Khóa luận Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 41. Tính cấp thiết và mục đích nghiên cứu đề tài 42. Phạm vi nghiên cứu 53. Phương pháp nghiên cứu 54. Kết cấu của khóa luận 5CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VĂN PHÒNG VÀ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG 61.1.MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ VĂN PHÒNG 6 1.1.1. Sự tồn tại tất yếu khách quan của văn phòng 6 1.1.2. Khái niệm văn phòng 61.2. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA VĂN PHÒNG 7 1.2.1. Vị trí của văn phòng 7 1.2.2. Vai trò của văn phòng 81.3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG 9 1.3.1. Chức năng của văn phòng 9 1.3.2. Nhiệm vụ của văn phòng 111.4. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 14 1.4.1. Tổ chức bộ máy và phân công công việc 14 1.4.2. Điều hành công việc văn phòng 15 1.4.3. Xây dựng quy chế 16 1.4.4. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị 16 1.4.5. Nghiệp vụ văn thư – lưu trữ 16 1.4.6. Thu nhận và xử lý thông tin trong cơ quan, đơn vị 17 1.4.7. Công tác hậu cần 18 1.4.8. Công tác quản lý nguồn nhân lực 181.5. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KHOA HỌC VĂN PHÒNG 19 1.5.1. Hiệu quả hoạt động của văn phòng cơ quan 19 1.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động văn phòng 20 1.5.3. Một số nguyên tắc hoạt động của văn phòng 21KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 24CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG 252.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG 25 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Sở Tài nguyên và Môi trường 25 2.1.2. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng 26 2.1.3. Tổ chức và chế độ làm việc 31 2.1.4. Một số hoạt động cơ bản của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng 35 2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn 352.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG 40 2.2.1. Cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức – Hành chính (TC – HC) 40 2.2.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ 45 2.2.3. Chế độ làm việc 45 2.2.4. Các trang thiết bị văn phòng 46 2.2.5. Một số nghiệp vụ văn phòng chủ yếu tại phòng Tổ chức – Hành chính 47 2.2.5.1. Công tác thông tin 47 2.2.5.2. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác 49 2.2.5.3. Công tác hậu cần 50 2.2.5.4. Việc tổ chức chuyến đi công tác cho ban lãnh đạo cơ quan 51 2.2.5.5. Công tác tổ chức các cuộc họp, hội nghị 55 2.2.5.6. Công tác văn thư – lưu trữ 59KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 65 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG 663.1. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO 663.2. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU, TỔNG HỢP 683.3. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC HẬU CẦN 693.4. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 703.5. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC BỐ TRÍ NHÂN SỰ 703.6. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ 713.7. GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 72KẾT LUẬN CHUNG 74DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

1. Tính cấp thiết và mục đích nghiên cứu đề tài 4

2. Phạm vi nghiên cứu 5

3. Phương pháp nghiên cứu 5

4. Kết cấu của khóa luận 5

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VĂN PHÒNG VÀ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG 6

1.1.MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ VĂN PHÒNG 6

1.1.1. Sự tồn tại tất yếu khách quan của văn phòng 6

1.1.2. Khái niệm văn phòng 6

1.2. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA VĂN PHÒNG 7

1.2.1. Vị trí của văn phòng 7

1.2.2. Vai trò của văn phòng 8

1.3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG 9

1.3.1. Chức năng của văn phòng 9

1.3.2. Nhiệm vụ của văn phòng 11

1.4. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 14

1.4.1. Tổ chức bộ máy và phân công công việc 14

1.4.2. Điều hành công việc văn phòng 15

1.4.3. Xây dựng quy chế 16

1.4.4. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị 16

1.4.5. Nghiệp vụ văn thư – lưu trữ 16

1.4.6. Thu nhận và xử lý thông tin trong cơ quan, đơn vị 17

1.4.7. Công tác hậu cần 18

1.4.8. Công tác quản lý nguồn nhân lực 18

1.5. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KHOA HỌC VĂN PHÒNG 19

1.5.1. Hiệu quả hoạt động của văn phòng cơ quan 19

1.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động văn phòng 20

1.5.3. Một số nguyên tắc hoạt động của văn phòng 21

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG 25

2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG 25

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Sở Tài nguyên và Môi trường 25

2.1.2. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng 26

2.1.3. Tổ chức và chế độ làm việc 31

2.1.4. Một số hoạt động cơ bản của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng 35

2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn 35

2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG 40

2.2.1. Cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức – Hành chính (TC – HC) 40

2.2.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ 45

2.2.3. Chế độ làm việc 45

2.2.4. Các trang thiết bị văn phòng 46

2.2.5. Một số nghiệp vụ văn phòng chủ yếu tại phòng Tổ chức – Hành chính 47

2.2.5.1. Công tác thông tin 47

2.2.5.2. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác 49

2.2.5.3. Công tác hậu cần 50

2.2.5.4. Việc tổ chức chuyến đi công tác cho ban lãnh đạo cơ quan 51

2.2.5.5. Công tác tổ chức các cuộc họp, hội nghị 55

2.2.5.6. Công tác văn thư – lưu trữ 59

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 65

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG 66

3.1. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO 66

3.2. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU, TỔNG HỢP 68

3.3. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC HẬU CẦN 69

3.4. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 70

3.5. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC BỐ TRÍ NHÂN SỰ 70

3.6. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ 71

3.7. GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 72

KẾT LUẬN CHUNG 74

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY