ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu suất khử COD . 34

3.3.2.Ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu suất khử NH4+. 35

3.3.3. Ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu suất khử PO4+ . 36

3.4. Ảnh hưởng thời gian lưu nước thải tới hiệu suất khử COD, NH4+, PO43- 37

3.4.1. Ảnh hưởng thời gian lưu nước thải tới hiệu suất khử COD . 37

3.4.2. Ảnh hưởng thời gian lưu nước thải tới hiệu suất khử NH4+ . 38

3.4.3. Ảnh hưởng thời gian lưu nước thải tới hiệu suất khử PO43-. 40

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 42

1. Kết luận . 42

2.Kiến nghị. 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY