Khóa luận Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trường WEB

MụclụcDanhmục các ký hiệu, các chữ viết tắt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Danhmục các hìnhvẽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Danhmục cácbảng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Chương 1. Tổng quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. 1. Tổng quanvềquytrình nghiệp vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. 1.1. Định nghĩa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. 1.2. Cáchướng nghi êncứuvề ti ến trình nghiệpvụ: . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. 1.3. Cơ chếvận hành quy trình nghiệpvụ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.1.4. Ưu và khuyết điểmcủavận hành quy trình nghiệpvụbằngWEB: . . . . . . 14 1. 2. Tổng quanvề đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1. 2.1. Các yêucầucủa đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1. 2.2. Kết quả đạt được:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1. 2.3. Bốcục luậnvăn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Chương 2. Giới thiệu mộtsố ngôn ngữ mô hình hóa: . . . . . . . . . . . . . . 16 2. 1. Ngôn ngữ mô hình hóa XPDL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2. 1.1. Lịchsử: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. 1.2. Các đặc đi ểm chínhcủa XPDL 2.0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2. 2. Ngôn ngữ mô hình hóa BPML:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. 2.1. Khái niệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.2.2. Các thành phần chí nh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2. 2.2. 1. Công việc (Acitivity) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2. 2.2. 2. Các lo ại công việc (Activity types): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2. 2.2. 3. Ngữcảnh công việc(The activity context): . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2. 2.2. 4. Công việc đơn giản và công việc phứchợp (simpl e and complex activity): 2. 2.2. 5. Thể hiện công việc (Activity instance): . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. 2.3. Quy trình (Process): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2. 2.4. Ngữcảnh (Context): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2. 2.5. Thuộc tính (Property): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2. 2.6. Tín hiệu (Signal): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2. 2.7. Kế hoạch (Schedule): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2. 2.8. Ngoạilệ(Exception): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2. 2.9. Giao tác (Transaction): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. 2.10. Hàm(Functi on):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2. 3. Ngôn ngữ mô hình hóa eXPDL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2. 3.1. Giới thiệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2. 3.2. Nhữngcải ti ếncủa eXPDL sovới XPDL và BPML:. . . . . . . . . . . 41 2. 3.2. 8.Hỗ trợ môtả các quy trình có những hoạt động theomẫucộtmốc: . . . . 43 Chương 3. Giới thiệu tổngquan hệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3. 1. Ngữcảnhphát triểnhệ thống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3. 2. Yêucầuhệ thốngcần xâydựng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3. 3. Ý nghĩahệ thống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3. 4. Côngcụ thiết kế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3. 4.1. Giới thiệuvề côngcụ mô hình hóa quy trình nghiệpvụ : . . . . . . . . . 46 3. 4.2. Mộtsố chỉ nhsửa côngcụ MyXPDL cho phùhợpvới việc quản l ý quy trình nghiệpvụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3. 5. Nguyên lýtổ chứchệ thống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3. 6. Nguyên lývận hànhhệ thống:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3. 7. Quytrìnhtổngquan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Chương 4. Phân tích yêucầuhệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4. 1. Cácthành phần hỗ trợ trong luận văn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4. 2. Các chứcnăng chính: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4. 2.1. Quản lý quy trìnhmẫu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4. 2.2. Khởitạodự án: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4. 2.3. Quản lýdự án: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4. 2.4. Thực hiệndự án: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4. 2.5. Các chứcnăng quản trị : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4. 3. Mô hình Use Case: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4. 4. Đặctả Actor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4. 5. Đặctả Use Case: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Chương 5. Phân tích và thiếtkếhệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 5. 1. Thiếtkếdữ liệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 5. 2. Mộtsốlược đồcơsởdữ liệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5. 3. Thiếtkếxử lý: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 5. 3.1. Sơ đồlớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 5. 3.2. Mộtsố mô hình chính:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5. 3.3. Mộtsố luồng tu ầntự chính trong ứngdụng:. . . . . . . . . . . . . . . . 79 5. 4. Thiếtkế giaodiện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Chương 6. Thử nghiệm và đánh giá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 6. 1. Mộtsố quytrìnhmẫu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 6.1.1. Quy trình đăng kýhọc phần: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 6.1.2. Quy trình chuẩnbị thi thực hành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 6.1.3. Quy trình xéttốt nghiệp cuối khóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 6. 2. Cài đặt và triển khaihệ thống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 6. 3. Đánh giá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Chương 7. Tổngkết vàhướngphát triển . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 7. 1. Nhữngkết quả đạt được: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 7. 1.1. Vềmặt lý thuyết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 7. 1.2. Vềmặt ứngdụng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 7. 2. Ưu vàkhuyết điểmcủahệthống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 7. 3. Hướng phát triển: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 7. 4. Lờikết:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Tài liệu thamkhảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Phụlục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Phụlục 1: Môtả cácbảngcơsởdữ liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Phụlục 2: Các màn hình giaodiện chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Phụlục 3: Quytrình đăngkýhọcphần . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Mụclục

Danhmục các ký hiệu, các chữ viết tắt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Danhmục các hìnhvẽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Danhmục cácbảng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Chương 1. Tổng quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. 1. Tổng quanvềquytrình nghiệp vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. 1.1. Định nghĩa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. 1.2. Cáchướng nghi êncứuvề ti ến trình nghiệpvụ: . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. 1.3. Cơ chếvận hành quy trình nghiệpvụ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1.4. Ưu và khuyết điểmcủavận hành quy trình nghiệpvụbằngWEB: . . . . . . 14

1. 2. Tổng quanvề đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1. 2.1. Các yêucầucủa đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1. 2.2. Kết quả đạt được:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1. 2.3. Bốcục luậnvăn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Chương 2. Giới thiệu mộtsố ngôn ngữ mô hình hóa: . . . . . . . . . . . . . . 16

2. 1. Ngôn ngữ mô hình hóa XPDL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2. 1.1. Lịchsử: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2. 1.2. Các đặc đi ểm chínhcủa XPDL 2.0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2. 2. Ngôn ngữ mô hình hóa BPML:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2. 2.1. Khái niệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2.2. Các thành phần chí nh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. 2.2. 1. Công việc (Acitivity) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. 2.2. 2. Các lo ại công việc (Activity types): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. 2.2. 3. Ngữcảnh công việc(The activity context): . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. 2.2. 4. Công việc đơn giản và công việc phứchợp (simpl e and complex activity):

2. 2.2. 5. Thể hiện công việc (Activity instance): . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2. 2.3. Quy trình (Process): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2. 2.4. Ngữcảnh (Context): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2. 2.5. Thuộc tính (Property): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2. 2.6. Tín hiệu (Signal): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2. 2.7. Kế hoạch (Schedule): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2. 2.8. Ngoạilệ(Exception): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2. 2.9. Giao tác (Transaction): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2. 2.10. Hàm(Functi on):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2. 3. Ngôn ngữ mô hình hóa eXPDL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2. 3.1. Giới thiệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2. 3.2. Nhữngcải ti ếncủa eXPDL sovới XPDL và BPML:. . . . . . . . . . . 41

2. 3.2. 8.Hỗ trợ môtả các quy trình có những hoạt động theomẫucộtmốc: . . . . 43

Chương 3. Giới thiệu tổngquan hệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3. 1. Ngữcảnhphát triểnhệ thống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3. 2. Yêucầuhệ thốngcần xâydựng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3. 3. Ý nghĩahệ thống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3. 4. Côngcụ thiết kế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3. 4.1. Giới thiệuvề côngcụ mô hình hóa quy trình nghiệpvụ : . . . . . . . . . 46

3. 4.2. Mộtsố chỉ nhsửa côngcụ MyXPDL cho phùhợpvới việc quản l ý quy

trình nghiệpvụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3. 5. Nguyên lýtổ chứchệ thống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3. 6. Nguyên lývận hànhhệ thống:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3. 7. Quytrìnhtổngquan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Chương 4. Phân tích yêucầuhệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4. 1. Cácthành phần hỗ trợ trong luận văn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4. 2. Các chứcnăng chính: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4. 2.1. Quản lý quy trìnhmẫu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4. 2.2. Khởitạodự án: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4. 2.3. Quản lýdự án: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4. 2.4. Thực hiệndự án: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4. 2.5. Các chứcnăng quản trị : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4. 3. Mô hình Use Case: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4. 4. Đặctả Actor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4. 5. Đặctả Use Case: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Chương 5. Phân tích và thiếtkếhệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5. 1. Thiếtkếdữ liệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5. 2. Mộtsốlược đồcơsởdữ liệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

5. 3. Thiếtkếxử lý: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5. 3.1. Sơ đồlớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

5. 3.2. Mộtsố mô hình chính:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5. 3.3. Mộtsố luồng tu ầntự chính trong ứngdụng:. . . . . . . . . . . . . . . . 79

5. 4. Thiếtkế giaodiện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Chương 6. Thử nghiệm và đánh giá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6. 1. Mộtsố quytrìnhmẫu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6.1.1. Quy trình đăng kýhọc phần: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6.1.2. Quy trình chuẩnbị thi thực hành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

6.1.3. Quy trình xéttốt nghiệp cuối khóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

6. 2. Cài đặt và triển khaihệ thống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

6. 3. Đánh giá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Chương 7. Tổngkết vàhướngphát triển . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

7. 1. Nhữngkết quả đạt được: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

7. 1.1. Vềmặt lý thuyết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

7. 1.2. Vềmặt ứngdụng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

7. 2. Ưu vàkhuyết điểmcủahệthống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

7. 3. Hướng phát triển: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

7. 4. Lờikết:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Tài liệu thamkhảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Phụlục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Phụlục 1: Môtả cácbảngcơsởdữ liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Phụlục 2: Các màn hình giaodiện chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Phụlục 3: Quytrình đăngkýhọcphần . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY